okai?
14.10.2018 kl 12:33 4363

Er redd det ikke skjer noe her før q1. I mellomtiden blir det plukket litt innimellom. Nedsiden er mimimal men oppsiden er stor. Har tidligere sagt at den vil sige ned mot 1,25. Tror fortsatt det kan skje
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
Bmwi8
14.10.2018 kl 21:00 4259

Fryktelig glad jeg kom meg ut på 1.7-1.8 hadde en dårlig magefølelse, og den følelsen stemmer som regel
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
okai?
14.10.2018 kl 22:27 4217

Noen som har sett dette?????

Informasjonsdokument:
Bergen Group vil innen 30 børsdager fra første offentliggjøring mandag 27. august 2018 offentliggjøre et informasjonsdokument i samsvar med Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
16.10.2018 kl 13:33 4064

Fusjon mellom Bergen Group og Endúr Fabricom - utvidet melding
Det vises til børsmelding publisert 27. august 2018 der Bergen Group ASA offentliggjorde at det var inngått en avtale med Endur Holding AS, som eier 100% i oljeserviceselskapet Endúr Fabricom AS, om en fusjon mellom de to selskapene. Denne utvidede meldingen er utarbeidet og publisert i henhold til punkt 3.4 i Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper.

Selskapets virksomhet:
Endúr Fabricom er godt etablert oljeserviceselskap med hovedkontor i Stavanger med lang erfaring som leverandør av vedlikehold, modifikasjon, installasjon, fabrikasjon og ombygging av komplekse olje- og gassinstallasjoner både onshore og offshore.

Endúr Fabricom ble i februar i år kjøpt opp av Handeland Industri AS og Artemes Group AS, som besitter solid erfaring fra vestlandsk industribygging og norsk offshoreindustri. Selskapet har det siste halve året bygget en sterk ordrebok som blant annet inkluderer rammeavtaler med AkerBP, ENI Norge og Wintershall og prosjekter inn mot alle de ledende operatørene på norsk sokkel. Ordreboken per 30. juni 2018 er på i overkant av NOK 900 millioner.

Etter at selskapet fikk nye eiere i februar i år har ordremengde økt vesentlig, og selskapet er i ferd med å få operativt fotfeste i flere viktige knutepunkter for olje- og gassnæringen. Endúr Fabricom engasjerer per dato ca. 200 personer, inklusive innleide. For ytterligere informasjon: www.endur-fabricom.no

Transaksjonen:
Fusjonen planlegges gjennomført mellom Endúr Holding AS og Bergen Group Management AS som er 100 % eid av Bergen Group ASA. Aksjonærene i Endúr Holding AS vil motta aksjer i Bergen Group ASA som fusjonsvederlag. I forbindelse med fusjonen planlegges det en utvidelse av aksjekapitalen i Bergen Group ASA med inntil NOK 118.650.000 ved utstedelse av inntil 118.650.000 nye aksjer, hver pålydende kr 1. De nye aksjene vil bli tegnet av aksjeeierne i Endur Holding AS. I tillegg vil det bli et netto kontantvederlag på NOK 7 millioner.

Etter gjennomført transaksjon vil aksjonærene i Endúr Holding AS, Handeland Industri AS og Artemis Group AS, eie 51% av samtlige aksjer i Bergen Group ASA. Fusjonen utløser ingen tilbudsplikt til eksisterende aksjonærer i Bergen Group ASA. Transaksjonen forventes sluttført innen utgangen av 4. kvartal 2018.

Forbehold:
Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære generalforsamlinger i de respektive selskap, samt at det ikke fremkommer materielle funn i pågående selskapsgjennomgang (Due Diligence). Fusjonen forutsetter også en uavhengig sakkyndig redegjørelse om at transaksjon og bytteforholdet vurderes som tilfredsstillende. Fusjonsavtalen har tilslutning fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 % av aksjene i selskapet, samt 100 % av eierne bak Endùr Fabricom.

Transaksjonskostnad:
Samlede direkte transaksjonskostnader utover selve kjøpesummen er forventet begrenset til NOK 2 millioner.

Betydningen av transaksjonen, synergieffekter og fremtidig lønnsomhet:
Både Bergen Group og Endúr Fabricom har vært igjennom omfattende restruktureringsprosesser for å tilpasse seg til et marked i endring. Begge selskapene har etablert struktur og organisasjon med tanke på videre vekst.

Konsernet vurderer grunnlaget for en bedret lønnsomhet og økt vekst som styrket av en fusjon mellom selskapene, basert på følgende hovedpunkter:
- Fusjonen gir det nye selskapet et styrket eierskap og en økt industrikompetanse.
- Fusjonen øker selskapets attraktivitet og konkurransekraft i de ulike markedene der selskapene i dag har etablerte posisjoner.
- Fusjonen vil danne grunnlag for et industrikonsern med en større robusthet gjennom tilstedeværelse i flere markedssegment og et større geografisk område.
- Fusjonen tilfører Bergen Group ASA NOK 900 millioner i ny ordrereserve. Dette antas å kunne utløse positive synergier i forhold til konsernets virksomhet, både med tanke på en mere robust kapasitetsutnyttelse av eksisterende fasiliteter og i forhold til en generell driftsoptimalisering knyttet til produksjonsflyt og øvrig administrativ ressursutnyttelse.
- Fusjonen antas å gi økt grunnlag for annen indirekte kostnadsbesparende muligheter.


Avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for selskapets ledende ansatte eller styremedlemmer:
Det foreligger ingen avtaler i forbindelse med transaksjonen til fordel for konsernets ledende ansatte eller styremedlemmer, eller for ledende ansatte eller styremedlemmer i den virksomhet transaksjonen omfatter.

I forbindelse med transaksjonen er det per dato avtalt mellom partene at dagens styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA fortsetter som styreleder etter at fusjonen er gjennomført. Øvrige avklaringer rundt styresammensetning vil skjer i forbindelse med kommende ekstraordinære generalforsamlinger i de involverte selskapene. Eventuelle avklaringer rundt ledelse i selskapene skjer som en del av den videre prosessen rundt endelig fusjonsavtale.

Ordrebok:
Bergen Group og Endûr Fabricom hadde per 30. juni 2018 en samlet ordebok på NOK 1 050 millioner, hvorav NOK 903 millioner er tilknyttet Endùr Fabricom. NOK 597 millioner av ordreboken er fra kontrakter tildelt Endùr Fabricom etter at nye eiere overtok i februar 2018.

Ordreboken inkluderer også kontraktsfestede rammekontrakter i begge selskaper. Verdien av opsjoner knyttet til inngåtte avtaler og kontrakter er ikke hensyntatt i ordrereserven. Ordreboken for begge selskapene forventes å vokse ytterligere i 2. halvår 2018.

Øvrig finansiell informasjon om selskapet:
Utfyllende finansiell informasjon er inkludert i eget vedlegg. Tabellene i vedlegget viser finansielle nøkkeltall for Endúr Fabricom AS med datterselskap. Nøkkeltall for periodene 2015 - 2017 er reviderte tall hentet fra konsernets årsregnskap.

Endûr Fabricom har de siste årene vært igjennom en omfattende restruktureringsprosess. Dette gjenspeiles i de finansielle nøkkeltallene. Driften i konsernet viser totale inntekter på NOK 133 millioner i 2017 og NOK 306 millioner i 2016. EBITDA før restruktureringskostnader var NOK -4,5 millioner i 2017 og NOK -17,2 millioner i 2016. Restruktureringskostnader var NOK 25 millioner i 2017, NOK 77 millioner i 2016 og NOK 27 millioner i 2015. Disse kostnadene knytter seg først og fremst til oppsigelse av personell og utkjøp av leieavtale.

Informasjonsdokument:
Bergen Group vil innen 30 børsdager fra første offentliggjøring mandag 27. august 2018 offentliggjøre et informasjonsdokument i samsvar med Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper.

For ytterligere informasjon:
CFO Nils Hoff i Bergen Group ASA, telefon 930 92 3456
SVP Øyvind Risnes i Bergen Group ASA, telefon 480 48 561

Denne informasjonen offentliggjøres i henhold til kravene i Løpende forpliktelser.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
16.10.2018 kl 13:33 4062

Det vises til børsmelding publisert 27. august 2018 der Bergen Group ASA offentliggjorde at det var inngått en avtale med Endur Holding AS, som eier 100% i oljeserviceselskapet Endúr Fabricom AS, om en fusjon mellom de to selskapene. Denne utvidede meldingen er utarbeidet og publisert i henhold til punkt 3.4 i Løpende Forpliktelser for børsnoterte selskaper.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
16.10.2018 kl 13:34 4060

Enig?
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
okai?
29.10.2018 kl 16:57 3701

minst 1 som tror bunnen er nådd...
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
31.10.2018 kl 08:52 3591

Fint med flere for-flåte-kontrakter. Men, det skal nok mer til om det skal bli futt i omsetningen. Men alt hjelper. Bra det skjer noe.

Nytt navn skal bli avklart i løpet av Q4.

En større kontrakt er det som skal til for å løfte kursen.

Den får få ligge litt lenger i skuffen, så får vi se etter Q4. Uansett så er det så dårlig likviditet i aksjen at en er «stuck». Men dette kan fort endre seg med en melding om en «skikkelig» kontrakt. Det har vi sett tidligere.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
13.11.2018 kl 13:22 3277

Er det endelig noen som forstår hvor underpriset Bergen teoretisk er...

På vinner lista å greier..?
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
inva
15.11.2018 kl 08:20 3093

5/11-2018 07:46:29: (BERGEN) Enstemmige styrevedtak på sammenslåingsplan mellom Bergen Group ASA og Endúr Holding AS

Det henvises til tidligere distribuerte børsmeldinger 28. august, 30. august og
10. oktober 2018 i forbindelse med den annonserte sammenslåingen mellom Bergen
Group ASA og Endúr Holding AS, som eier 100% i oljeserviceselskapet Endúr
Fabricom AS.

