NAV-sjef Sigrun Vågeng bør gå av

NAV-direktør Sigrun Vågeng. Foto: NTB Scanpix
Leder

Dette var Trygve Hegnars leder i Finansavisen torsdag 31. oktober 2019.

Når det er avsagt 48 gale dommer, hvorav 36 med ubetinget fengselsstraff, og 2.400 personer på feilaktig grunnlag har fått tilbakebetalingskrav av utbetalte trygdepenger, så er det en skandale av dimensjoner.

Alle er enige om det.

NAV har siden 2012, da det kom en ny EU-forordning om trygdeytelser, basert sin politikk på gal lovforståelse og -anvendelse. NAV har ikke forstått EU- og EØS-retten, og det har flere tusen mennesker – hvorav de fleste er personer som i utgangspunktet har minst – fått merke på kroppen. Det er snakk om sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger.

NAV har ment, helt opp til i april i år, at ingen kan få disse ytelsene uten å oppholde seg i Norge. Men det er feil, og den øverste ansvarlige er NAV-sjefen Sigrun Vågeng. Hun burde fratre.

Som nå alle plutselig ser og forstår, er det ingen grunn til å stoppe slike kontantytelser fordi NAV-klienten oppholder seg i et annet EØS-land, såfremt de generelle reglene for å motta ytelsene i Norge er oppfylt.

NAV har produsert trygdesvindlere på løpende bånd, noe som har ført til fengsel, ruin og dårlige levekår for tusener.

NAV har produsert trygdesvindlere på løpende bånd

NAV sier nå at denne jusen er så komplisert at det måtte ta flere år før man skjønte hva EU sa og mente. NAV tok derfor feil, påtalemyndigheten tok feil, domstolene tok feil, og advokatene som var involvert i sakene, tok feil.

Trygderetten, som ikke er en straffedomstol, men NAVs ankeinstans og kontrollorgan, fant for to år siden, i 2017, ut at NAVs lovforståelse var feil. Trygderetten omgjorde saker basert på den korrekte lovforståelsen, men NAV ga seg ikke.

Når ikke en eneste jurist som har vært involvert, hverken på påtalemyndighetens eller forsvarersiden, eller hos NAV og domstolene, har forstått hva EU mente og mener med sin forordning, så skal ikke vi si det er underlig at de er så sløve, men det er egentlig ikke så vanskelig.

Hele EU-retten er basert på de fire friheter, hvor det blant annet vises til den frie flyten av kapital og arbeid innen EU og EØS-området, og da sier det seg nesten selv at man ikke kan stoppe trygdeytelser fordi noen reiser til og oppholder seg i et annet EØS-land.

Men NAV har ment at man, som hovedregel, må oppholde seg i Norge for å kunne motta de nevnte trygdeytelser.

Kanskje har NAV vært påvirket av mange politiske krav, særlig fra FrP, om at det ikke skal være mulig å drive med «trygdeeksport», men jusen kan ikke ha vært vanskelig. Fri flyt av arbeid og kapital må ha ligget i bunnen.

Likevel er flere tusen straffet på feil grunnlag. Det kalles justismord, og alle sakene må selvfølgelig gjenopptas meget raskt. På Stortinget har ingen gjort jobben sin, som er å forstå norsk lov og hva EU-retten sier. At noen ikke liker at EU-retten griper inn i norsk rett, er irrelevant.

Stortinget har faktisk vært advart. Professor Grete Brochmann (leder av Brochmann-utvalgene), sa allerede i 2012 at «det er i realiteten veldig lite norske myndigheter kan gjøre for å begrense tilgangen til velferdsytelser for EØS-borgere. Likebehandlingsprinsippet står veldig sterkt».

EØS-borgerne skal kunne bevege seg fritt, og kunne ta med seg de trygdeytelser de har fått utbetalt.

I stedet ble mange kastet i fengsel. Man bør med rette kunne spørre hvor det ble av juristene. Alle feilet på noe som ikke er så vanskelig.