28.08.2018 kl 09:40 8565

Fin link, sailor334
(Fra YouTube): «. ...kommer flere nyheter...». «...Om 5 år, 5 mrd i omsetning og flere tusen ansatte...».

Hm!
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
28.08.2018 kl 09:50 8791

Ja det er jo lov å håpe... Det har jo vært merkelig stille fra Bergen i laaang tid. Godt at det skjer noe nå.

Potensialet med disse to selskapene slått sammen er jo stort. Det å samle kompetanse og ressurser i et selskap, og dra synergier av hverandre er vel en god oppskrift.

Jeg er ikke kortsiktig,;)
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
okai?
28.08.2018 kl 16:05 8665

Ser ikke ut som markedet har samme troen son du har.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
28.08.2018 kl 17:29 8610

Ja det er vi enige om.....
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
29.08.2018 kl 14:08 8439

Bergen Group Sjøsterk AS tildelt kontrakt fra Nordlaks på bygging av tre nøkkelferdige fórflåter.
Bergen Group Sjøsterk AS har inngått kontrakt med Nordlaks Oppdrett AS på bygging av tre nøkkelferdige forflåter i betong for levering i 2. kvartal og 3. kvartal 2019. Kontrakten har en verdi på ca. 60 millioner kroner.

Alle tre fôrflåtene er standard betongflåter på 17 x 27 meter og med en lastekapasitet på 400 tonn fôr. Flåtene vil ha en utrustning dimensjonert for bruk på værharde lokaliteter som stiller ekstra krav til høy fleksibilitet, solid miljø- og biomassehåndtering og en stor driftssikkerhet.

Nordlaks er et av Norges største havbrukskonsern, med aktivitet langs hele verdikjeden fra stam- og settefisk til foredling og salg av laks og regnbueørret. Konsernet har hovedkontor på Stokmarknes og den operative virksomheten er i 12 kommuner i Nordland og Sør-Troms. Kontrakten med Bergen Group Sjøsterk AS er inngått av Nordlaks Oppdrett AS som i 2017 hadde en omsetning på nærmere 2,8 milliarder og et resultat før skatt på 1,1 milliarder.

- Nordlaks er inne i en fase hvor vi fornyer og moderniserer hele verdikjeden. Dette må ses i sammenheng med både Havfarm-prosjektet og det kontinuerlige arbeidet med å skape en enda tryggere og mer bærekraftig havbruksnæring. Godt, og nok utstyr er avgjørende for effektiv og bærekraftig drift, blant annet ved at vi kan planlegge med vekselbruk av våre lokaliter og utsettsoner, sier direktør Tor Anders Elvegård i Nordlaks Oppdrett.

Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA er meget godt fornøyd med den nye kontrakten til datterselskapet Bergen Group Sjøsterk.

-Siden overtakelsen i juli i år, har vi klart å kontraktsfeste kontrakter på til sammen fire flåte så langt, og markedsinteressen for betongflåter vurderes som meget bra. Vi registrerer en sterk fokus på løsninger som opprettholder kravet til trygge arbeidsplasser og effektiv drift når også mer eksponerte lokaliteter tas i bruk og driften gjøres under mer krevende forhold. Her mener vi at betongflåtene representer driftssikre, fleksible og funksjonelle løsninger som også har en konkurransedyktig levetidskostnad, sier Nærø.

Bergen Group ASA er et vestlandsbasert industrikonsern og en veletablert leverandør av produkter og tjenester til områdene Maritime Service, Tilkomssteknikk & Services og Akvakultur. Konsernets selskaper bygger på bred kompetanse og lang erfaring innen sine virksomhetsområder. Den operasjonelle aktiviteten utøves av datterselskapene Bergen Group Services AS, Bergen Group AAK AS og Bergen Group Sjøsterk AS med til sammen rundt 200 ansatte. For ytterligere info: www.bergengroup.no

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Torgeir Nærø i Bergen Group ASA, telefon 922 00 778
Konserndirektør for organisasjon og samfunnskontakt Øyvind Risnes, telefon 480 48 561

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 06:27 8297

Tipper på megarally i dag gutter:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 06:38 8274

Håper på en fornuftig prising nå. Klør meg litt i hode av den lille handelen som har vært. To restrukturere selskaper slår seg sammen, og har backlogg på over 1 mrd og more to come i flere markeder som er forespeilet høy vekst.

