Stortingskriminalitet og statskriminalitet i NAV-skandalen


Det at EØS-regelverket trumfet norske regler var så betent at jeg ikke engang fikk regjeringen og Ap med på en merknad hvor jeg bare skrev det som står i stortingsmeldingen, om at «det internasjonale regelverket går foran det norske, dersom det er motstrid mellom de to regelsettene», sier han til VG.
– Den merknaden nektet regjeringen og Ap å være med på, sier han.
Lundteigen sier meldingen bevisst var formulert vanskelig fordi den var laget for å redusere eksporten av velferdsytelser.
__________________________________________
Stortinget har med overlegg gjort noe ulovlig. Det er utgangspunktet til NAV-skandalen
__________________________________________
https://www.nettavisen.no/okonomi/nav-ofrene-skrev-under-egenerklaering-om-at-sykepengene-bandt-dem-til-norge/3423871917.html
Utdrag :
Det er utvilsomt en skandale at norske myndigheter i syv år har tolket trygdereglene feil og glemt forpliktelsene i EØS-avtalene.
NAV-skandalen foregår på mange nivåer, etter at både Stortinget, regjeringen og domstolene har feilet. Feilen ble innført under
Arbeiderpartiets statsråd Hanne Bjurstrøm i juni 2012, og fortsatte helt til nå under Høyres statsråd Anniken Hauglie.
__________________________________________
Her kommer Nettavisen med en forsettelig falsk omtale av dette.
Det er ikke snakk om tolking av reglene feil. Stortinget har med overlegg laget ulovlige regler.
Det er ikke feiling, det er produksjon av ulovlige regler med overlegg.
__________________________________________
Slik NAV har rigget til dette praktisk, er det til og med spørsmål om NAV i virkeligheten har
brutt flere alvorlige bestemmelser i straffeloven. NAV har fått trygdemottagere til å signere
på utenlandsforbud. Straffelovens paragrafer om utroskap og bedrageri kan være aktuelle her.
________________________________________________
§ 390. Økonomisk utroskap
Den som handler mot en annens interesser som han styrer eller har tilsyn med, med forsett om å oppnå en uberettiget vinning for seg eller andre eller om å skade, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år.
Straff for utroskap anvendes ikke på handling som faller inn under § 324, jf. § 325, eller § 387, jf. § 388.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

🔗
§ 391. Grov økonomisk utroskap
Grov økonomisk utroskap straffes med fengsel inntil 6 år.
Ved avgjørelsen av om den økonomiske utroskapen er grov skal det særlig legges vekt på momentene som er nevnt i § 388 annet punktum.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

§ 371. Bedrageri
Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som med forsett om å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning
a) fremkaller, styrker eller utnytter en villfarelse og derved rettsstridig forleder noen til å gjøre eller unnlate noe som volder tap eller fare for tap for noen, eller
b) bruker uriktig eller ufullstendig opplysning, endrer data eller datasystem, disponerer over et kredittkort eller debetkort som tilhører en annen, eller på annen måte uberettiget påvirker resultatet av en automatisert databehandling, og derved volder tap eller fare for tap for noen.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

🔗
§ 372. Grovt bedrageri
Grovt bedrageri straffes med fengsel inntil 6 år. Ved avgjørelsen av om bedrageriet er grovt skal det særlig legges vekt på om
a) det har hatt til følge en betydelig økonomisk skade,
b) det er voldt velferdstap eller fare for liv eller helse,
c) det er begått ved flere anledninger eller over lengre tid,
d) det er begått av flere i fellesskap eller har et systematisk eller organisert preg,
e) lovbryteren har foregitt eller misbrukt stilling, verv eller oppdrag,
f) det er ført eller utarbeidet uriktige regnskaper eller uriktig regnskapsdokumentasjon, eller
g) lovbryteren har forledet allmennheten eller en større krets av personer.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.
______________________________________________________________
I tillegg har vi fravær av folkeavstemning om EØS-avtalen.

Vi har Grunnlovens paragraf 1 :
§ 1.
Kongeriket Noreg er eit fritt, sjølvstendig, udeleleg og uavhendeleg rike. Regjeringsforma er avgrensa og arveleg monarkisk.
0 Endra med vedtak 18 nov 1905, grunnlovsvedtak 6 mai 2014 kunngjort med res. 9 mai 2014 nr. 613.
________________________________________
Fritt og sjølvstendig knytter seg til suverenitet. EØS-avtalen begrenser og griper inn i fritt og selvstendig.
________________________________________

Videre har vi det faktum at valgloven som regulerer styringen av landet, aldri har vært forelagt folket.
Valgloven behøver generalforsamlingsvedtak av folket, for at man kan tale om demokrati og uttrykket folkevalgte.
______________________________________________________________
I sum ser dette veldig veldig alvorlig ut.

Politikerne, NAV, Arbeids- og sosialdepartementet og toppsjiktet av justisembetsverket har forbrutt seg grovt her.
Advokater og dommere har bare ekspedert blindt.
Justisdepartement, Riksadvokat og regjeringsadvokatembete burde man se nærmere på.
Redigert 02.11.2019 kl 01:45 Du må logge inn for å svare
MERLOT
02.11.2019 kl 01:42 695

👍
Flott. Bra og kortfattet oppsummering for en start.
OZZY
02.11.2019 kl 02:29 665

det er nok fler svinn på skogen. de kan ta for seg Pasienskade erstatninger også. så tenker jeg de får seg en overraskelse med hensyn til krav og hva som er blitt betalt ut. det står ikke i forhold.

Det må da være en lov som omtaler forbud om Mafiavirksomhet, for det er jo hva, som er utøvd her.
Gøril
02.11.2019 kl 03:29 643

§ 387. Korrupsjon
Med bot eller fengsel inntil 3 år straffes den som
a) for seg eller andre krever, mottar eller aksepterer et tilbud om en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag, eller
b) gir eller tilbyr noen en utilbørlig fordel i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføringen av oppdrag.
Med stilling, verv eller oppdrag i første ledd menes også stilling, verv eller oppdrag i utlandet.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.

🔗
§ 388. Grov korrupsjon
Grov korrupsjon straffes med fengsel inntil 10 år. Ved avgjørelsen av om korrupsjonen er grov skal det særlig legges vekt på om handlingen
a) er forøvd av eller overfor en offentlig tjenestemann eller noen annen ved brudd på den særlige tillit som følger med hans stilling, verv eller oppdrag,
b) om den har eller kunne ha hatt til følge betydelig økonomisk fordel,
c) om det forelå risiko for betydelig skade av økonomisk eller annen art, og
d) om det er registrert uriktige regnskapsopplysninger, utarbeidet uriktig regnskapsdokumentasjon eller uriktig årsregnskap.
0 Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 74.


111. Krenkelse av Norges selvstendighet og fred
Med fengsel inntil 15 år straffes den som ved bruk av makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare for at Norge eller en del av Norge
a) innlemmes i en annen stat,
b) blir underlagt en fremmed stats herredømme,
c) eller en stat som Norge er alliert eller i kampfellesskap med, blir påført krig eller fiendtligheter,
d) påføres vesentlige begrensninger i sin selvbestemmelsesrett, eller
e) løsrives.
0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.

🔗
§ 112. Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred
Grov krenkelse av Norges selvstendighet og fred straffes med fengsel inntil 21 år. Ved avgjørelsen av om krenkelsen er grov, skal det særlig legges vekt på om
a) den har hatt særlig alvorlige virkninger for Norge,
b) den er gjennomført ved en organisert væpnet aksjon, under utnyttelse av frykt for inngrep av en fremmed stat, eller ved trussel om dette,
c) gjerningspersonen er et medlem av regjeringen, Stortinget eller Høyesterett eller tilhører landets øverste sivile eller militære ledelse,
d) handlingen har medført tap eller fare for tap av menneskeliv.
0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4.


