WRL - Svak kurs/utvikling -spørsmålene ledelsen bør få 8.8.


WRLs kurs og kursutvikling er svak. Svak relativt til:
- underliggende verdier (NPV) ledelsen viser til,
- utviklingen med økt produksjon og fortsatt betalinger og
- relativt til andre sammenlignbare selskaper.

Hvorfor går ikke kursen, og hva kan gjøres?

1. WRL should initiate a buy back of own shares at 10 % of quarterly profits, while shareprice by large undervalues its assets. The rest, 90 % could be reinvested.
When shareprice reflects WRLs assets, a yearly dividend should be given.

Begrunnelse
WRL bør snarest starte tilbakekjøp av aksjer. Så lenge kursen er lav relativt til NPV vil det være en god investering. Det vil sørge for at dem med lavest oppfattet verdi og som er villig til å selge til lavest pris i WRL får solgt sine aksjer, og få vet hvor mange aksjer som må kjøpes før kursen nærmer seg de underliggende verdier. Det behøver ikke å være så mange. Det vil også snu sentimentet. Og det vil gi små aksjonærer en mulighet til å selge ut (før en mulig delisting). At selskapet bruker 10 % av profitten på dette, skulle bare mangle. De har da 90 % å bygge selskap med.

Når kursen nærmer seg NAV, bør det gis utbytte. Det vil tiltrekke seg aksjonærer som søker utbytte. Det tar også pengene av bordet, og reduserer muligheten for at ledelsen sløser dem bort.

2. WRL should not delist from Oslo Børs, before share price reflects value. And benefits should outweigh costs, in numbers.

Begrunnelse.
Det er få eller små fordeler for aksjonærer i Norge at WRL delistes. Det koster mer å handle i Storbritannia. Det oppstår en ekstra valutarisiko. Det er skattemessige grunner, en kan trolig ikke ha aksjen på aksjesparekonto. WRL ble notert på Oslo Børs. Da bør også selskapet levere før det delistes. Det bør også være slik at ledelsen klarer å synliggjøre tall som tilsier at nytten er større enn kostnadene ved å deliste. Det holder ikke med ord. Kostnadene ved å være listet på Oslo Børs er ikke store, og veldig små relativt til andre kostnader. Som GDA. Det kan også ha stor verdi for selskapet å raskt kunne hente penger i flere markeder, Storbritannia og via Oslo Børs. At selskapet er underlagt visse krav til rapportering m.m. på Oslo Børs er bare en fordel. Noe skal tross alt ledelsen drive med.


3. Until shareprice reflects its value, no dillutive growth should be undertaken to have a second leg (Tembo, is not a leg, right now just a cost)

Begrunnelse
Ledelsen prater om et tredje bein å stå på. De snakker selvfølgelig ikke om hvordan det skal finansieres. For å kjøpe noe, må selskapet hente penger, og da vannes vi ut. For å fusjonere så må man bytte aksjer, og jeg kan ikke forestille meg at WRL klarer å kjøpe noe så billig som selskapets egne aksjer er. Oppkjøp og fusjon vil derfor fort vanne ut WRLs egne eiere.

4. Why are WRL so undervalued? And how will the company remedy it?

Begrunnelse
Selskapet er lavt verdsatt. Så langt har ledelsen ikke levert noe som har gitt en bedring. Pratet om delisting, et tredje ben etc. har virket motsatt. Aksjonærfiendtlig.

5. When will WRL provide relevant information on Tembo?

Begrunnelse
Så langt har det bare blitt prat. Det er forunderlig at mens det meste har bedret seg: oljepris, økt aktivitet i området rundt så har det ikke blitt noe farm-out. Heller ikke noe farm-out som kunne vært betinget på sikkerhetssituasjonen.

6. What is done to reduce costs to a minimum?

Begrunnelse
Lite er gjort. Ny sjef. Sikkert nye dyre kontorer i London etc.