Pass på lutan som byggleif sier. Dette går høyt, eller rett til skogs.

Lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 08:41 8197

Her gjelder det bare at flere oppdager caset. Selskapet kunne fint stått i kr 10 og ingen hadde reagert på prisingen. «Problemet» er at det er lite oppmerksomhet akkurat nå.

Men, med de grep som nå gjøres kommer oppmerksomheten og dertil prising.

At volumet i aksjen stiger er jo et tegn på at oppmerksomheten øker og vi vil se sterkt stigende kurs nå:)
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
Hektar
30.08.2018 kl 08:43 8188

Glad på deres vegne, det har nok vært en voldsom tålmodighetsprøve å eie Bergen etter raset i fjor, så en liten opptur til midten på 2-tallet og så ned til 1,50 igjen. Håper dere får en god payout de neste dagene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 08:56 8154

Fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom - utvidet melding
Det vises til børsmelding publisert 27. august 2018 der Bergen Group ASA offentliggjorde at det var inngått en avtale med Endur Holding AS, som eier 100% i oljeserviceselskapet Endúr Fabricom AS, om en fusjon mellom de to selskapene. Denne utvidede meldingen er utarbeidet og publisert i henhold til punkt 3.4 i Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Selskapets virksomhet:
Endúr Fabricom er godt etablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger med lang erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore.

Endúr Fabricom ble i februar i år kjøpt opp av Handeland Industri AS og Artemes Group AS, som besitter solid erfaring fra vestlandsk industribygging og norsk offshoreindustri. Selskapet har det siste halve året bygget en sterk ordrebok som blant annet inkluderer rammeavtaler med AkerBP, ENI Norge og Wintershall og prosjekter inn mot alle de ledende operatørene på norsk sokkel. Ordreboken per 30. juni 2018 er på i overkant av NOK 900 millioner.

Etter at selskapet fikk nye eiere i februar i år har ordremengde økt vesentlig, og selskapet er i ferd med å få operativt fotfeste i flere viktige knutepunkter for olje- og gassnæringen. Endúr Fabricom engasjerer per dato ca. 200 personer, inklusive innleide. For ytterligere informasjon: www.endur-fabricom.no

Transaksjonen:
Fusjonen planlegges gjennomført mellom Endúr Holding AS og Bergen Group Management AS som er 100 % eid av Bergen Group ASA. Aksjonærene i Endúr Holding AS vil motta aksjer i Bergen Group ASA som fusjonsvederlag. I forbindelse med fusjonen planlegges det en utvidelse av aksjekapitalen i Bergen Group ASA med inntil NOK 118.650.000 ved utstedelse av inntil 118.650.000 nye aksjer, hver pålydende kr 1. De nye aksjene vil bli tegnet av aksjeeierne i Endur Holding AS. I tillegg vil det bli et netto kontantvederlag på NOK 7 millioner.

Etter gjennomført transaksjon vil aksjonærene i Endúr Holding AS, Handeland Industri AS og Artemis Group AS, eie 51% av samtlige aksjer i Bergen Group ASA. Fusjonen utløser ingen tilbudsplikt til eksisterende aksjonærer i Bergen Group ASA. Transaksjonen forventes sluttført innen utgangen av 4. kvartal 2018.

Forbehold:
Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskap, samt at det ikke fremkommer materielle funn i pågående selskapsgjennomgang (Due Diligence). Fusjonen forutsetter også en uavhengig sakkyndig redegjørelse om at transaksjon og bytteforholdet vurderes som tilfredsstillende. Fusjonsavtalen har tilslutning fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 % av aksjene i selskapet, samt 100 % av eierne bak Endùr Fabricom.

Transaksjonskostnad:
Samlede direkte transaksjonskostnader utover selve kjøpesummen er forventet begrenset til NOK 2 millioner.

Betydningen av transaksjonen, synergieffekter og fremtidig lønnsomhet:
Både Bergen Group og Endúr Fabricom har vært igjennom omfattende restruktureringsprosesser for å tilpasse seg til et marked i endring. Begge selskapene har etablert struktur og organisasjon med tanke på videre vekst.

