QEC: - Petroleum Resources Act in Quebec coming into force

Epona
QEC 20.08.2018 kl 08:05 19614

Calgary, Alberta -- Questerre Energy Corporation ("Questerre" or the "Company") (TSX,OSE:QEC) reported today that the Government of Quebec announced its plans to officially implement or put into practice the Petroleum Resources Act (the "Act"). The Act will govern the development of hydrocarbons in the province of Quebec.

The Act was passed as law in December 2016 by the Liberal government as a result of the adoption of Bill 106, "An Act to Implement the 2030 Energy Policy and to Amend Various Legislative Provisions in December 2016". The industry recognized in 2009 when the Quebec Utica discovery was confirmed that a modern hydrocarbon law was a critical prerequisite to successful development.

Michael Binnion, President and Chief Executive Officer of Questerre, commented, "Years ago, we said that a new hydrocarbon law was a key pre-condition for development. After over 100 independent studies and dozens of public consultations we now have a fundamental achievement that was made with bipartisan support in Quebec. I can't exaggerate how important this step is for our project."

https://newsweb.oslobors.no/message/457547
Redigert 21.01.2021 kl 03:48 Du må logge inn for å svare
20.08.2018 kl 13:18 8696

Huffameg, kjøpsanbefaling fra Pareto...klarere emisjonsvarsel får man ikke!

Det som forundrer meg er at ikke seriøse investorer begynner å posisjonere seg. Det er fortsatt en viss sannsynlighet for at fracking blir tillat også med den sittende regjering. Kan tenke meg at de vil godt at når social acceptance er oppnådd av QEC vil regjering godta fracking etter valget. Med ny regjering vil jeg tro sannsynligheten for fracking er 90%. Med NAV på NOK 4,50 og oppside på NOK 50 med Quebec vil jeg påstå at å kjøpe QEC for NOK2,50 er et godt kjøp.
rappo
20.08.2018 kl 13:57 8462

SRbank1-Markets - We rate Questerre Buy with a NOK 6/share target price.

Jensi
20.08.2018 kl 14:12 8363

Qec er klart opkøbs kandidat !
alle vil tage imod et bud på 6Kr/aktie !
Smart - vi skal nok ned under 2kr inden !
Så er menigheden blevet mere medgørlig og vil takke JA !
Jensi
20.08.2018 kl 14:18 8353

nej nej - det er meget lettere bare at give ham ret , så får du fred

Det gør man også i behandlingsystemet - det er meget lettere og undegår konflikter i dagligdagen
Redigert 20.08.2018 kl 14:31 Du må logge inn for å svare

Kan ikke hausera stikke fingern i jorda å og se at jeg fikk rett. Jeg sa det ikke ville bli noen utvinning i quebec men dere var ikke enig.. jeg fikk rett))
Vuppz
20.08.2018 kl 16:10 7964

…...og den mest useriøse på forumet er Stevepick XL. Bare navnet vitner jo om en IQ under pari.
20.08.2018 kl 16:33 7873

Om noen få dager går QEC opp igjen,det er bare tullprat av mange her

Nedgangen fikk igjen fart på seg og kursmålet mitt 1,20 kommer stadig nærmere ))
TommyLee
20.08.2018 kl 17:24 7943

Jeg er mener også at aksjen nå ser billig ut.
Jeg har sitttet på gjerdet etter sviket i Québec, men jeg begynte å plukke litt i dag.
Mulig vi skal lenger ned, men med et regjeringsskifte i oktober så er det fortsatt «game on» i Québec.
Ingen tvil om at risk/ reward forholdet ser gunstig ut nå.
anderix
20.08.2018 kl 17:33 7905

Solgte siste rest på 4,25 dagen det "brant" , tok et tap og har holdt meg unna siden. Sitter og vurderer inngang, men er langt fra sikker på om bunnen er nådd. Brent barn osv..:-) På sikt er nok ikke dagens kurs så gal, men børsen kan være brutal og en utbombet aksje's negative spiral kan ofte være selvforsterkende og gå langt under de fundamentale verdier i selskapet. Fristet, men veldig usikker. Skulle ikke forundre meg om det går litt opp i morgen, for så å sette en enda lavere bunn enn i dag. Uansett ønsker jeg deg lykke til, og håper for din og mange andres del at den snart snur;-)
TommyLee
20.08.2018 kl 17:50 7828

