Thin styret foreslår å "utradere" ALLE eksisterende aksjonærer


 
https://newsweb.oslobors.no/message/499497
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/58d87e4a-a56c-4dd4-8345-6be7a8b61d40
  (Innkallingen til EGF 15.04.2020)


Fra innkallingen til EGF 15. april 2020

3 Redegjørelse fra styret vedrørende Selskapets økonomiske stilling
Etter allmennaksjeloven § 3-5 har styret en handleplikt ved tap av egenkapital, og skal foreslå for
generalforsamlingen tiltak for å rette på dette og redegjøre for Selskapets økonomiske stilling til
aksjonærene. En slik redegjørelse vil bli gitt under dette agendapunkt 3. Dersom den Rettede
Emisjonen foreslått i punkt 5 ikke vedtas og / eller Selskapet ikke kan innhente tilstrekkelig kapital
for å gjenopprette Selskapets egenkapital, vil styret vurdere å foreslå at Selskapet oppløses.


4.2 Kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende
Selskapets aksjekapital skal nedsettes med NOK 122 460 584,29, fra NOK 128 905 878,20 til NOK 6 445 293,91. Kapitalnedsettelsen skal foretas ved reduksjon av pålydende av Selskapets aksjer fra NOK 2,20 per aksje til NOK 0,11 per aksje. Nedsettelsesbeløpet brukes til dekning av tap som ikke kan dekkes på annen måte, jf. allmennaksjeloven § 12-1 første ledd.


5.1 Rettet Emisjon; utstedelse av nye aksjer
Selskapets aksjekapital forhøyes med maksimum NOK 120 000 000,01 til maksimum NOK 126 445 293,92, ved utstedelse av
maksimum 1 090 909 091 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,11. Minimumsbeløpet som aksjekapitalen skal forhøyes med og minimum antall nye aksjer som skal utstedes skal beregnes basert på den maksimale tegningsprisen


6.2 Konsolidering og endring av Selskapets vedtekter
Selskapets aksjer slås sammen slik at 5 aksjer, hver pålydende NOK 0,11 per aksje, slås sammen til én (1) aksje pålydende NOK 0,55. Styret gis fullmakt til å gjøre tilsvarende endring i Selskapets vedtekter etter gjennomføring av den Rettede Emisjonen foreslått i punkt 5.


7. Planlagt Reparasjonsemisjon; utstedelse av nye aksjer og endring av Selskapets vedtekter
Ettersom den Rettede Emisjonen foreslått i punkt 5 vil lede til utvanning av Selskapets aksjer for aksjonærer som ikke deltar i emisjonen, vurderer styret å gjennomføre en reparasjonsemisjon (heretter omtalt som «Reparasjonsemisjonen») for å begrense utvanningseffekten.

For at Reparasjonsemisjonen skal begrense utvanningseffekten for aksjonærene, under henvisning til maksimumsbeløpet som kan utstedes i henhold til den Rettede Emisjonen som foreslått i punkt 5, finner styret det formålstjenlig å foreslå at Selskapet kan utstede opp til 30 % av antallet aksjer utstedt i den Rettede Emisjonen i Reparasjonsemisjonen.


8. Utstedelse av warrants
For å tilstrekke seg investorer og for å lykkes med å skaffe finansiering gjennom den Rettede Emisjonen i punkt 5 over, foreslår styret at Selskapet gis muligheten til å tilby warrants til tegnere i den Rettede Emisjonen. Dette vil muliggjøre fremtidige oppfølgende investeringer fra tegnere. En slik oppfølgende investering ville, dersom den gjennomføres, sikre arbeidskapital for Selskapet fremover når Selskapet fortsetter å implementere og kommersialisere sin oppdaterte forretningsstrategi.

1. Selskapet skal utstede warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til investorer som deltar i den Rettede Emisjonen i samsvar med punkt 5 over. Antallet warrants som kan utstedes skal være minimum én (1) warrant og maksimalt et antall tilsvarende det totale antallet aksjer som utstedes i den Rettede Emisjonen i samsvar med punkt 5.

3. Hver warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall warrants (jf. avsnitt 1 over) som kan utstedes i henhold til dette punkt 8, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.

Redigert 25.03.2020 kl 16:05 Du må logge inn for å svare
Reserven
25.03.2020 kl 16:12 4454

Hvis Thinfilm lykkes med enda en emi, er foreløpig Worst Case utstedelse av totalt 1 090 909 091 (1,1 milliard) nye aksjer + 1 090 909 091 warrants. Totalt 2 181 818 182 (2,2 milliarder) nye aksjer (436 363 637 etter den foreslåtte 5:1 spleisen).

