NORTHs verdier og kortsiktige potensiale


Jeg forundrer meg litt over den manglende interessen for North.
JA, innsiden bestemmer ALT.
Men gjør de det egentlig så gæærnt?

30/9-19 hadde de følgende aksjeverdier:
Reach 78 876 433
PLCS 13 881 213
TXP 28 054 984
IOX 9 000 000
Totalt 121 712 630

Cash 30 mnok
Skattepenga 122 mnok (8 mnok gevinst på plassering, det samme som årlig beløp til North Advisors)

31/12 er de omtrent slik. (bruker 11 som £-kurs)
Reach 73 341 245
PLCS 15 132 798
TXP 45 908 115
IOX 9 000 000
Totalt 143 382 158

Cash 30 mnok (er høyere pga gevinstsikring TXP-potten, men ikke beregnet her)
Skattepenga 125mnok


I dag :
Reach 64 577 196
PLCS 11 946 946
TXP 85 000 000 (inkl Canada-rally ikveld)
IOX 15 000 000 (finger i været)
Totalt 176 524 142

Cash eller nye investeringer: 50 mnok
Skattepenga 126 mnok
Diverse 5 mnok

TOTAL nå på min kladdeblokk: 357 mnok. Risiko ved 114 mill i skattesaken.
119mill aksjer i North, selskapet selv har 1,8.

357mnok delt på 117 mill aksjer er matematisk 3,05 kr/aksje

minus skattepenga: 243/117= 2,07

Prises på børs i dag til 1,35 x 119 = 160 mnok


Så noen personlige synspunkt som IKKE skal kalkuleres inn..

North Advisors har 2% av EK i honorar. Jeg liker et prestasjonsbasert lønnssystem.
Reach har falt fra 2,5 for ett år siden uten nyheter og uten volum. Svært få, om noen aksjonærer har et snitt under 1,8-1,9.
PLCS har ikke hatt utvikling i det hele tatt på kurs. Men de har meldt positivt både på arbeid og lønnsomhet. Q4 den 27/2.
TXP er helt vilt. De har bestilt underdimensjonert utstyr to ganger på Cascadura..
Shell har et svært gassanlegg på Trinidad og Tobago. Dette ble beregnet for gass fra Venezuela (11km hav fra TT), men gassavtalen falt igjennom. Hva skal Shell gjøre for å fylle anlegget? Shell hadde Ortoire og prøveboret på 60-tallet.
TXP har 80% av Ortoire. De siste 20% er TT statseid Heritage. Det er underskudd på gass på TT og myndigheten småprater om å bygge ledningsnettet for TXP og Heritage. Og det beste av alt: det er de to "små" brønnene som er boret i 4-brønnsprogrammet. En av de to siste har fått navnet etter Paul Bays far. TXP kan altså fort komme i en situasjon der de kan velge mellom bud fra Shell og gratis utbygging av infrastruktur. Og funnene de gjør er på land, men tallene er jo helt offshore;)

Skeie+TGS skal i Høyesterett neste uke med sin sak.
Den ligner litt på det North+EMGS gjorde i 2014. Bortsett fra at North hadde gjort et strategisk vedtak på at de SKULLE ha EM før boring. Da må den kjøpes...
Seier til Skeie/TGS her kan bli veldig interessant.
Fra dagens dom i Høyesterett.
OM North og EMGS er caset, så kan det bli MEGET spennende i neste uke;)

Konkret anvendelse

(58) Utvinningstillatelser gis på bestemte geografiske områder, kalt «blokker eller deler av blokker» i petroleumsloven § 3-3, jf. § 3-2. Innehaveren av en tillatelse – rettighetshaveren – vil kunne kjøpe og analysere seismikk som dekker det geografiske området tillatelsen omfatter, typisk som ledd i oppfyllelsen av den arbeidsforpliktelsen han er pålagt i tillatelsen, og gjerne også har påtatt seg, jf. § 3-8. Forpliktelser som måtte oppstå som ledd i slik aktivitet, vil derfor kunne omfattes av den garantien Skeie Technology stilte.

9

HR-2020-611-A, (sak nr. 19-120229SIV-HRET)
(59) Dette blir annerledes når en rettighetshaver som har tillatelse etter petroleumsloven i ett geografisk område, kjøper og analyser seismikk som dekker andre områder. Slik seismikk kan for eksempel inngå i selskapets analyser av geografiske områder som det i fremtiden vurderer å søke utvinningstillatelse i. Seismikken kan da kjøpes og analyseres uten tillatelse etter petroleumsloven. Forpliktelser som måtte oppstå i den forbindelse, vil derfor ligge utenfor de tillatelsene selskapet allerede har fått, og faller av den grunn utenfor garantien.

(60) Den seismikken E&P Holding kjøpte fra TGS, dekket geografiske områder som lå utenfor de områdene E&P Holding hadde utvinningstillatelser i. Seismikken var derfor ikke egnet til å brukes, og den ble heller ikke brukt, i den virksomheten E&P Holding hadde konsesjon til å drive.

(61) Lagmannsretten knytter noe av den innkjøpte seismikken til arbeidsforpliktelsen på én utvinningstillatelse E&P Holding allerede var tildelt. Jeg kan ikke se at det er dekning for denne bevisbedømmelsen, noe staten heller ikke har gjort gjeldende for Høyesterett. Videre nevner jeg at E&P Holding i 2010 fikk utvinningstillatelse i et geografisk område som noe av den innkjøpte seismikken dekket, slik at TGS fikk tilleggsbetaling. Men da seismikkjøpet skjedde, hadde E&P Holding ikke tillatelse i dette området heller.

(62) Staten har gjort gjeldende at E&P Holdings kjøp av seismikk skjedde for å finansiere virksomheten selskapet hadde tillatelse til. Dette er riktig, men etter min mening ikke avgjørende. Petroleumsloven § 10-7 og den morselskapsgarantien som ble stilt, dekker forpliktelser E&P Holding «har påtatt seg». Selskapet har ikke påtatt seg noen forpliktelser knyttet til sin finansiering.

(63) Jeg har på denne bakgrunn kommet til at det kravet staten har mot E&P Holding på tilbakebetaling av leterefusjon, verken dekkes av petroleumsloven § 10-7 eller av den morselskapsgarantien Skeie Technology stilte. E&P Holding hadde ikke påtatt seg denne forpliktelsen innenfor de utvinningstillatelser selskapet hadde. Skeie Technology må derfor frifinnes.

bra, det skal smake med 1kr/aksjen nå.