Takk for det, andrix :)
Er helt enig, så jeg begynner forsiktig :)
bateman
20.08.2018 kl 17:55 7794

Sjekk historikken til Qec, va har de levert siden 2005? Har ledelsen klart å skape noe som helst?
Dette selskapet har vært en gullgruve for Pareto, ledelsen og tradere, en katastrofe for langsiktige aksjonærer. Svindel hele greien.
Morty
20.08.2018 kl 18:07 7749

At du gidder XL! Eier jo ikke aksjer her mer, og ennå fortsetter du med fjolset ditt. Skjønner jo du har tapt alt du hadde i CNR og Qec. men at du skal fortsette din surmuling og drittkasting mot Binnion er kun lavmål! I tillegg gosser du deg over andre som nå selger med tap! Ikke mye empati, kun skadefryd, men det hjelper deg kanskje, blir liksom ikke alene med tapene?
Jensi
20.08.2018 kl 18:20 7820

Har købt dd.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
Yzf R1
21.08.2018 kl 06:28 7357

Bra de sammler seg .

Gassfirmaer vil fortsette Quebec
Quebec-regjeringen har besluttet å forby hydraulisk brudd over hele landet, som vil inneholde skifergaspotensial.
Foto: Yan Doublet Arkiv Le Devoir Quebec-regjeringen har besluttet å forby hydraulisk brudd over hele landet som vil inneholde skifergaspotensial.
Alexander Shields
21. august 2018
miljø
Gass selskaper som holder lete i St. Lawrence Valley planlegger å saksøke Quebec regjeringen, som har bestemt seg for å forby hydraulisk brudd gjennom hele territoriet som ville inneholde skifer gass potensial.


I et intervju i Le Devoir på mandag, sa talsmannen for Quebec Olje og gassforening (ÉGQA), Éric Tétrault, at selskapene ikke bare har til hensikt å gi opp tusenvis av kvadratkilometer utforskningstillatelser som De har holdt i flere år i lavlandet av St. Lawrence.

støtte

"Det er ikke QOGAs rolle å dra regjeringen til retten. Det er selskapene som skal gjøre det, og de tenker på måter å gjøre det på, "sa han. QOGA "vil støtte dem," la han til.

"Jeg kan fortelle deg på deres vegne i dag at mange bedrifter tenker på hvordan å gjøre det og når de skal gjøre det. Hvis spørsmålet er: Har de tenkt å gjøre det? Svaret er ja, "gentok Mr. Tétrault, som allerede har vært president i Quebec produsenter og eksportører.


13000
Dette er antall kvadratkilometer utforskningstillatelser som for øyeblikket holdes av et dusin selskaper i sørlige provinsen, hovedsakelig på nordkysten og på den sørlige kysten av St. Lawrence, mellom Montreal og Quebec City.
Et dusin selskaper holder for tiden mer enn 13.000 km2 leteillatelser i sørlige provinsen, hovedsakelig på nordkysten og på den sørlige kysten av St. Lawrence, mellom Montreal og Quebec.

Mer enn 70% av dette lisensierte arealet kontrolleres av selskaper utenfor Quebec, hovedsakelig Alberta-selskaper.

70%
Det er andelen av dette lisensierte arealet som kontrolleres av selskaper utenfor Quebec, hovedsakelig Alberta-bedrifter.
Ulovlig karakter

Inntil juni minnet Éric Tétrault oss, det var ikke meningen at hydrokarbonloven bare ville forby hydraulisk brudd i skifer, den geologiske formasjonen som ville inneholde et gasspotensial i St. Lawrence Lowlands. Lawrence.

Men med vedtaket av reguleringen av Hydrocarbon Act i fredags finner flere bedrifter seg over natten ute av stand til å utføre arbeid, mens dette ikke er meningen som ble manifestert av regjeringen de siste årene. "Det har alltid vært snakk om å sette i gang et lovgivningsramme for å overvåke produksjonen av hydrokarboner. Det har aldri vært noe spørsmål om å forby denne produksjonen. Det er som et moratorium gjennom bakdøren, sa han.