6. When will management, CEO, CFO e.g. buy undervalued shares?

Begrunnelse
Ledelsen kjøper ikke aksjer, selv om de mener at selskapet er lavt verdsatt. Enda verre, de som slutter selger.

7. Will the board welcome a new member to the board. One from the Norwegian shareholder base?

Begrunnelse
Styret trenger noen som kan fremme aksjonærinteresser og -verdier. Det er altfor åpenbart og tydelig.
Redigert 07.08.2018 kl 16:38 Du må logge inn for å svare

Det var lite substans i referatet til Malcy. Hovedsakelig synsing, om bl.a. inntrykk av CEO og CFO. Noen punkter han kunne tatt opp var:
- Det å si at noe er profitabelt, sier lite. Hvor profitabelt er det? Er det langt mer profitabelt enn andre sammenlignbare investeringer, og er risikoen akseptabel?
- Hvilken verdi kan WRL ha for en oppkjøper (som kan kvitte seg med masse GDA, som trekker ned lønnsomheten veldig) og som har andre assets og har diversifisert risikoen.
- Når 80 interessenter har sett på Tembo, flere forlot lisensen etc., så sier det kanskje noe om at ikke alle synes lisensen ser ekstremt lovende ut.
- Det snakkes om tredje ben, selv om selskapet kun har ett. Hva tilsier at WRL kan kjøpe noe billig? Fint lite. Ekstremt lite tyder på at WRL kan kjøpe noe billigere enn hva selskapets egne aksjer er, og et oppkjøp eller en fusjon vil derfor fort være utvannende.

Tror derfor ikke dette referatet selger inn selskapet særlig godt.

For å være konstruktiv så kunne han istedet tatt for seg prisingen og verdsettingen, og tall for dette.
Som omtalt over tilsier selskapets vurdering av Net Present Value (NPV), at oppsiden fra verdien markedet (de få aksjene som omsettes) i dag setter på WRL til NPV er på 2,5 ganger dagens kurs. Det burde han vært opptatt av. Hva skyldes denne rabatten? Og hva skal ledelsen gjøre med dette? Annet enn bare å prate. Han burde derfor vært opptatt av kontantstrøm, P/E, risiko relativt til alternative investeringer, inntekter vs. kostnader osv.

Han kunne også sett litt på hva Jersing har fått til i Sterling Energy. Det var ikke all verden.
Redigert 10.08.2018 kl 15:34 Du må logge inn for å svare
OzSurfer
10.08.2018 kl 15:29 3484

Malcy kan ikke få høre noe som andre ikke har fått hørt. I så fall er han innside, og kan likevel ikke skrive om det.

Men "as many as 80 companies have been through the data room I understand" var jo veldig høyt tall.

Det som er positivt med at Malcy skriver om WRL er at han har mange UK følgere. Forhåpentligvis skaper det litt interesse.
Redigert 10.08.2018 kl 15:33 Du må logge inn for å svare
icebear
10.08.2018 kl 15:30 3480

Kom gjerne med noen eksempler på hva du mener. Alle får selvfølgelig samme info som ikke er meldepliktig eller børssensitiv. Eller hadde du ventet at han skulle fått resultatet som kommer på Torsdag?
icebear
10.08.2018 kl 15:39 3462

Han skriver at han er bedt om å skrive litt fra møte fra WRL. Hvorfor skal han bruke så my tid på WRL kontra alle andre selskaper han følger? Fordi noen på Hegnar i Norge ønsker det. Om selskapet tas inn på Bucket List er vel ting annerledes.

Sa selskapet noen om muligheten for å starte tilbakekjøp av aksjer, for 10 % av kvartalsvis profitt?

Etter det jeg leser over, så tyder ingenting på det.

