NOM - litt diverse som kan vere relevant

_HH_
NOM 14.07.2018 kl 10:07 54639

Keliber jobber med å lande offtake agreements og i samband med dette er denne relevant å lese:
https://investingnews.com/daily/resource-investing/precious-metals-investing/gold-investing/offtake-agreements-as-alternative-financing-options/?mqsc=E3971688

Den tek for seg forskjelleg typar former for offtake agreements og kven som vanglegvis er interessert i å inngå desse.

I tillegg er det verdt å merke seg at selskap som får stadfesta offtake agreements til vanleg stig ein god del i pris.
altin
06.10.2018 kl 11:24 4709

Takk for link, Ser virkelig lovende ut.:)

"Positive conditions in downstream pigment market (90% of demand)
• Pigment prices up 55% from market low (Oct 2015)
• Pigment pricing now showing signs of slowing with latest (Q4) price rise of $60-$80/t announced
• Feedstocks prices traditionally lag pigment prices by 6-12 months
• Rutile prices now up 44% from market low (Q4 2016)"
_HH_
13.10.2018 kl 15:14 4253

Har vore hektisk i det siste så det er fyrst no eg har fått sett meg ned og sett nærmare gjennom informasjonen knytte til emisjonen.

Det er positivt at dei 3 største aksjonærane er garantistar for 25 prosent av emisjonen. Dei har 8,3 mill aksjer og garanterer for 4,7 mill aksjer. Dette er fyrste gang som eg kan huske at NOM får aksjonærar til å garantere for ein emisjon og det i seg sjølv er verdt å merke seg av fleire grunnar. Rett meg gjerne dersom nokon har opplysningar om noko anna.

Eg tvilar på at investorane gjer dette utan å vere sikker på at det vil gje avkastning og at dei har fått forsikringar av leiinga om at det vil vere ein god investering. Samtidig vil eg tru at dei har stilt nokon krav tilbake til leiinga, det hadde iallefall eg gjort. Mellom anne ville eg ha stilt krav om at leiinga skal delta fullt ut i emisjonen. Dette bør ikkje vere urimeleg gitt det faktum at dei ikkje har gjort dette i dei siste emisjonane og investorane tek så stort ansvar. Eg reknar derfor med at leiinga og styre kjøper aksjer i denne emisjonen som ein del av eit krav frå investorane.

Dersom ein ser på dei største kontoane som ikkje er nominee kontoar er det VPF NORDES AVKASTNING, B-L Holding og Adurna AS. Desse har nesten 8,4 mill aksjer dersom status på oversikta her inne stemmer. Det kan vere desse som garanterer emisjonen, men det er berre spekulasjonar frå mi side. At Barton er med i denne gruppa er vel ganske sikkert sidan dei har sagt at dei skal støtte finansieringa i selskapet, men også sidan det står at dei skal ha inn eit styremedlem i NOM som skal observere.

Det vert interessant å sjå kven som selde seg mest ned på topp 50 lista neste veke for da veit ein kven som hadde meir info enn resten av gjengen.

Dei største investorane som er på lista er ikkje kjent for å vere tradere, noko som igjen taler for at aksjane ikkje går rett ut på marknaden når emisjonen er over. Det kan bety at kursen får ein stigning når emisjonen er over.

Det går fram av presentasjonen som var lagt ved at kapitalbehovet for DFS er 50 mill NOK, men dei vel å hente inn 40 mill NOK (minus kostnadar med emisjonen). Eg tykkjer det er litt rart at dei ikkje hentar alt dei trenger når dei fyrst køyrer emisjon og EGF, men det kan jo tyde på at leiinga har planer om ein alternativ finansiering på eit seinare tidspunkt, men at ein må ha kapital fram til dette. Det kan også vere at investorane har stilt krav om at NOM skal finne alternativ finansiering vidare for å vere med på desse vilkåra. Eg ser ikkje så mange andre forhold som tilsei at ein henter inn dei siste 10 millionane.