Det har alltid vært snakk om å sette i gang et lovgivningsramme for produksjon av hydrokarboner. Det har aldri vært noe spørsmål om å forby denne produksjonen. Det står i likhet med et moratorium ved bakdøren.

- Eric Tétrault
"Det antas derfor at disse forskriftene, vedtatt ganske raskt, er ulovlige og vil bli utfordret. Ifølge Mr. Tétrault, "det er enstemmighet om ulovlig natur" av dette fracking forbudet blant APGQs medlemsbedrifter.

For olje- og gasslobbyen er det imidlertid ingen tvil om å lansere utbyggingsprosjekter "i samfunn som vil nekte dem". Den "sosiale akseptabiliteten" bør være på rendezvous, sier Tétrault og legger til at noen kommunale tjenestemenn "er klare til å diskutere utviklingen av prosjekter."

forbruk

Quebec importerer for tiden hele sitt naturgassforbruk, i en kontekst hvor regjeringen ønsker å øke bruken av denne energikilden, i navnet "energiovergangen".

Men sa talsmannen til APGQ, er gassforbruket her mer og mer skifergass. "Quebec kondonerer hydraulisk brudd, men det er gjort av andre," sa han.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
Jensi
21.08.2018 kl 08:01 7149

Fra Stockhouse.com PCQ.V forummet :
http://www.stockhouse.com/companies/bullboard?symbol=v.pcq&postid=28490333
GoogleTranslate Fransk til Engelsk er mere læseligt :

Prohibition of fracking: Gazelles want to sue Quebec

Gas companies that hold exploration licenses in the St. Lawrence Valley plan to sue the Quebec government, which has decided to ban hydraulic fracturing throughout the territory that would contain shale gas potential.

In an interview at Le Devoir on Monday, the spokesman of the Petroleum and Gas Association of Qubec (QGQA), Richard Ttrault, said that companies do not intend to simply give up thousands of square kilometers of exploration permits that they have been in the St. Lawrence Lowlands for several years.

"It is not the role of the QOGA to take the government to court. It's the companies that will do it, and they're currently thinking about how to do it, "he said. The QOGA "will support them," he added.

13,000
This is the number of square kilometers of exploration permits currently held by a dozen companies in the south of the province, mainly on the north shore and on the south shore of the St. Lawrence, between Montreal and Qubec.

"I can tell you on their behalf today that many companies are thinking about how to do it and when to do it. If the question is: Do they intend to do it? The answer is yes, "insisted Mr. Ttrault, who has already been president of the Qubec Manufacturers and Exporters.

A dozen companies currently hold more than 13,000 km2 of exploration permits in the southern part of the province, mainly on the north shore and on the south shore of the St. Lawrence River, between Montreal and Qubec. More than 70% of this licensed acreage is controlled by companies outside Qubec, mainly Alberta companies.

70%
It is the percentage of this licensed area that is controlled by companies outside Qubec, primarily Alberta businesses.

moratorium

Until June, Ttrault reminded us that it was not intended that the Hydrocarbons Act would simply prohibit hydraulic fracturing in shale, the geological formation that would contain a gas potential in the St. Lawrence Lowlands. Lawrence.

However, with the enactment of the regulation of the Hydrocarbons Act last Friday, several companies find themselves overnight the impossibility of carrying out work, whereas this is not the intention that was manifested by the government in recent years. "There is always a question of putting in place a legislative framework to oversee the production of hydrocarbons. There is no question of banning this production. is a moratorium by the door from behind, "he argued.

"It is therefore believed that these regulations, determined fairly quickly, have an illegal character and we will challenge them". According to Mr. Ttrault, "there is unanimity on the illegal character" of this ban on fracking among the member companies of the APGQ.

For the oil and gas lobby, however, there is no question of launching exploitation projects "in the communities that will refuse them". The "social acceptability" should be at the rendezvous, Ttrault said, adding that some municipal "are ready to discuss the development of projects."