Konsernet vurderer grunnlaget for en bedret lønnsomhet og økt vekst som styrket av en fusjon mellom selskapene, basert på følgende hovedpunkter:
- Fusjonen gir det nye selskapet et styrket eierskap og en økt industrikompetanse.
- Fusjonen øker selskapets attraktivitet og konkurransekraft i de ulike markedene der selskapene i dag har etablerte posisjoner.
- Fusjonen vil danne grunnlag for et industrikonsern med en større robusthet gjennom tilstedeværelse i flere markedssegment og et større geografisk område.
- Fusjonen tilfører Bergen Group ASA NOK 900 millioner i ny ordrereserve. Dette antas å kunne utløse positive synergier i forhold til konsernets virksomhet, både med tanke på en mere robust kapasitetsutnyttelse av eksisterende fasiliteter og i forhold til en generell driftsoptimalisering knyttet til produksjonsflyt og øvrig administrativ ressursutnyttelse.
- Fusjonen antas å gi økt grunnlag for annen indirekte kostnadsbesparende muligheter.


Avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for selskapets ledende ansatte eller styremedlemmer:
Det foreligger ingen avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for konsernets ledende ansatte eller styremedlemmer, eller for ledende ansatte eller styremedlemmer i den virksomhet transaksjonen omfatter.

I forbindelse med transaksjonen er det per dato avtalt mellom partene at dagens styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA fortsetter som styreleder etter at fusjonen er gjennomført. Øvrige avklaringer rundt styresammensetning vil skjer i forbindelse med kommende ekstraordinære generalforsamlinger i de involverte selskapene. Eventuelle avklaringer rundt ledelse i selskapene skjer som en del av den videre prosessen rundt endelig fusjonsavtale.

Ordrebok:
Bergen Group og Endûr Fabricom hadde per 30. juni 2018 en samlet ordebok på NOK 1 050 millioner, hvorav NOK 903 millioner er tilknyttet Endùr Fabricom. NOK 597 millioner av ordreboken er fra kontrakter tildelt Endùr Fabricom etter at nye eiere overtok i februar 2018.

Ordreboken inkluderer også kontraktsfestede rammekontrakter i begge selskaper. Verdien av opsjoner knyttet til inngåtte avtaler og kontrakter er ikke hensyntatt i ordrereserven. Ordreboken for begge selskapene forventes å vokse ytterligere i 2. halvår 2018.

Øvrig finansiell informasjon om selskapet:
Utfyllende finansiell informasjon er inkludert i eget vedlegg. Tabellene i vedlegget viser finansielle nøkkeltall for Endúr Fabricom AS med datterselskap. Nøkkeltall for periodene 2015 - 2017 er reviderte tall hentet fra konsernets årsregnskap.

Endûr Fabricom har de siste årene vært igjennom en omfattende restruktureringsprosess. Dette gjenspeiles i de finansielle nøkkeltallene. Driften i konsernet viser totale inntekter på NOK 133 millioner i 2017 og NOK 306 millioner i 2016. EBITDA før restruktureringskostnader var NOK -4,5 millioner i 2017 og NOK -17,2 millioner i 2016. Restruktureringskostnader var NOK 25 millioner i 2017, NOK 77 millioner i 2016 og NOK 27 millioner i 2015. Disse kostnadene knytter seg først og fremst til oppsigelse av personell og utkjøp av leieavtale.

Informasjonsdokument:
Bergen Group vil innen 30 børsdager fra første offentliggjøring mandag 27. august 2018 offentliggjøre et informasjonsdokument i samsvar med Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

For ytterligere informasjon:
CFO Nils Hoff i Bergen Group ASA, telefon 930 92 3456
SVP Øyvind Risnes i Bergen Group ASA, telefon 480 48 561

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:02 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 08:58 8777

Innlegget er slettet
Det ble som magefølelsen min trodde, trykket opp en haug aksjer også værsågod:)

Dette tror jeg blir knall.

Det tar nok laaaang tid før noen av disse nye aksjene blir solgt.

Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
keane
30.08.2018 kl 09:07 8752

Innlegget er slettet
Hvem inni granskauen klarte å SELGE (??) aksjer ned mot 1.70..?? Merkelig manøver...dette lover jo sinnsykt BRA!!
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 09:10 8740

Jeg hadde lyst til å skrive noe lignende.... Man må jo være direkte dum for å selge denne nå....

Eller jævlig blakk.

Tegningskursen har ingenting å si... De skulle ha 51 % eierskap.. da regnes jo ikke pris bare antall aksjer?

Se på ordreboken, Samt at selskapene er restrukturert for vekst.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 09:10 8597

Kan kanskje være at markedet tror disse aksjene til 1kr blir solgt senere, og at kursen går ned - slik det ofte skjer etter emisjoner. I dette tilfelle er vel dette lite sannsynlig da poenget er å være majoritetseier med 51%. Da selger en ikke ut på kort sikt i alle fall.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 09:13 8729

De måtte betale bra for den ordrebackloggen tenker jeg. Fabricom har jo dratt inn store kontrakter på et halv år.. Nå går alt i samme kasse.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 14:24 8579

Synergien av fusjonen ser en nok ikke før det er godt en tid. Nå gjelder å få en skikkelig ordrebok. Neste fase blir å tjene penger. Er mer optimistisk etter denne fusjonen enn jeg var tidligere.
Sjansen for suksess er større nå med nye sultne (og flinke) eiere, tror jeg. Dagens kurs er ikke noe å bry seg om. Nesten ikke likviditet i aksjen. De store sitter stille.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 15:35 8523

Ja det var vel en snøballs sjans i helvete at vi skulle sett 2kr i kurs i dag, Men det betyr ingenting for vi skal opp i tosifret uansett før jeg er fornøyd.

Lykke til
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
30.08.2018 kl 15:40 8514

Enig. Alltid noen tradere som styrer på og handler med små poster. Den trenger en helt annen omsetning for å løfte kursen. (Min 2 mill., intradag.)

Dette vil skje straks det kommer melding om en større kontrakt. Da våkner nok investors. Litt for mye usikkert fremdeles.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
10.09.2018 kl 07:27 8153

Stikker vi i dag; har bygget seg opp momentume her nå med en MYE sterkere kjøperside!
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
XpDeus
10.09.2018 kl 14:43 8021

Ja, den stakk...
Feil vei dog!
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare

Ser ut som denne står i en hengemyr ,hver gang den går opp kjøres den like fort ned igjen. Tragisk selskap , hvor ble det av forsvars ordren ????
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
okai?
10.09.2018 kl 16:50 7918

Grei omsetning i dag. Tydelig at noen vil ut av hengemyren
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
stocken
10.09.2018 kl 19:31 7854

En grei dag for å snitte ned,fikk kjøpt mye billig i dag,takk for billige aksjer
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
keane
11.09.2018 kl 08:43 7735

Nok en ny deal til Bergen....begynner å dra seg til litt nå:-)
ergen Group Sjøsterk inngår kommersialiseringsavtale med Engesund Fiskeoppdrett AS

Bergen Group Sjøsterk har inngått en kommersialiseringsavtale med Engesund
Fiskeoppdrett AS om videreutvikling og produksjon av et nyutviklet lukket
betongmerd for produksjon av større smolt. Det første pilot-anlegget vil i løpet
av oktober settes i drift på egen lokalitet i Masfjorden, og har en kapasitet på
inntil 100.000 smolt på opp til 400-500 gram.
Samarbeidet med Engesund Fiskeoppdrett er knyttet til salg og produksjon av den
såkalte «Engesundmerden» som er et resultat av et omfattende utviklingsarbeid i
regi av Engesund Fiskeoppdrett, sammen med blant annet Multiconsult og med god
støtte fra Innovasjon Norge. Anlegget er bygget av Bergen Group Sjøsterk
(tidligere eid av Backe Bergen) på Stamsneset ved Grimstadfjorden mellom
Flesland og Haakonsvern.
«Engesundmerden» gir muligheter for produksjon av større smolt i et lukket
anlegg før den settes ut i åpen sjø. Et slik postsmolt-anlegg sikrer fisken
oppvekst i et beskyttet miljø i en tidlig fase der fisken er mere sårbar. I
tillegg vil bruk av et postsmolt-anlegg redusere lusepresset vesentlig ved at
produksjonstiden i åpne merdanlegg i sjøen blir redusert. Det flytende
betong-anlegget har en dimensjon på 20x30 meter og et basseng på 1.000
kubikkmeter. Merden er bygget som et gjennomstrømmingsanlegg der vannet hentes
fra 20 meter og filtreres for alt fra maneter til lakseluslarver. Utviklingen av
anlegget baserer seg på en grønn konsesjon som Engesund Fiskeoppdrett fikk
tildelt i 2014.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
11.09.2018 kl 09:35 7689