Dette med alternativ finansiering er verdt å diskutere vidare. I tidslinjalen som er oppgitt i presentasjonen står det når Keliber forventa å starte opp produksjonen. Dersom ein ser på tidspunktet for oppstart Keliber tilsei dette at finansieringspakka for Keliber må snart vere på plass, og det innan H1 2019. Dersom ein ser dette opp mot det skisserte kapitalbehovet til NOM framover betyr dette følgjande:
1.Keliber greier å finansiere seg sjølv gjennom offtake-agreement, lån, samt at NOM kanskje vel å redusere sin eigerandel eller
2. NOM seljer seg heilt ut av keliber og bruke pengane på Engebø.

Det er ingen rom til store investeringar i Keliber med det budsjettet som er lagt fram i presentasjonen. Eg ser det ikkje som eit realistisk alternativ at NOM har gløymd å budsjettere med Keliber. Da står ein att med dei to alternativa som eg har skissert. Begge desse alternativa er gode for oss aksjonærar fordi det vil sikre eit betre grunnlag for aksjekursen og vidare finansiering av Engebø og drifta.

Ein oppstart av Keliber når byggjefasen for Engebø starter er også positivt for NOM for da vil dei få inntekter ila byggjefasen, dersom dei vel å behalde Keliberandelen.
_HH_
13.10.2018 kl 15:28 4256

Ein anna ting eg også spekulerer på er om det kommer snart gode meldinger fra Keliber og dette er årsaka til at denne emisjonen går til eksisterande aksjonærer.
Pling!
13.10.2018 kl 15:30 4256

Takk for fine vurderinger HH. Jeg har et innspill angående 40 vs 50 mill i emisjonen, og det er at det kan være en mulighet for at 1 eller flere av de 3 aksjonærene har satt et tak på hvor mye de kan eller vil bidra med.
_HH_
13.10.2018 kl 15:50 4240

Ja det kan vere ein har satt eit tak utifra kor mykje som dei var villig å garantere for.

Opsjoner utgjør vel ca 10 mill. Med forslag til ny avtale må vel nå være rett tid for utøvelse hvis de har troen på Nom.
_HH_
14.10.2018 kl 18:28 3994

Eg reknar med at AMR vil forsøke seg på eit stunt ila denne emisjonsperioden for å forsøke å skape usikkerheit som kan skade emisjonen til NOM.
_HH_
14.10.2018 kl 19:20 3956

Eg kan informere om at postlistene til Direktoratet for mineralforvaltning fortel at NOM har vore i kontakt med dei i tida etter at AMR kom på bana og før AMR ba om eit møte med DMF.
Boss 99
15.10.2018 kl 09:42 3730

Sier de noe om hva de har gjord dere da hos DMF.
_HH_
15.10.2018 kl 09:55 3701

Eit dokument er ikkje offentleg og dei andre venter eg på, men eg trur eg kan tippe kva temaet var...
Boss 99
15.10.2018 kl 09:56 3751

Venter i spenning :-)
Tjuagutt
15.10.2018 kl 10:24 3709

Pling!
13.10.2018 kl 15:30

Takk for fine vurderinger HH. Jeg har et innspill angående 40 vs 50 mill i emisjonen, og det er at det kan være en mulighet for at 1 eller flere av de 3 aksjonærene har satt et tak på hvor mye de kan eller vil bidra med.

Her er jeg uenig Pling. De tre som er med har ikke sagt at de garanterer for emisjonen, bare hvor mye de er villig til å spytte inn, så NOM kunne gått for 50 mill om de ville det. Hadde bare blitt 5 mill ekstra aksjer å utstede.
Pling!
15.10.2018 kl 11:41 3593

Tjuagutt, jeg skrev ikke at de garanterer for, men at det er en mulighet for at de har informert om hvor mye de kan eller vil bidra med (uten å bli utvannet). Tanken var at dette kunne være en potensiell årsak til størrelsen på emisjonen. Jeg er enig i at NOM kunne satt emisjonen høyere, men da potensielt mindre aksjonærvennlig.
Råvarer
15.10.2018 kl 14:05 3479

Vi kan vel tro at Keliber skulle klare skaffe finansiering selv om det ikke gjenspeiler seg i kursen. Keliber har vel og skal vel få videre finansiering av EU. I tillegg har vel den finske staten sammen med Keliber store planer.
Redigert 15.10.2018 kl 14:06 Du må logge inn for å svare

Forstår jeg deg rett om at du mener de har sagt til NOM at for at de skal være med, så krevde de et tak på emisjonens størrelse og derfor ble det 40 mill?
Pling!
15.10.2018 kl 21:43 3227

Jeg mente ikke noe mer enn at det kunne være en mulighet fot at 1 eller flere av de 3 har informert om hvor mye de vil eller kan bidra med og at det kan ha vært med i vurderingen av størrelsen på emisjonen. Men dette er bare et tenkt scenario.
ondur
16.10.2018 kl 10:11 3049

HH,
som vanlig gode betraktninger, men jeg tror det kommer en solid exit-NOM fra Keliber melding som løser Engebø finansiering i løpet av det nærmeste halve året. Dette salget kommer ikke fort nok for å dekke likviditetsbehovet til NOM, av kjente grunner for NOM, så NOM må fylle på kassa med kurs-rekordlave emisjonen hvor litt lommepenger bes dekket av familien.

Jeg har en sterk mistanke om hva meldingen vil inneholde og det er at den finske staten kjøper NOM 100% ut av Keliber. Grunnen er at den finske staten ønsker sterk kontroll på batteri-vertikalen i Finland derfor er nå IPO/børsnotering for meg enda mindre sannsynlig. Det er enklere å kontrollere et selskap utenfor børs når man er en så sterk eier som staten. De vil etter strategiske vurderinger kalle på riktig privat partnerskap/finansiering (f.eks. batteriprodusenter, bilprodusenter, kjemikalieprodusenter...), men dette kan styres bedre og gjøres mer effektivt utenfor børs. NOM er ikke en slik partner, derfor kjøpes de nå snart helt ut siden denne strategien er nå definert i det nye statlige eierskapet (Finnish Minerals Group) og tiden er moden da de store pengene skal på bordet for å bygge Keliber.

Her er utdrag fra Terrafame årsrapporten 2017 som er statlig eid som gir en klar retning på hva de er i ferd med å gjøre i Finland, ha en fin dag.

"The exceptionally rich natural resources of, for example, nickel,
cobalt and lithium in Finland, the chemical and automotive industry
located on the west coast, as well as high-level research and
expertise present excellent opportunities for establishing
manufacturing associated with the production of batteries for
electric vehicles in Finland. It is in our national interest that these
resources are used so that the highest possible amount of value
creation remains in Finland. This calls for smart decisions from
company executives, financers and politicians alike."
Boss 99
16.10.2018 kl 10:22 3071

Ja ser den , men kan det bli en bra sum for NOM.
ondur
16.10.2018 kl 10:32 7179

Ja, og der må vi stole på at styret gjør en god jobb. Styret har ikke imponert i det siste med tydelig interne stridigheter og bråk som at tidligere medlemmer slutter for siden å prøve å ødelegge for sin tidligere arbeidsgiver. Vi får inderlig håpe at de som sitter der nå er gode på dette og tenker i første rekke på selskapet de jobber for og ikke med å mele sin egen kake størst mulig. Med finsk formann snakker de ihvertfall det samme språket...
_HH_
16.10.2018 kl 14:12 7010

Ondur: Da det finske selskapet var oppretta stod det i artiklane og annonseringa at dette ikkje skulle koste den finske stat noko meir enn det som var planlagt, men betydde berre at ein samla administrasjonen, eigerskapet og kunne disponere dei midlane som var satt av til dette på ein betre måte. Dette kan sjølvsagt ha endra seg.

Eg personleg trur ikkje den finske stat er interessert i å kjøpe ut NOM fra Keliber. Dette vil legge store beslag på midlane som dette selskapet får, eventuelt må dette budsjetterast ekstra for. Om budsjettet vert auka så er jo dette offentleg og kan gje ein indikasjon på kva veg dei går vidare.

Dei andre selskapa som også inngår i denne gruppa har heller ikkje 100 prosent finsk eigerskap og kvifor skal den finske staten kjøpe opp keliber og ikkje dei andre selskapa?
Sailor
16.10.2018 kl 14:44 6976

Styret kan ikke belastes for at et styremedlem viser seg å være forræder. Dette styremedlemmet var også tilsatt av en tidligere hovedaksjonær, som nå vel også har måttet selge seg utav NOM. Å kritisere styret for den suppa er lavmålt baissing.
ondur
17.10.2018 kl 08:42 6721

Dette er selvfølgelig en negativ vinkling fra min side, men selve exiten til TVR har et forløp så det skal man ikke glemme.

Det TVR har gjort i etterkant er selvfølgelig utenfor styret sin påvirkning og det værste i denne saken. Nå det er skrevet har styret senere fått inn 2 nye styremedlemmer som nå kan vise seg etterhvert å være bra for oss aksjonærer.
Råvarer
17.10.2018 kl 09:03 6704

NORDIC MINING ASA: ARCHEOLOGICAL SURVEYS COMPLETED

08:58
The Company has received notice from the Directorate for Cultural
Heritage, confirming that the archeological surveys pursuant to the
approved zoning plan at Engebø now have been fully completed and that
the area has been clarified for construction activities.

CEO Ivar S. Fossum comments we are pleased to receive this
confirmation which represents elimination of a potential risk and
another step in the right direction towards realization of the Engebø
rutile and garnet project.

For questions please contact CEO Ivar S. Fossum, telephone +47 930 96
850.

Oslo, 17 October 2018
Nordic Mining ASA
Nordic Mining ASA (www.nordicmining.com)
Nordic Mining ASA (Nordic Mining or the Company) is a resource
company with focus on high-end industrial minerals and metals in
Norway and internationally. The Companys project portfolio is of
high international standard and holds a significant economic
potential. The Companys assets are in the Nordic region.

Nordic Mining is undertaking a large-scale project development at
Engebø on the west coast of Norway where the Company has rights and
permits to a substantial eclogite deposit with rutile and garnet.
Permits for the project have been granted by the Norwegian
government. The definitive feasibility study was initiated directly
following completion of the prefeasibility study in October 2017.
Nordic Minings associated company Keliber completed the definitive
feasibility study for its lithium project in Finland in June 2018.
Nordic Mining has rights for exploration and production of
high-purity quartz in Kvinnherad in Norway. Further, the Company
holds exploration rights at Reinfjord in northern Norway where a
prospective area of sulphide mineralisation has been discovered.
Nordic Mining is also exploring opportunities related to seabed
mineral resources.
Råvarer
17.10.2018 kl 09:05 6691

Dette liker vi, som forventet men bra å ha på plass. clarified for construction activities.
Råvarer
17.10.2018 kl 09:14 6673

Jeg tror ikke AMR gjengen har det minste aning på hva de må igenom av byrokrati og hvor mye tid det tar å få byrokratiet på plass. Denne meldingen er fin i den forstand at dette ikke kan føre til forsinkelser eller større kostnader. Bra jobba av ledelsen. Nå venter vi på søknaden om driftskonsesjonen.

Litt norsk :

NORDIC MINING ASA: ARKOLOGISKE UNDERSØKELSER FERDIG.

08:58
Selskapet bekrefter at de arkeologiske undersøkelsene i henhold til
godkjent planeringsplan på Engebø er nå fullført og området har blitt avklart for byggevirksomhet.

Konsernsjef Ivar S. Fossum kommenterer at vi er glade for å motta dette
bekreftelse som representerer eliminering av potensiell risiko og Et viktig skritt i riktig retning mot realisering av Engebø rutil og granatprosjekt.Oslo, 17. oktober 2018

Nordic Mining ASA (Nordic Mining eller Selskapet) er et selskap med fokus på industrielle mineraler og metaller i Norge og internasjonalt.
Selskapets prosjektportefølje er avhøy internasjonal standard og har en betydelig økonomisk potensial. Selskapets eiendeler er i Norden.
Nordic Mining driver en storstilt prosjektutvikling på Engebø, på vestkysten av Norge, hvor Selskapet har rettigheter og har tillatelse til en betydelig forekomst med rutil og granat.
Tillatelser til prosjektet er gitt av den norske regjering. Den endelige mulighetsstudien ble initiert direkte etter gjennomføring av prefeasibility-studien i oktober 2017.
Det nordiske gruve- tilknyttede selskapet Keliber fullførte det endelige studiet for litiumprosjektet i Finland i juni 2018.
Nordic Mining har også rett til utforskning og produksjon av høy renhetskvarts i Kvinnherad i Norge.
Videre har selskapet også lete-rettigheter på Reinfjord i Nord-Norge hvor et potensielt område av sulfidmineralisering har blitt oppdaget.
Nordic Mining undersøker også muligheter knyttet til mineralressurser på havbunnen.
Redigert 17.10.2018 kl 09:19 Du må logge inn for å svare

Ja, godt å høre! Jeg kjente litt på det når jeg fikk push-notification på at de hadde funnet et nytt Oseberg-skip tidligere i uken. Men de var heldigvis lagt unna Engebø!:)
Råvarer
17.10.2018 kl 09:21 6637

He he, ja takk og pris for det.
Råvarer
17.10.2018 kl 10:27 6485

Vi er fornøyde med å få denne bekreftelsen som representerer at en potensiell risiko er fjernet og et nytt steg i riktig retning mot realisering av Engebø-prosjektet, kommenterer administrerende direktør Ivar S. Fossum.
abroker
17.10.2018 kl 11:02 6423

Ja det ser ut til at horisonten til NOM kommer stadig nærmere.
Spennende tider når verden skriker etter Litium?
unotert
18.10.2018 kl 10:36 6197

Litt diverse om en bøyelig bolt til bruk i gruveindustrien:

https://gemini.no/2014/01/beskytter-gruvearbeidere-verden-over/
_HH_
19.10.2018 kl 12:35 6032

Mange som vil kjøpe seg inn. Tyder på at det er god tru på at aksjen skal opp etter emisjonen ellers ville ikkje interessa vere stor..det lover godt.

ja den må langt opp også før de fleste kommer I pluss. Absolutt alle som sitter I denne aksjen sitter med store papirtap.

Hva er siste dato for frist til å benytte seg av skatte motivert salg ?
Råvarer
19.10.2018 kl 13:07 6044

Ja ja, det skal jo være en god rabatt på en emisjon, og det har vi fått. Det er nå man skal laste og ikke på topp. Forskning viser at ca 80% kjøper på topp og selger på bunn. Neste uke kommer vel tegnisrettene på plass og da tegner vel ledelsen seg for sin andel, de nye i selskapet har vel ingen sjanse for å tegne seg i og med at det er en rettet emisjon for bare eksisterende aksjonærer. Forskning viser også at selskaper med innsidehandler har en positiv påvirkning i ca et halvt år etterpå. (Husk at mange i ledelsen har bare vanlig lønn og kjøper etter evne, om noen skulle synes beløpene de tegner seg for er noe lave.)

klart det var nå man skulle handlet, men hvem hadde trodd at man kunne kjøpe den her nede etter alle gode meldinger vi har fått. Må desverre opp 70% for å komme I pluss, så er vel bare å vente å være tolmodig. Ikke alle som har capital til å laste opp hver gang aksjen ligger nede. Dette er nok ikke en aksje for småsparere som meg, her må man være rik. Mulig jeg kjøper mer her nede hvis jeg får solgt meg ut av noe annet. Men har sett mange aksjer har mangedoblet seg på gode meldinger, så man får vente og se ,selv om dette har vært en vanvittig kjedelig aksje lenge nå.
Råvarer
19.10.2018 kl 13:33 5993

Ja NM er nok ingen spennende aksje før en DFS er ferdig, slik er det i allle junior mining selskaper. Nå er Keliber DFSen ferdig og alt kan skje.