Det er ekstremt svakt av selskapet å ikke starte tilbakekjøp.
- Ved å kun bruke 10 % av profitten, så har selskapet 90 % til annet.
- Slike kjøp ville umiddelbart snudd senitmentet, og ville gjort at en kjøpte ut dem som mente at WRL er minst verdt av dem som har aksjer. Over tid ville da selskapet fått en aksjekurs som i større grad samsvarte med underliggende verdier. Per i dag er avviket mellom markedsverdi på børs og NPV ifølge ledelsen 2,5 ganger eller smått utrolige 250 %.
- Selskapet vil trolig ikke finne noe annet enn WRLs egne aksjer med en slik ekstrem rabatt. Så tilbakekjøp burde være en veldig god investering.
- Skal selskapet kjøpe noe, så kunne tilbakekjøpte aksjer med rabatt vært mer verdt en kontanter.

At styrets leder sier noe om at han gjerne ville hatt utbytte og at en ikke kan gjøre det nå, er ikke et svar på dette.
Et utbytte, som monner, vil fort føre til at selskapet må ut med en del cash - til alle aksjonærer, mens et tilbakekjøp kan være langt mer beskjedent.
At de ikke setter igang tilbakekjøp, fremstår som uforståelig. Et kvartalsvis kjøp for f.eks. 2,9 mill. kr. vil med dagens kurs gi 1 mill aksjer. Og disse aksjene kunne vært brukt til å motivere ledelsen eller ved fusjoner.

Jeg kan heller ikke av det jeg leser her og det Malcy sier at det fremkom noe særlig interessant på dette møtet.
- Ingenting om hvordan de skal finansiere et kjøp av 3 leg, og om prising?
- Hvorfor slik underprising av aksjen?
- Hva får WRL til å ha så stor tro på Tembo når alle dem som forlot lisensen og 80 andre selskaper som ifølge Malcy har vært i datarommet ikke vil investere? Har de tenkt tanken på at de kan ta feil?
- Kostnader?
- Ledelsen, som ikke har kjøpt aksjer. Det er ille om de ikke gjør det før de går igang med å forsøke å gjøre oppkjøp. Hvis ikke ledelsen er i stand til dette, så burde styret ta grep og gi dem f.eks. 10 % av lønna i aksjer. På den måten har de en motivasjon som mer ligner aksjonærene. Hvis en mener at oppsiden i et selskap er 250 % og en leder dette selskapet selv, så burde det være ekstremt gode grunner til om at en ikke investerer ei krone.

Skuffende.

Redigert 10.08.2018 kl 16:00 Du må logge inn for å svare
gaudio
10.08.2018 kl 16:11 3454

Det må vel en GF til for å få vedtatt tilbakekjøpsprogram Pale Rider , de kan jo kjøre ekstraordinær GF, men spørs om de gidder det før delisting.
icebear
10.08.2018 kl 16:16 3440

Her er reglene for tilbakekjøp. Jeg er ikke sikker på at et selskap som leverer negative resultater kan kjøpe tilbake aksjer. Det endres jo snart.
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44/KAPITTEL_9-2#%C2%A79-2


Jeg har ikke sett et eneste sted at ledelsen/styret har tenkt tanken på å iverksette tilbakekjøp. Tvert i mot.
Hadde de ønsket en fullmakt til tilbakekjøp, så hadde de foreslått det for lengst.
Hadde de foreslått og senere iverksatt tilbakekjøp, så hadde det i seg selv kanskje bidratt til å underbygge det at de selv mener oppsiden fra børsverdi til underliggende verdier er på vanvittige 250 %.
De fleste selskaper har en slik mulighet, liggende. Det å ikke ha det, er svak styre. Selskapet er da helt forhindret fra å handle om det skulle komme aksjer til en veldig god pris.

Det ser imidlertid ut som om de ikke vil eller evner å foreslå og iverksette tilbakekjøp. Kanskje er vi nødt til å foreslå det, ifm. med forslaget om delisting, som de har det så travelt med helt uten gode grunner.