Bare småplukk. (Gjesp)
Det må nok komme større kontrakter for å løfte kursen vesentlig. Elendig likviditet i aksjen. Men, bra at det skjer noe. Sysselsetting er alltid bra for bunnlinja.

Større kontrakter kommer. Da blir det bedre likviditet i aksjen, og både 2- og 3-fallet ryker fort. (Tror jeg.)

Disclaimer: Har ca 130k
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
okai?
20.09.2018 kl 17:20 7403

Snart gått 30 dager nå. Bør komme en melding tidlig neste uke om veien videre. Holder riktignok ikke pusten mens jeg venter på noe herfra....
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
XpDeus
25.09.2018 kl 16:11 7217

For et bedrøvelig selskap, 1,40 neste!
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
Torry P
25.09.2018 kl 18:51 7152

Jasså!! Tosifret....Og du har tenkt sitte på disse til du går av med pensjon da eller? Nei Sailer54!! Du får kaste loss med spenoljolla, fyr opp noen sigaretter, og reis jorda rundt så lenge :-)
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
25.09.2018 kl 20:32 7099

Ja ingen vits å holde pusten akkurat.... men jeg gir ikke opp Bergen. Deilig å ha en aksje som er stabilt lav. Da er iallfall ikke fallhøyden stor.....
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare

Dette er luten for dei med tolmod. Blir for dumt å kaste korta på dette latterlege nivået. Nokon gjer det visst, er det ein større aktør som ligg og held kursen lågt av ein eller annan grunn? Kan ikkje forstå anna enn at ferda går attende til både 3- og 4-talet når rette meldinga(ne) kjem. Og det kan vere rett rundt hjørnet. Vonar eg.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
Nicosia
26.09.2018 kl 10:05 6944

Aker kommer vel med et bud her.. om ikke henter de sikkert en kontrakt fra Aker bp.. Blir sittende her. Har benyttet anledningen til å øke litt.. spennende fremmover.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
26.09.2018 kl 10:46 6919

Ble vel sagt at nytt navn blir presentert i løpet av september.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
02.10.2018 kl 21:56 6694

September er feil. Fusjonsprosessen - inkl nytt navn - skal være ferdig i løpet av Q4.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
XpDeus
04.10.2018 kl 17:43 6534

Ja sannelig, der var vi nedenom 1,4 blank, ikke akkurat fest i Bergen...
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
inva
09.10.2018 kl 19:19 6339


Har de glemt noe? Nå har det gått over 30 børsdager fra og med 27. august. Fra meldingen 30.08.18:

Informasjonsdokument:
Bergen Group vil innen 30 børsdager fra første offentliggjøring mandag 27.
august 2018 offentliggjøre et informasjonsdokument i samsvar med Løpende
forpliktelser for børsnoterte selskaper.


Ellers? Virker ikke som at dagens aksjonærer eller markedet generelt har noe tro på at fusjonen vil gagne Bergen?

Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
okai?
10.10.2018 kl 16:21 6215

De sliter vel med å bli enige om navn.... det er det mest spennende som skjer på denne siden av jul i denne aksjen
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
XpDeus
12.10.2018 kl 22:06 6069

Stopper ikke på 1,40 denne
1,20 om ikke det kommer noen kontrakter, og da må det komme større kontrakter enn et par forflåter for oppdrettsnæringa.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
13.10.2018 kl 16:17 5974

Handler på vei nedover, den blir ikke her nede for alltid. Bergen sammen med Fabricom har kontrakter verdt over 1 mrd... ikke en populistisk aksje akkurat... men det er jo soleklart at den skal opp på sikt.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare