HØYERE FART: I Vegdirektorates utredning av av 120 km/t som fartsgrense på motorveger er det dokumentert at økte fartsgrenser uten avbøtende tiltak vil medføre flere alvorlige trafikkulykker. Likevel vil interesseorganisasjonen KNA øke fartsgrensene. Foto: Magnus Rørvik Skjølberg

Uenig med Statens vegvesen om økt fartsgrense

KNA stiller seg positive til økt hastighet på norske motorveier, selv om både ulykker og utslipp vil øke.

I 2018 ytret det daværende FrP-styrte Samferdselsdepartementet ønske om å øke fartsgrensene i Norge. Vegdirektoratet fikk beskjed om å utrede en maksimal fartsgrense på 120 km/t på norske motorveier. Resultatet viser at en økning i hastighet blant annet medfører en tidsbesparelse for personbiltrafikken. 

Mer utslipp

VIL HA HØYERE FART: Børre Skiaker i Kongelig Norsk automobilklub. Foto: KNA

I Vegdirektoratets rapport hevdes det at en økning av fartsgrensen fra 110 kilometer i timen til 120 kilometer i timen også medfører større klimagassutslipp og flere alvorlige trafikkulykker.

Dette er imidlertid ikke interesseorganisasjonen Kongelig Norsk Automobilklub (KNA) fullstendig enig i. 

– KNA tar det ikke for gitt at høyere hastighet vil være negativt for trafikksikkerhet og klima, og mener dette er et tiltak som kan gi økt effektivitet og fleksibilitet for norske bilister, uttaler generalsekretær Børre Skiaker i en pressemelding. 

Han trekker frem at høyere standard på veiene gir bedre trafikksikkerhet og bedre fremkommelighet. Skiaker og KNA stiller seg positiv til 120 km/t fartsgrense på norske motorveier og argumenterer samtidig for at man bør beholde dagens krav til firefelts motorvei.

I KNAs høringssvar påpekes det at ulykkeskostnadene øker med minst 15 prosent ved smale motorveier fremfor bred firefelts motorvei, slik det bygges i dag. KNA fremholder at når smal firefelts motorvei sammenlignes med normal firefelts motorvei, så er sistnevnte et klart bedre alternativ. 

KNA viser til at kostnadene er nokså like for de to alternativene, og mener at at forskjellen er innenfor feilmarginen.