Etter det jeg kan se ble det også bare prat og synsing om gevinster og kostnader om delisting. Ingen tall for å underbygge.
Redigert 10.08.2018 kl 16:19 Du må logge inn for å svare
icebear
10.08.2018 kl 16:20 3425

PaleRider.
Tar det som en selvfølge at du tar disse tingene direkte med selskapet om du er aksjonær.
Virgule
10.08.2018 kl 16:30 3404

Sprøtt å snakke om tilbakekjøp når det ikke er lenge siden de slet med likviditeten og de har masse gjeld å nedbetale. Om ett år eller to så kanskje

Møtet med Jersing virker mer som koseprat og utvide nettverket for Malcy- ikke uvesentlig det, men det er lov å spørre om ting man er opptatt av uten å forvente å få svar på alt. Dette er jo å sidestille med hvis en journalist gjør et intervju. Bare det at Malcy muligens er mer opptatt av å ha en god kommunikasjon enn å spørre om ting som øker avissalget. Jeg syns og som palerider at bare å vise intensjon om tilbakeslag skaper positiv holdning at flere kjøper aksjen.

De fleste selskaper har gjeld. Å kjøpe tilbake aksjer kan gi bedre inntjening enn å betale gjeld
Kingen
10.08.2018 kl 16:45 3375

Pale Rider,

Du skriver:

"Hva får WRL til å ha så stor tro på Tembo når alle dem som forlot lisensen og 80 andre selskaper som ifølge Malcy har vært i datarommet ikke vil investere?"

Hvordan vet du at ingen av de 80 selskapene vil investere i Tembo? Er vel litt for tidlig å fastslå akkurat det, er det ikke?
Høres også ut som om det er et kobbel av selskaper som har rømt fra lisensen.
Greit å være kritisk, men synes det blir litt vel negativt.
icebear
10.08.2018 kl 16:52 3355

40something
Du skriver: men det er lov å spørre om ting man er opptatt av uten å forvente å få svar på alt! Hva vet du om hva faktisk Malcy spurte Jersing om?

Det som er skrevet har ingen undertone om hva ev som er spurt om og unnlatt gitt noe svar. Så hvis poenget med å referere er å gjengi det som er spurt om, så vet ingen annen enn de 2 hva som er sagt ytterligere. Namedropping er også enn måte å fremme lesertall når man driver med bloggaktiviteter.
Redigert 10.08.2018 kl 17:02 Du må logge inn for å svare
thief
10.08.2018 kl 17:43 3293

Herregud å mye mas det var om dette møtet til malcy da.Og vinkle det negativt er jo bare tøv!Meget hyggelig at eskil gir et imponerende inntrykk. Tydelig at vi har fått en meget habil CEO:)!Å mase om utbytte allerede er vel oxo noe rart.Wrl går nå får første gang i historien med overskudd,og plutselig krever man utbytte,he..he!La det gå ett år eller to til da.Wrl er gjeldsfri om 16-17mnd,om de ikke tar opp mer.Og da kan man begynne å tenke på utbytte.Med en produksjon rundt 120mmscf/d da,vil vel de generere rundt 30musd i året.I 2017 var utgiftene,uten lån,rundt 13musd.Så wrl kan fint komme til å skape overskudd på mellom 15-20musd om et par år:)Da kan vi snakke utbytte!Tror dette blir meget bra fremover.Virker som eskil er litt mer "på ballen" enn tidligere ledere!

Har aksjer i WRL, men orker sjelden å gå inn på tråden. For sytete og negativt. Gi den nye ledelsen 12-18 måneder på å utvikle selskapet, i takt med økende etterspørsel av gass i regionen WRL opererer i. Hvis ikke man har troen, så vil jeg anbefale å selge og finne noe annet spennende.
icebear
10.08.2018 kl 18:18 3242

Når Malcy begynner å få kritikk er vel bunnivået nært. Mannen har null forpliktelser ovenfor WRL. Han er rett og slett bare positiv til selskapet. (som nesten alle andre selskaper han skriver om) Frustrasjonen skyldes selvfølgelig kurs og omsetning i aksjen. All kritikk må rettes direkte til Jersing, Roe og McBean. Jersing sin jobb nå er å rydde opp etter Bury. Det tar sikkert litt tid. Hvorfor ikke vente med all kritikk til etter Torsdag. Da vet vi jo mer
niller
10.08.2018 kl 19:08 3191

Har tar 9k aksjer til på noen dager under 3kr , endret ikke snittet 3,05= veldig fornøyd med det:-)

wrl mottar stabilt med penger nå,både receivables og for gass.Denne pengemengden er idag mer enn nok til å forsvare dagens kurs. Vi må håpe at de fem brønnene kan holde denne produksjonen lenge. Det er varslet utbytte på sikt. dvs jeg antar man ønsker å bufre litt cash samt holde av til investeringer begge steder.
Kunne skrevet en del,men basic er at så lenge wrl ligger og produserer stabilt på 80-100 mmscf og mottar cash,så er caset farlig. I positiv forstand. Det er klart at moz er en joker. Så får jeg inntrykk av at de ønsker å serve Tanzania ytterligere og utnytte sin tilstedeværelse der. WRL må bare fortsette med det de gjør akkurat nå,så øker mulighetene dag for dag.

Må likevel si at det hadde det vært utrolig positivt for min del om de startet med utbytte så fort som mulig.Dette behøver ikke være stort i starten,eksempelvis 15 øre ville gitt en direkteavkastning på 5% for dagens kjøpere. Det ville ville gitt litt mer trygghet for aksjonærer. Støtter Outsider her i hans tidligere innlegg.
Redigert 10.08.2018 kl 19:31 Du må logge inn for å svare
Outsider
11.08.2018 kl 11:57 3702

Svar til Virgule; Netto rentebærende gjeld (NIBD) er vel nå ca 8mill USD. - jeg har ikke EBITDA (den får vi straks i Halvårsrapporten). Jeg er ganske sikker på at vi i løpet av inneværende år har en NIBD/EBITDA langt under 1. - og det er ikke akkurat å ha "masse gjeld" - det er meget lav gjeldsgrad for et selskap med "lange" asset som WRL har. Gjelden er ingen hindring for utbytte eller tilbakekjøp av aksjer - da skulle det blitt lite utbytte/tilbakekjøp av aksjer fra børsnoterte selskaper verden over...
Redigert 11.08.2018 kl 12:00 Du må logge inn for å svare
bokaj70
11.08.2018 kl 17:23 3584

Selvfølgeligt starter WRL ikke aktietilbagekøbsprogram nu. Det ville da være vanvittigt at bruge penge på det i stedet for at styrke balancen og selskabets økonomi.

Der er næppe andre en få desperate kortsigtede aktionærer som har interesse i det
Mdg1
17.08.2018 kl 13:57 3253

WRL selges fortsatt med stor rabatt i Olso. 2,85 i london. 2.7 i Olso. Volum 100k i London, 90k i Olso. Sikkert like greit med delisting

Det skrives mye rart her.

TILBAKEKJØP
Det viktigste først. Dette med tilbakekjøp.
Noen hevder at selskapet ikke har midler til dette og ikke bør gjøre dette, men heller styrke balansen.
Samtidig klarer noen å mene at WRL må få et bein til å stå på.
- Er det noen som tror at WRL får et slikt bein til å stå på gratis? Hvor skal selskapet få kapital til det, om de ikke har råd til å bruke 10 % av kvartalsvis overskudd på tilbakekjøp?

- Selvfølgelig har WRL råd til å kjøpe aksjer for 10 % av overskuddet. De fleste selskaper har gjeld, og WRLs er ikke særlig stor. Har de ikke overskudd, blir det heller ikke tilbakekjøp. Legg til at 90 % av overskuddet kan brukes på annet som å betale ned gjeld, investere og så videre.

- Tilbakekjøp vil føre til at dem av eierne som mener WRL er verdt minst, selger. Etterhvert vil aksjonærene som sitter igjen ha mer for å selge aksjene sine og kursen vil gå opp.