Qubec currently imports all of its natural gas consumption, in a context where the government wishes to increase the use of this energy source, in the name of the "energy transition". However, stressed the spokesperson of the APGQ, the gas consumed here is more and more shale gas. "Qubec condones hydraulic fracturing, but it is done by others," he said.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare

Det er bare å stikke fingern i jorda og komme seg videre, for Qec sin del betyr det kurser rundt 1kr. Montney betyr lite og Jordan er dyrt å utvinne..spørsmålet er hvor lenge Qec overlever og binna er best når det gjelder konkurser. De fleste hausere har gitt opp, danm ble fort borte..jeg kunne fått en gratulasjon før han gikk men stoltheten var nok for stor. ))
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
bateman
21.08.2018 kl 08:54 6935

Sjekk historikken til selskapet, de har ikke skapt noen ting på 13 år. Dette er svindel på lik linje med Canargo.
Husker godt når det var det nedstengte Beaver River som skulle gi gull og grønne skoger for aksjonærene i Qec.

Kom dere vekk herfra!
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
TommyLee
21.08.2018 kl 09:09 6855

Hvorfor poster du det samme innlegget om igjen og på samme tråd?
Komisk når baiser-løkene blir desperate.
LOL.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
Yzf R1
21.08.2018 kl 09:36 6741

D værste er jo karen er i 30 åra ?
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
bateman
21.08.2018 kl 10:11 6605

Ja, hva har Qec levert de siste 13 årene da? Har de overhodet lykkes med noe som helst? Husker dere Beaver River kanskje?
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 10:51 6471

Stevepick XL

Eier du aksjer i QEC?
Hvor gammel er du?
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
aagot
21.08.2018 kl 11:09 6390

Han er inne her i friminuttene fra 5.klasse:-))
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 11:16 6344

Han er umyndig
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
Arivle
21.08.2018 kl 11:48 6241

Det er nå man kjøper.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
Vuppz
21.08.2018 kl 11:56 6199

…...og den mest useriøse på forumet er Stevepick XL. Bare navnet vitner jo om en IQ under pari.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 15:05 5895

2,73 +8%

Stille på forum.....merkelig!
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
hara-a
21.08.2018 kl 15:09 5867

Ja, stile. Men vi snakkes på 5 blank
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
solid1
21.08.2018 kl 15:11 5854

Kun min personlige mening, men alt under kr 4.- er gode kjøp i QEC.
Rundt nyår er denne trolig på 4 tallet, og med eventuell ny regjering ligger den ytterligere 50% opp.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 15:13 5832

Kun min personlige mening....benytt dagen idag til vekte seg ned, eventuelt selge seg ut. Dette blir kortvarig før videre sig.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 15:22 5787

Pareto kom med kjøpsanbefaling igår, kursen pumpes idag.

Emisjonen er rett rundt hjørnet!
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
solid1
21.08.2018 kl 15:34 5741


Du har nok rett i at denne kortsiktig kan gå ned.
Kjøpte ytterligere 65 000 i går til ca kr 2.42, men har likevel en snittkurs av 3.27

Du kan gjerne vekte ned eller selge ut. Min antagelse er at denne uavhengig av Q bør ligge over 4.-

Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
solid1
21.08.2018 kl 15:35 5728


Du har nok rett i at denne kortsiktig kan gå ned.
Kjøpte ytterligere 65 000 i går til ca kr 2.42, men har likevel en snittkurs av 3.27

Du kan gjerne vekte ned eller selge ut. Min antagelse er likevel at denne uavhengig av Q bør ligge over 4.-

Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
TommyLee
21.08.2018 kl 17:31 5498

Stevepikken og Bonzo klovnen er gutta krutt på Qec-trådene.
Hvert innlegg er så og si like, om at neste emisjon er rett rundt hjørnet og at kursen skal ned. Dag ut og dag inn, året rundt er det det samme gnålet.
For hvert år som går så blir det stadig mer fasinerende å se den maniske standhaftigheten til disse gutta over å gråte over spilt melk, og å bruke tid på en aksje de ikke eier.
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
Jensi
21.08.2018 kl 19:28 5206

:)
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare
21.08.2018 kl 20:53 5014

Gråte over spilt melk????

Vi får jo rett, rett og atter rett! Vi fortjener ikke denne drittslengingen, derimot skryt for å ha advart mot riskoen i å sitte i denne katastrofen av en aksje!
Redigert 20.01.2021 kl 18:49 Du må logge inn for å svare