Med dagens 58 593 581 aksjer, er da Worst Case at dagens aksjonærer sitter igjen med drøyt 2,6% av aksjene, med mindre de deltar i emien eller rep-emien.

Redigert 25.03.2020 kl 16:13 Du må logge inn for å svare
Gi_Fan
26.03.2020 kl 01:25 4257

Worst case er vel nevnt i punkt 3. Dessverre for aksjonærene kan ikke det fremførbare underskuddet "deles ut" til aksjonærene ved opphør, selv om det er de som har betalt hele moroa. Akkumulert underskudd er ca 63 kroner per aksje, eller 14 kroner skattefradrag per aksje....

For Greatlife og Rischioso må dette være godt nytt.

Holder seg veldig godt da selv etter å ha varslet at emisjon kommer, bare å laste på.
Jag synes de heller skulle ta enda mere lån til 25% rente, da slipper dem utvanning......
enhver har sitt eget syfte...... G&R kommer at bli stor aksjonærer.
GPACTOR
27.03.2020 kl 15:03 3845

Slutter aldri å overraske denne aksjen. Ingen rasjonelle mekanismer slår inn. Skulle jo stått i 5 øre.

Dagens mcap og 1,1 millarder aksjer. Blir ikke noe av.
Redigert 27.03.2020 kl 15:07 Du må logge inn for å svare

Gullhaugen har fått spennende papirer i postkassen fra Thin og styreformannen . ...stor stas å få stor pakke fra et ledende selskap.Her er det bare å hive seg med på det nye batteri eventyret. Jeg skal laste opp så er man søkkrik om 2 til 3 år 😎

Gullhaugen har fått spennende papirer i postkassen fra Thin og styreformannen . ...stor stas å få stor pakke fra et ledende selskap.Her er det bare å hive seg med på det nye batteri eventyret. Jeg skal laste opp så er man søkkrik om 2 til 3 år 😎

Så dem har penger til papir og porto? hvem har dem lånt penger av til det?

THIN må i sannhetens navn sies å være et usikkert selskap å kjøpe aksjer i.

Ja på disse nivåer ...det tryggeste på Oslo børs
Redigert 27.03.2020 kl 21:45 Du må logge inn for å svare

"Ja på disse nivåer ...det tryggeste på Oslo børs"

Tror du emisjonen blir på en høyere kurs enn dagens ?
Er selskapet i en så sterk posisjon at de kan selv bestemme emisjonskursen ?
GPACTOR
27.03.2020 kl 23:46 3435

Ironi. Selskapet er selvsagt doomed.
Reserven
28.03.2020 kl 02:13 3382

Anta at en før den første spleisen på 20:1 hadde 400.000 THIN aksjer. Etter spleisen var det bare 20.000 aksjer. Etter den annonserte 5:1 spleisen blir det redusert til 4.000 aksjer = 1/100 = 1% av de aksjene en opprinnelig hadde. Kanskje attpåtil til samme kurs som en opprinnelig kjøpte for?

Klarer Thinfilm å hente mer penger, kommer det inntekter tidligst i 2022. Dvs nye 8-10 kvartalsrapporter med blodrøde tall og ytterligere kursgrusing, som kan resultere i flere spleis, slik at en til slutt sitter igjen med 400 aksjer av opprinnelig 400.000 = 1/1000 = 0,1% = 1 promille.

I tillegg er en blitt sinnssykt utvannet av 1,1 milliarder nye aksjer + 1,1 milliarder warrants som kan konverteres til nye aksjer.
Snakk om å skape verdier for aksjonærene.

Redigert 28.03.2020 kl 02:14 Du må logge inn for å svare

Regner med at Barber leser disse innleggene (google translate).
scorn
28.03.2020 kl 19:44 3127

Reserven (eller noen andre), vet du om Robert Keith har noe med "THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV" å gjøre?
Reserven
29.03.2020 kl 12:51 2982

Nei, vet ikke noe om det.

Spørsmål tilbake:
Øker eller minsker største THE BANK OF NEW YORK MELLON kontoen som på siste topp-30 per 22.03 har 1.300.000 aksjer?

----- ----- ----- ----- ----- -----

En av de 3 "THE BANK OF NEW YORK MELLON" kontoene på topp-30 holder Level 1 ADR aksjene som omsettes på OTCQX i USA:
https://thinfilmsystems.com/investor-relations/share-information

Før kunne en se hvem av dem det var fordi det stod "DEPOSITARY RECEIPTS DIVISION", som på denne topp-30 fra 08.09.2019:
https://web.archive.org/web/20190910113543/https://thinfilmnfc.com/investors-shareholder-structure
Vil tro at det derfor er den med minst aksjer, 390.000 på siste topp-30.

En eller flere har nominee konto/konti hos THE BANK OF NEW YORK MELLON, og har siden årsskiftet kjøpt ca 500.000 aksjer.