- Så lenge WRL betaler en lav pris for aksjene vil det være en god investering. Stiger kursen, noe den vil gjøre om ikke andre forhold senker verdien av selskapet, så vil selskapet bli mer realt verdsatt og tilbakekjøpte aksjer kan brukes ved en fusjon eller lignende for å få et bein til. Skal WRL gjøre en emisjon for å kjøpe et nytt bein, så bør uansett kursen opp mye først. Ellers så vanner en ut dagens verdier og eiere.

LEDELSENS MANGLENDE KJØP AV AKSJER
Enda har ikke ledelsen klart å kjøpe en eneste aksje. En kan si hva en vil, men at ledelsen ikke vil kjøpe aksjer, mener selskapet er grovt underpriset (relativt til NAV-anslagene de kommer med) og samtidig skal ut å kjøpe et bein ekstra til selskapet er grovt foruroligende. De får satse noe av sine egne kr. ikke bare andres.

DELISTING
Til sist. Jeg har enda ikke sett et eneste tall for hvor mye WRL vil spare på å deliste helt fra Oslo Børs, og eventuelt relativt til en notering på Axess, Merkur eller Unotert lista. Er dette noe de bare gjør for å kvitte seg med norske småaksjonærer mens prisen er nær bunn og verdiene må komme fram? Så langt har selskapet hentet masse kapital gjennom notering på Oslo Børs, og er dette takken? Er det også like lett å hente penger gjennom noteringen i London, som i Oslo?
Redigert 20.08.2018 kl 17:07 Du må logge inn for å svare
davan
20.08.2018 kl 19:23 2966

Må vel til slutt ta et sviende tap her. var jo lenge over 4, men nå ser det ut til at det er et håpløst mål.
kveithau
20.08.2018 kl 22:40 2842

Gjør det Davan,så slipper vi sutringen din her inne!!
joergen
20.08.2018 kl 23:41 2777

Håper ingen tror på vrøvlet til PaleRider
Oslo har knapt stilt opp med en krone siden 2011 emisjonen. Dengang ble tatt noen prosent gjennom tegningsretter.

Svaret på hva man mener med om Oslo har stilt opp med penger eller ikke, ligger vel mitt i mellom. Det er ikke alles rett å få bidra i emisjoner. Enten er inngangen veldig høy eller så er den rettet. OSE har mange små aksjonærer og de er ikke så lett å kontakte enkeltvis. Som regel så får de store som stiller i emisjoner en god premie for insatsen, mens de små får betale gjennom lavere aksjekurs. Så vrøvl kan defineres utfra perspektiv og er ikke særlig objektivt sant. Jeg syns tilbakekjøp er en god investering for WRL. Hvis ikke de mener det de sier at aksjen er underpriset så er det vanskelig å finne en sikrere investering. Og skal et 3e ben bestå i å kjøpe seg inn i et nytt marked så koster det penger, mer penger enn hva WRL har per i dag. Hvis de skal slå seg sammen med andre selskap så skal begge parter ha noe for det.
joergen
21.08.2018 kl 09:22 2554

Jeg kan ikke huske at småaksjonærer har bidratt i noen særlig grad i emisjoner - uansett selskap. Problemet i Wentworth er at, til tross for åresvis med fremstøt, så har ingen større norske aktører har vist interesse. Etterhvert ble det meningsløst å komme til Oslo og prate til de samme 3-4 norske småaksjonærene (utenom på The Thief for et år siden).

Hva har WRL bidratt til småaksjonærene da?
alph
21.08.2018 kl 09:35 2516

Gått fra stranded gas til produksjon på rundt 90 mmscf/d..?

Det gjelder vel også som bidrag til det tanzaniske befolkning og sin egen lommebok.
Jeg vet ikke hvis man skal tilregne grunnen til velvilje fra enten stor aksjonær eller retailers hvis Wrl ønsker vedvare på OSE eller flytte. Jeg tror ikke bedrifter bestandig uttaler den egentlige begrunnelsen for handling. Jeg, er i hvertfall ikke overbevist om hvorfor de sier seg ønsket vekk fra OSE.

du skriver mye rart, Pale Rider.
Jeg skjønner ikke helt ditt engasjement til å rakke ned på WRL. Jeg har selv vært i din situasjon og både på en måte baisset bl. a. WRL, Apcl og Element. Man kan ha forskjellige motiv, men jeg mente og argumenterte for at disse selskapene var for høyt priset, og kursen var alt for høy. WRL f. eks. var nesten 4, det samme var APCL og Element var på vei til 5 og opp til 6 . På disse nivåene skjedde daglig hausing i stor stil, og jeg mente det var noen som burde komme med motargumenter.