De respektive styrer i selskapene involverte i denne sammenslåingen har nå
enstemmig godkjent og besluttet endelig sammenslåingsplan i tråd med de
forutsetninger som tidligere er meddelt markedet. I den forbindelse har
selskapene også fått gjort en uavhengig sakkyndig redegjørelse om at transaksjon
og bytteforholdet vurderes som tilfredsstillende. Ytterligere detaljer rundt
sammenslåing vil bli medelt markedet i et eget Informasjonsdokument som Bergen
Group ASA vil børsmelde kommende uke i hht. Løpende forpliktelser for
børsnoterte selskaper.

Den styregodkjente sammenslåingsplanen søkes nå registret og kunngjort i
Brønnøysundregistrene. Fusjonen forutsetter nødvendige vedtak på ekstraordinære
generalforsamlinger i de respektive selskap. Bergen Group ASA planlegger denne
avviklet i løpet av uke 51 inneværende år. Fusjonsavtalen har allerede
tilslutning fra selskapets hovedeiere som til sammen representerer over 62 % av
aksjene i selskapet, samt 100 % av eierne bak Endùr Fabricom.

Selve sammenslåingen antas sluttført medio 1. kvartal 2019. Sammenslåingen
mellom Bergen Group og Endúr Holdig vil gi markedet et vestlandsbasert konsern
med nærmere 400 ansatte og en samlet ordrebok på rundt en milliard kroner.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA og styreleder Ove Røssland i
Endúr Fabricom AS er begge godt fornøyde med at det nå er gjort enstemmige
vedtak i respektive styrer.

- Vedtakene i dag er et viktig formelt steg videre i prosessen med å etablere et
fremtidsrettet industrikonsern med en solid tilstedeværelse inn mot olje og
gassmarkedet, maritim service og havbruksnæringen, sier Eikeland og Røssland.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare
inva
15.11.2018 kl 08:48 2009


15/11-2018 08:30:00: (BERGEN) Endringer i konsernledelse, Nils Hoff overtar som CEO og Morten Riiser som CFO.

Styret i Bergen Group ASA har tilsatt Nils Hoff som ny CEO i selskapet etter
Torgeir Nærø. Hoff tiltrer stillingen fra og med i dag 15. november 2018. Fra
samme tid går Morten Riiser inn i stillingen som ny CFO i Bergen Group ASA

Hoff (56) har frem til i dag vært ansatt som CFO i Bergen Group ASA. Nå overtar
han som konsernets øverste leder etter Torgeir Nærø som har bedt seg fritatt fra
posisjonen som CEO til fordel for eksterne muligheter. Nærø vil i perioden ut 1.
kvartal 2019 fungere som rådgiver for konsernet.

Styreleder Hans Petter Eikeland i Bergen Group ASA vurderer endringen som en
naturlig følge av den kommende sammenslåingen med Endùr Holding. Bergen Group
ASA vil da gå over til å bli et industrielt holdingsselskap med en mindre
ledelse som vil ha økt fokus på å kartlegge og gjennomføre nye strukturelle
tiltak som skal sikre ytterligere vekst.

-Gjennom Nils Hoff får vi en konsernleder med omfattende industriell erfaring
fra endringsprosesser der det stilles store krav til fokus på en sunn
operasjonell drift og finansielle resultater. Hoff har også vært sentral i den
strategiprosessen som selskapet har iverksatt, og dette sikrer oss en viktig
kontinuitet når Torgeir Nærø nå takker av for seg, sier Eikeland.

Sammenslåingsprosessen mellom Bergen Group ASA og Endûr Holding AS (eier av
Endùr Fabricom AS) forventes avsluttet medio 1. kvartal 2019. Styrelederen peker
på at det er full oppslutning fra både eksisterende styre i Bergen Group ASA og
fra eierne bak Endùr Holding AS om at Nils Hoff også er den rette personen til å
lede det sammenslåtte selskapet videre.

Nils Hoff har en bakgrunn fra ulike ledende posisjoner innenfor både finans og
industri, blant annet som CFO i Tandberg Data, CFO i Tandberg Storage og CFO i
Data Invest. Hoff har i tillegg omfattende styreerfaring fra industrielle
selskaper, blant annet som styremedlem i Norske Skog. Hoff ble sommeren 2015
hentet inn til rollen som CFO i Bergen Group ASA for å bistå i en omfattende
restruktureringsprosess av konsernet. Den nye konsernsjefen i Bergen Group ASA
er bosatt i Bergen, og har per dato totalt 1.417.000 aksjer i Bergen Group ASA
gjennom selskapet Eagle AS.

Morten Riiser (34) overtar fra i dag av som ny CFO i Bergen Group ASA. Riiser
har siden august i år vært ansatt som VP Finance i konsernet. Han kom da fra en
stilling som Manager i KPMG. Han har variert regnskap- rådgivning- og
revisjonserfaring fra en rekke ulike selskaper innen forskjellige bransjer,
inkludert ulike oppdrag inn mot Bergen Group over en rekke år. Riiser er
statsautorisert revisor og utdannet fra Norges Handelshøyskole med en mastergrad
i revisjon og regnskap. Han er bosatt i Bergen og har per dato ingen aksjer i
selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 02:59 Du må logge inn for å svare