En kan spekulere i at Thin styret er blitt kontaktet av en som er interessert i å kjøpe selskapet, alternativt er interessert i å ta så stor del av emien at det resulterer i pliktbud på resten av aksjene, eller sågar mulighet for å tvangsinnløse alle andre aksjonærer, og at vedkommende nå kjøper aksjer i markedet for å få emien igjennom på EGF.

Slik at børsmeldingen om at de som er interessert i å delta i neste emi bes melde seg, er ren proforma, og at Thin styret egentlig ikke forventer at noen melder seg. Da kan styret med god samvittighet anbefale salg av selskapet, alternativt at noen får ta så stor del av emien at det utløser pliktbud, som ENESTE muligheter for å redde selskapet.


Tom Arne Thorsen (med USA bakgrunn) bak Algot Invest kjøpte 50.000.000 aksjer før spleisen (2.500.000 etter spleis) + pluss ytterligere 400.000 etter at spleisen ble gjennomført. Ifm med kjøpet av de første 50.000.000 aksjene var han ute i 2 DN artikler og snakket varmt om at ved en evt konkurs ville det være STORE verdier i selskapet, særlig i R2R fabrikken:
https://www.dn.no/bors/thin-film-electronics/tom-thorsen/john-fredriksen/tom-thorsen-solgte-nylig-kreftselskap-med-john-fredriksen-na-bruker-han-deler-av-gevinsten-pa-bunnfiske-i-kriseaksje/2-1-674084
https://www.dn.no/bors/tom-thorsen/thin-film-electronics/investor-tom-thorsen-med-milliongevinst-etter-bunnfiske-i-thinfilm/2-1-679201

Bakgrunnen hans tilsier at han vet bedre enn det han sier i DN artiklene, og vet at ved en evt konkurs/oppløsning er det null verdier i selskapet og at han derfor sitter på verdiløse aksjer. Handler han egentlig for egen regning, eller er han stråmann for noen andre?

Redigert 29.03.2020 kl 13:09 Du må logge inn for å svare

Du tror ikke det er Greatlife som er tnteressert i å kjøpe Thin ?
Han har vært positiv hele veien og kjøpt seg opp helt til det siste.
Reserven
29.03.2020 kl 13:13 2953

Grunnen til at Greatlife er så lite meddelsom på HO?
scorn
29.03.2020 kl 15:57 2866

Reserven, her får du litt mer å spekuere i:

IDEX (oppdatert 26. mars):

CHARLES STREET INTERNATIONAL LTD
-14 952 713 (UT)

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV
+14 952 904 (INN)

THIN (oppdatert 26. mars).

CHARLES STREET INTERNATIONAL LTD
-286 409 (UT)

THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV
+292 450 (INN)

>Øker eller minsker største THE BANK OF NEW YORK MELLON kontoen som på siste topp-30 per 22.03 har 1.300.000 aksjer?
Den har økt med 12500. Pr 26. mars er det fire "The Bank of New York Mellon" kontoer på top50 listen, inkludert den nye nevnt ovenfor.
Redigert 29.03.2020 kl 16:04 Du må logge inn for å svare

Dette må være veldig positivt.
«De stora» sitter i ro.
Reserven
29.03.2020 kl 19:47 2743

 
scorn, kanskje K&F bare har solgt THIN og IDEX aksjer til de[n] som har aksjer på nominee konto hos THE BANK OF NEW YORK MELLON?

----- ----- ----- ----- ----- -----

Trenger ikke å spekulere da jeg allerede har "fasitsvaret"  :)

Vedtar Thin EGF 15.04.2020 å gi styret fullmakt til å utstede inntil 1 090 909 091 nye aksjer pålydende NOK 0,11 + 1 090 909 091 warrants, er det ingen ting som forhindrer Thinfilm styret i å tildele NN så mange nye aksjer (til 11 øre) i emien at NN må gi et pliktbud (på 11 øre) på alle THIN aksjer. Ingen andre enn de som svarer på https://newsweb.oslobors.no/message/499409, kan "kreve" å få være med i emien, og det er sannsynligvis ingen andre enn NN, eller alle andre tegner seg for så små beløp at det ikke spiller noen rolle.

Gir ikke pliktbudet NN minst 90% og rett til å tvangsinnløse resterende aksjonærer (til 11 øre aksjen), er det for NN bare å innløse nok warrants til å få minst 90% av aksjene, og så tvangsinnløse de siste som stritter imot, inkludert Greatlife & scorn.

Både scorn og Greatlife vil sikkert juble når de blir tvangsinnløst til 11 øre aksjen ...........................