Fortsatt mener jeg man bør komme med motargumenter, dersom resultatene er høyst usikre og fremtidsutsiktene er tvilsomme og noen konstant og uopphørlig hausser og lover gull og grønne skoger dels basert på løgner og og dels basert på ønsketenking. Men jeg mener at selv om WRL kursen ikke er mye å skyte av, er det ingen lenger som lokker med kortsiktig kjempegevinst. Så jeg skjønner ikke helt ditt engasjement.
Du snakker igjen om tilbakekjøp av aksjer. Jeg mener det er en dårlig ide og det har jeg skrevet før. For det første tror jeg må et selskap må ha fullmakt fra generalforsamlingen til å kjøpe egne aksjer. Dessuten er det til enhver tid i en kinkig situasjon fordi selskapet sitter med inside info. Og sist men ikke minst dersom det ikke kommer en snarlig emisjon, og et selskap har ekspansjons planer, så har selskapet bundet opp likvid kapital - i aktiva de egentlig ikke kan selge - uten at det går ut over kursen. Jeg vet at noen selskap har kjøpt egne aksjer forut for en emisjon, men jeg synes det er dårlig politikk, og forventer at proffe selskap, satser midler på å få best mulig resultat på driften. Jeg mener å kjøpe egne aksjer er egentlig kortsiktig politikk og det er bedre å nedbetale dyr gjeld- et handlig som skaper større lånemuligheter ved fremtidig ekspansjon.

Nå er situasjonen slik at tidligere ledelsen i WRL har mange aksjer. Timing på kjøp fra Jersing får være hans ansvar og valg. Hvor mye det koster av ekstra arbeidstid for en liten organisasjon og hvilke kostnader som påløper, vet jeg ikke, men tipper total kostnaden kan dreie seg om en mill.

WRL tjener godt med penger. Det er fremgang på alle fronter, til og med i Tembo hvor hæren får fremgang med å bekjempe opprørsstyrker som har terrorisert området. http://clubofmozambique.com/news/mozambique-captured-rebel-leader-in-gas-rich-north-sources-say/


Jeg forsøkte å vedde med Jim Johnny og evige negative Kenguru om en flaske champis om kursen pr 31.12. 2018, men ingen turte ta veddemålet. - Jeg vedder på at kursen på WRL er over kr 4 ved årsiftet, tør DU Pale Rider vedde i mot?
Redigert 21.08.2018 kl 09:50 Du må logge inn for å svare
abroker
21.08.2018 kl 10:03 2449

Ledelsen bryr seg visst katta midt på ryggen ser det ut til?

æsj

WRL har hentet penger, mange ganger. Forløperen har hentet enda mer penger. Også ved børsnoteringen i Oslo.
Det er rart at mange selskaper noterer i Oslo og henter kr. her i stedet for i London.
Det å beholde notering i Oslo gir også mulighet til å hente penger her, senere. Det har en verdi og bør veies opp mot kostnadene ved å være notert i Oslo.

Selskapet har ikke fremlagt et eneste tall på nytten relativt til kostnadene ved å avnotere i Oslo, eventuelt fra Axxess, Merkur eller OTC.
Er det sånn de vurderer andre ting også? Ren synsing?

Kanskje dette handler om at ledelsen ikke "orker" å ta seg bryet med rapportering etc. ved kvartalsrapportene og enda verre ved en eventuell emisjon???