§ 131. Terrorhandlinger
En straffbar handling som nevnt i §§ 138 til 141, § 142 første ledd, §§ 143-144, 192, 238, 239, 240, 255, 257, 274, 275 og 355, anses som terrorhandling og straffes med fengsel inntil 21 år dersom den er begått med terrorhensikt som nevnt i annet ledd.
Terrorhensikt foreligger dersom en handling som nevnt i første ledd begås i den hensikt
a) å forstyrre alvorlig en funksjon av grunnleggende betydning i samfunnet, som for eksempel lovgivende, utøvende eller dømmende myndighet, energiforsyning, sikker forsyning av mat eller vann, bank- og pengevesen eller helseberedskap og smittevern,
b) å skape alvorlig frykt i en befolkning, eller
c) urettmessig å tvinge offentlige myndigheter eller en mellomstatlig organisasjon til å gjøre, tåle eller unnlate noe av vesentlig betydning for landet eller organisasjonen, eller for et annet land eller en mellomstatlig organisasjon.
Den som har forsett om å fullbyrde et lovbrudd som nevnt i første ledd eller § 132, og foretar handlinger som legger til rette for og peker mot gjennomføringen, straffes for forsøk. Forsøket straffes mildere enn fullbyrdet overtredelse. § 16 annet ledd gjelder tilsvarende.
Straffen kan ikke settes under minstestraffen i bestemmelsene som er nevnt i første ledd.
0 Tilføyd ved lov 7 mars 2008 nr. 4, endret ved lover 19 juni 2009 nr. 74, 21 juni 2013 nr. 85 (ikr. 21 juni 2013 iflg. res. 21 juni 2013 nr. 687), 21 juni 2017 nr. 90 (ikr. 1 juli 2017 iflg. res. 21 juni 2017 nr. 821).

Redigert 02.11.2019 kl 03:31 Du må logge inn for å svare

Norway a banana republic with no law and no order, ble det sagt. Gjennombyggingen etter denne krigen emigrantstaten var med i, ente som kjent med brakkonkurs/bankkrisen betegnet som Kåre og Gro "griseriet" i norsk politikk. (Gjeldsslaver med gjeldsoffer) Banker finansforetak oppdretts og fryselager, alle de største bygg entreprenørselskaper ble "konket og solgt til slakt" til et nytt utenlandsk eierskap. Den på nytt gjeldsatte norske folk sin boligprisgjeldsvekst, er lånefinansiert i våre tidligere egne, men nå utenlandske eide banker. Alt overskudd i de største utenlandske selskaper går dermed ut av landet til foretakenes hovedkontor i det store utland. Dette skjer samtidig som bunnen av Nordsjøen tømmes for eventyrlige verdier. Verdier som «folkestyret» ikke hurtig nok får opp-hentet og omsatt i papir (aksjer obligasjoner som faller i pris verdi. Tilfelles med kjøp av hele gater og eiendommer som brenner (faller i pris) i det store utland. Som betales kontant, der alt er bare gjeld her hjemme hos oss selv. Hva er igjen her i lille Norge når alle brønner er tømt alle resurser? Du snakker for noen idioter.
Odi.1
02.11.2019 kl 08:45 566


Her har det nok åpenbart vært noen innen det topp politiske , eller rettssystemene sine barn eller barnebarn som har blitt dømt og fengslet pga denne saken.
Slik fungerer Korrupsjonen i det offentlige kommunistiske, sosialist systemene.
Når dem selv blir truffet, da reageres det.

Hadde dere trodd om det var en i allmuen dette gjald , at dem over NATTEN blir sluppet ut fra fengsel, stoppet saken osv ??

Her har noen journalister en jobb å gjøre, HVEM utløste denne , og hvor nære slektsbånd er det til Dommere/Påtalemakt i saken ??
Men med en gjennom korrupt presse betalt av Staten, skal det nok noe til at dette vil bli gransket, og allmuen få ett svar på det.
Matmons
03.11.2019 kl 12:31 403

Hvem dommere skal dømme politi, dommere , NAV saksbehandlere , jurister
De kan vel ikke dømmes eller komme opp for en domstol i Norge
Media er blitt instruert i å sile ut kritiske leserinnlegg der det stilles spørsmål om hvem som nå skal straffes
Redigert 03.11.2019 kl 12:46 Du må logge inn for å svare

De samme folkene omskriver historien i tillegg er Grunnloven endre så ettertrykkelig av de samme folka, at de kan ikke dømmes av noe norsk lov. http://www.nyhetsspeilet.no/2012/11/den-farlige-sannheten-om-norge-under-og-etter-krigen/
OZZY
03.11.2019 kl 13:34 365

Tror de også bør ta for seg Pasientskadenemda. Her er det gjort mange feil oppigjennom. Advokatene som hjelper folk med dette er kjøpt og betalt av staten selv om det er den stakkars ola eller kari som må betale dette. Her burde media ta affære.