----- ----- ----- ----- ----- -----

IDEX kassen er like slunken som THIN kassen, så IDEX må også gjøre en emi i Q2. Blir nok en blåkopi av THIN prosedyren, med tvangsinnløsning av alle IDEX aksjonærer til pålydende 15 øre.

----- ----- ----- ----- ----- -----

Bare THIN aksjonærer får delta på EGF med Referanse-nummer fra VPS og Pin-kode fra VPS.
Har fått begge deler på min VPS konto. Var for bl.a. slike tilfeller at jeg valgte å beholde 1 aksje.

Hvordan på VPS se Referanse-nummer og Pin-kode til Thin EGF 15.04.2020:
1:  Klikk på:  https://www.vps.no   (ny fane eller nytt vindu åpnes, avhengig av dine nettleser innstillinger).
2:  Klikk på Logg inn  (oppe i høyre hjørne).
3:  Klikk på VPS Investortjenester – privatperson  (på venstre side) - Ny fane eller nytt vindu åpnes, avhengig av dine nettleser innstillinger.
4:  Velg BankID som logg-inn metode, og logg inn med BankID. ALLE som har BankID, kan logge inn på VPS med BankID.
5:  Fra listen som vises, velg megler du har aksjene hos  (kommer bare hvis du har aksjer hos mer enn 1 megler).
6:  Hold musen over menypunktet   HENDELSER   og fra nedtrekksmenyen som da vises, klikk på Generalforsamling (nest nederste valg).
7:  I det nye vinduet som nå åpnes, klikk på NO0010299068 under ISIN (spalten helt til venstre).

Redigert 29.03.2020 kl 19:57 Du må logge inn for å svare
scorn
29.03.2020 kl 20:44 2698

Reserven, og tvisten er at du er NN?
Reserven
29.03.2020 kl 23:03 2599

  100% feil IGJEN  
Redigert 30.03.2020 kl 00:47 Du må logge inn for å svare

Legg merke til hvordan Thin "holdes nede" i dag.
Her er det noen som vil ha lav inngang.
Greatlife ?
scorn
30.03.2020 kl 10:57 2420

I de oppdaterte listene for THIN og IDEX så er nå Charles Street aksjene hos Goldman Sachs International (#26 i THIN og #2 i IDEX).
Redigert 30.03.2020 kl 11:02 Du må logge inn for å svare

Det var mange som kjøpte i dag !
Reserven
30.03.2020 kl 21:32 2161

Når går det opp for deg at IDEX og THIN aksjonærlistene gir nær null indikasjon på hverken fremtiden eller kursutviklingen til disse 2 selskapene?

I dag sluttet THIN på LOD og ny ATL = 3,3 øre pre-spleis.

Kanskje er det seriøs som laster opp.

Tenk at jeg hadde glemt Seriøs. Han snitter seg ned sammen med Greatlife og Rischioso. Det kan være en god strategi.

Det kan bli en spennende høst.
RobRoy
31.03.2020 kl 09:31 1860

Kanskje vi får litt volum i handelen snart, eller ?

Hvordan gikk det med Thin i dag? Jeg har ikke sjekket. De holder seg kanskje relativt sterkt? Nedsiden er tatt ut?
Redigert 31.03.2020 kl 23:31 Du må logge inn for å svare
Reserven
01.04.2020 kl 00:44 1620

Uansett kurs, er den teoretiske nedsiden ALLTID = 100%.  Den teoretisk oppsiden er uendelig.

Fristen for å melde ønske om å delta i emien er førstkommende fredag, 03.04 17:30. Blir interessant om Thin til uka melder noen om interessen for å delta.

Redigert 01.04.2020 kl 00:45 Du må logge inn for å svare

Richiosio, gullhaugen og seriøs stiller sikkert opp. Richiosio spesielt. Han er investor på heltid, og lukter gull der vi andre ser gammel hestemøkk.
Redigert 01.04.2020 kl 00:59 Du må logge inn for å svare

Jeg har for ordens skyld meldt at jeg ikke er interessert.

Den sterke kursutviklingen tyder på at ikke alle har takket nei.
Redigert 01.04.2020 kl 17:19 Du må logge inn for å svare

Det ble omsatt 410 aksjer i sluttauksjonen.
Ikke til å kimse av.
Redigert 01.04.2020 kl 17:54 Du må logge inn for å svare
Reserven
01.04.2020 kl 17:28 1317

Feil, i dagens sluttaksjon ble det omsatt hele 410 aksjer (5 poster á 4 aksjer + 1 post på 390 aksjer).

Kjøpersiden er åpenbart til stede. Sterk oppgang på svakt volum. Det må være en småsparer som sitter på informasjon som markedet ikke har tilgang til?
Redigert 01.04.2020 kl 17:38 Du må logge inn for å svare