Jeg har kommet med forsøk på begrunnede konstruktive forslag som kan bidra til at aksjekursen kan nærmere seg de underliggende verdier. Gjennomføring av forslagene tror jeg ville gitt oss avkastning på investeringene, siden verdiene WRL sitter på er langt høyere enn markedsverdien.

Ledelsen har levert det motsatte. Prat om delisting, kjøp av et bein til og videre prat prat og atter prat om Tembo har økt risiko og redusert kursen.

Etter mange, svært mange, år har dette selskapet ikke levert avkastning. Kun en rekke med emisjoner og negative overraskelser.

Nå når verdiene bør komme fram, så vil ledelsen ta risiko og kjøpe et bein til. Det gir risiko. Mest sannsynlig vil selskapet vanne ut aksjonærenes verdier siden de nok vil kjøpe noe til høyere pris enn hva selskapets verdier i dag er verdsatt til. WRL er lavt verdsatt. Børser etc. er høyt verdsatt.

Små tilbakekjøp for en liten del av profitten ville vært en god investering siden WRL er så lavt priset i markedet relativt til verdiene, og hevet kursen. Risiko hadde vært liten og kunne tilpasses daglig til situasjonen. Et oppkjøp eller fusjon er noe helt annet.

Selskapet vil deliste fra Oslo, uten å ha fremlagt noe som tilsier at nytten ved det er høyere enn kostnadene. De har tilsynelatende ikke en gang klart å vurdere å flytte WRL til Axxess, Merkur eller OTC. Ekstremt svakt.

Styret kan foreslå fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer når de kaller inn til ekstraordinær generalforsamling for å deliste. Det koster dem 0. De aller fleste selskaper har en slik fullmakt, og en kan bare lure på hvorfor WRL ikke skal ha en slik mulighet.

Det er mange muligheter til å kjøpe tilbake aksjer. Særlig i et selskap som WRL. Informerer de om produksjon og betaling månedlig, så er det vel ingenting annet som skjer eller som er kurssensitivt. De kan derfor handle i etterkant av slike meldinger, som også vil redusere usikkerheten i markedet.

Jeg har ikke tatt til orde for at selskapet skal kjøpe opp kursen før en emisjon. Selskapet bør unngå emisjon. Et unntak er kun om de finner noe som er langt billigere enn WRL selv, og at de får billig funding. De klarer nok ingen av delene. Tilbakekjøpte aksjer kan også brukes ved en eventuell fusjon.

Jeg har ikke behov for å vedde, eller å heie på aksjer. Investeringen er veddemål nok. At en skal være en heiagjeng for ledelsen her på dette forumet, ser jeg ingen grunn til. De har levert fint lite annet enn regninger. Ser en på administrasjonskostnadene relativt til inntjening, så er det helt borti natta. Penger øses ut på administrasjon, flyttinger, listinger, delistinger, emisjoner, leting etter flere bein etc.

God sommer, snart høst!
icebear
22.08.2018 kl 16:57 2139

Mye å lese men det jeg merket meg at de nå legger til rette/juridiske for å kunne kjøpe tilbake aksjer og betale utbytte. Disse fullmaktene har de åpenbart ikke hatt før.
Corporations may redeem their redeemable shares and purchase their shares for cancellation (subject to solvency
and liquidity tests.
Directors alone may declare dividends (subject to certain solvency requirements)

(Med forbehold om det er noe jeg ikke skjønner)
Redigert 22.08.2018 kl 16:58 Du må logge inn for å svare
icebear
22.08.2018 kl 17:07 2110

Grunner til delisting.
The primary reasons for the proposed redomicile and Delisting, include the need for:
-increased management efficiencies and reduction in corporate complexity;
-reduction in certain operational, regulatory burdens and overhead / compliance costs;
-improved access to our Institutional investors;
-closer proximity and to be in a similar time zone to the Company’s asset base;
-direct access to the London M&A market;
-benefitting from the presence of established E&P sector research coverage in London; and
-create a simpler transactional platform for growth initiatives
icebear
22.08.2018 kl 17:12 2096

Fra side 141 står det mer om det praktiske på norsk.