Men media også er da kjøpt og betalt av den samme staten?

Langeland, Major O.H. (Milorgsjef i Oslo): - DØMMER IKKE – (kritikk av landssvikoppgjøret) Boken stilte spørsmål ved rettsoppgjørets likhetsbehandling og rettferdighet og førte til anmeldelse og senere supprimering/inndragning av bøkene. Boken skapte stor oppstandelse, resulterte i en egen stortingsmelding og ble gitt særbehandling i statsråd under Einar Gerhardsen. Langeland ble anmeldt av myndighetene ved riksadvokaten for injurier, men frikjent.
Så får vi se da, om bukken skal passe havresekken
også denne gang.

Denne linken var interessant Oliver. Den burde alle lese. (Jeg har lest bøkene fra før, og mer til, bl.a. av faren til Jan Erik Wold.
Jeg vedlegger et lite utdrag :
Hvorfor i all verden lot Norge med 450.000 kampdyktige menn seg okkupere av 15.000 nazister? Hvis vi unngår at ytringsfriheten blir utryddet av nye okkupanter, så vil det sikkert gjennom tidene bli skrevet bindsterke bøker om dette utrolige fenomen. 450.000 og 15.000 er et akt for vilt forhold. Hva var det som egentlig skjedde? Var de rene knehøner alle disse 450.000 mann når slikt kunne skje? I mange år hadde det vært klart at vi når som helst kunne risikere et angrep og så stelte vi oss slik at 50.000 kampdyktige menn i Oslo skulle stå og se på at 500 nazister okkuperte byen. Hva var i veien med Oslo, som hadde 50.000 kampdyktige menn og lot seg ta av ta av noen få hundre nazister?»
_______________________________________
Det fremkommer at tyskerne holdt markedsføringsmøte i sin Oslo-ambassade i Drammensveien 74, 5 april 1940 for høye norske politikere,
høye norske embedsmenn og høye norske militærer. Tyskerne viste hvorledes de hadde smadret Warzawa ved filmfremvisning osv. Og
skremte det høye offentlige Norge til å opptre lydig.

Det fremkommer også at i 1936 skjedde det ting for å søke å "ta vekk motstand i Norge". Forhåndsavvæpning.
_________________________________________
En ting er invasjonen i 1940.
Med det vi vet i dag, var 1940 altfor sent mht. å gjøre noe.

Det skulle ha skjedd ting mye mye før i Norge. Europasamfunnet skulle fulgt bedre med mye tidligere.

Det som ikke tas frem i diskusjonen om alt dette, er at det var internasjonal storkapital som sto bak
krigene. De finansierte begge krigsparter i krigene.

Og igjen er det internasjonal storkapital som fikler med Norge i dag. Nå handler det om EU, EØS osv.
I New World Order strategien, inngår one world government tankegangen.
Det er dette som pågår her vi må bekjempe. Med mer åpenhet og mer demokrati.

Mer demokrati (eller riktigere ; demokrati i det hele tatt, og for første gang), oppnår vi ved en ny og
folkeinitiert og folkegodkjent valglov. Det er valgloven som er selve basisen for et EKTE DEMOKRATI.
Uten ekte demokrati kan vi heller ikke regne med noen ADEKVAT ÅPENHET.
Redigert 03.11.2019 kl 16:53 Du må logge inn for å svare

Re : Bukk og havresekk ?
Vi må ikke bare sitte passivt å se på. Agering er nødvendig for å
jage bukken vekk fra havresekken. Og få et ekte demokratisk
opplegg til å passe havresekken.