Ferske coronaråd til Norges Bank

Når Norges Bank skal håndtere coronasituasjonen, burde sentralbanken gi mer og tydeligere informasjon, samt få ansvar for bankenes kapitalkrav.

Trenger klarhet: Holmenkollen-helgen uten tilskuere er leit. Øvrige konsekvenser av coronaviruset kan være tragiske. Foto: NTB Scanpix
Lørdag

Professor Gernot Doppelhofer, NHH. Foto: Are Haram
Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen, SpareBank 1 SR-Bank. Foto: Are Haram

Pengepolitikken i Norge er bra på mange måter. Norge er et foregangsland for eksempel hva gjelder renteutsikter, og hvordan sentralbanken forklarer disse på en god måte i renteregnskapet. Norges Bank er også gode på å nå bredt ut, herunder det forenklede formatet «Kort fortalt».

Det største rommet i verden er ikke verdensrommet, men rommet for forbedring. Dette illustrerer på en måte oppdraget til Norges Bank Watch (NBW). Selv om mye er bra, er det alltid rom for å bli bedre. Vi vil i den forbindelse berømme Finansdepartementet og Norges Bank med ledelsen i spissen for å delta i prosessen på en åpen og konstruktiv måte.

Vurderingen gjelder to hovedområder. Det ene er hvordan rentesettingen ble utøvd i året som gikk. Det andre områder gjelder mandat, struktur og arbeidsdeling. Nedenfor følger noen hovedpunkter fra årets rapport.

Tre hevinger

2019 var et begivenhetsrikt år i norsk pengepolitikk. Styringsrenten ble doblet, fra 0,75 til 1,5 prosent. Det skjedde gradvis med oppgang i mars, juni og september. NBW berømmer forberedelse og gjennomføring av de to første.

I september ble det imidlertid noe mer uklart. Bakgrunnen var at man i juni hadde signalisert nokså stor sannsynlighet for renteheving i september. Men med et bakteppe av noe større usikkerhet, skrev Norges Bank i august: «Samlet sett tilsier ny informasjon at renteutsiktene for den nærmeste tiden er lite endret (…). Risikobildet internasjonalt gir økt usikkerhet om renteutviklingen fremover (…)».

Dette kunne tolkes som enten uendrede renteutsikter og dermed renteheving i september, eller økt usikkerhet og dermed lav sannsynlighet for renteheving. Utilsiktet, og litt unødvendig, var derfor analytikerne delt på midten i forkant av rentebeslutningen i september. NBW fremhever viktigheten av presis informasjon fra Norges Bank.

Taus ved mellommøter

Videre var møtet i august et såkalt mellommøte med en kort oppdatering og uten pressekonferanse. Norges Bank hadde ikke anledning til å presisere nevnte setninger. NBW oppfordrer Norges Bank til å ha pressekonferanse (og noe mer informasjon) på disse mellommøtene. Dette kan særlig være aktuelt på møtet nå i mai, fordi virkningene av coronaviruset går raskt og mye kan endres etter rentemøtet 19. mars. 

Klimautfordringen og -risikoen kommer heldigvis stadig høyere på agendaen. Norges Bank har ulike roller i den forbindelse, både som forvalter, regulator og i pengepolitikken. NBW mener det bør ses nærmere på om dagens organisering gir maksimal utnyttelse, for samfunnet så vel som interne beslutninger, av Norges Banks unike kompetanse på området.

Nytt mandat

Norges Bank fikk nytt mandat for pengepolitikken i 2018. I tråd med internasjonal standard, sikrer Norges Bank prisstabilitet. Målet er å holde inflasjonen nær to prosent. Pengepolitikken skal være framoverskuende og fleksibel. Norges Bank skal også bidra å holde økonomisk aktivitet og sysselsetting høyt og stabilt. Langs begge dimensjoner scorer Norges Bank bra. Inflasjon ligger litt over 2 prosentmålet, og produksjonsgapet er positivt for første gang siden utgangen av 2013.

I tillegg til styring av inflasjon og stabilisering av økonomien skal Norges Bank også bidra til å sikre finansiell stabilitet. Vi foreslår at beslutningsmyndigheten til Norges Bank utvides til også å fastsette motsykliske kapitalbuffer. Styringsrenten og virkemidler for finansiell stabilitet henger sammen. Norges Bank kan koordinere disse tiltak på en transparent og forutsigbar måte. Uten slik koordinering kan troverdigheten svekkes.

En ny komite i Norges Bank ble fra 1. januar 2020 ansvarlig for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Komiteen består av sentralbanksjefen og to visepresidentene som interne medlemmer, samt to eksterne medlemmer i 20 prosent stilling. NBW mener at innflytelsen til de eksterne medlemmene kan styrkes med å ansette et tredje eksternt medlem. Sentralbanksjefen kan ha dobbeltstemme dersom komiteen er splittet. Vi ønsker også større åpenhet om ulike syn og vurderinger i komiteen, samt pressekonferanser på alle møtene.

Håndtering av corona

En liten åpen økonomi som Norge er veldig utsatt for globale sjokk, som utbruddet av coronaviruset. Usikkerheten rundt en slik sjokk er et godt eksempel hvor viktig det er at myndighetene kan reagere raskt. Vi kjenner ikke ennå kostnadene, og varigheten av utbruddet er fortsatt veldig uklart. Vi oppfordrer derfor Norges Bank til å videreutvikle i retning av en enda mer komplett modell for optimal pengepolitikk, som hensyntar mulig risiko på nedside og asymmetrier i virkning av politikk.

Norges Bank gjør mye riktig, som forankrer inflasjonsforventninger og gir troverdighet i pengepolitikken og til norsk økonomi generelt. Samtidig er det rom for forbedring. Våre forslag kan kanskje særlig komme til nytte i situasjoner som nå, hvor usikkerhet og nedside øker med coronaviruset.

Norges Bank Watch (NBW) er en uavhengig vurdering av Norges Banks pengepolitikk, gjennomført siden 2000. Årets rapport ble ført i pennen av de to undertegnede. 

Vårt økonompanel skriver hver uke om makroøkonomi, markeder og økonomisk politikk

29. februarKjetil MartinsenNaviger etter solen
22. februarMarius Gonsholt HovVinn-vinn i lønnsoppgjøret?
15. februarSynne Holbæk-Hansen og Harald Magnus AndreassenMot lysere tider nå, men hvor lenge?
8. februarErik BruceNegative renter - på bunnen av verktøykassen
1. februarBjørn Roger WilhelmsenResesjonen kommer senere, men kraftigere
25. januarKyrre M. KnudsenHvor mye skal du kutte?
18. januarTormod AndreassenOmstilling - hvordan og til hva?
11. januarChristian LieHøyt konfliktnivå? Hva så?
4. januarJan L. AndreassenEn ny stabiliseringspolitikk
28. desemberTorbjørn EikaIkke alt er olje

coronaviruset
covid-19
norges bank
norges bank watch
gernot doppelhofer
kyrre m. knudsen
rentemøte
styringsrenten
Kommentar
Lørdag
Debattinnlegg