Lavere skatt på formue, mer på høyeste lønn

Venstres programkomité vil lette på kapitalbeskatningen, men kreve mer skatt av de høyeste lønnsinntektene.

50 MILLIARDER MINDRE Å RUTTE MED: Sveinung Rotevatn og Venstres programkomité vil ha handlingsregel på 2,5 prosent.  Foto: NTB
Aktuell

– Dere vil trappe ned formuesskatten og beskatte opsjoner som kapitalinntekt og ikke som arbeidsinntekt. Samtidig vil dere heve skattene for høye inntekter?

– Ja. Vi ønsker å gjennomføre en skattepolitikk som legger til rette for mer verdiskapning i dag, som er bra for bedriftene og som vrir oss i grønn retning, men som også er mer omfordelende, sier Sveinung Rotevatn, leder for Venstres programkomité.

– Vi ser at det fortsatt er ganske store ulikheter i det norske samfunnet som går i arv. Da mener vi at vi har et ansvar for å ta tak i det. Vi skal ikke gjøre det på en måte som skader verdiskapningen, men vi tenker nok at de som har veldig høye inntekter kan være med å betale litt mer på toppen. Så skal vi sørge for at folk med lave inntekter og vanlige inntekter kommer godt ut.

Vi skal ikke øke det samlede skatte- og avgiftsopplegget, det kan jeg love.
Sveinung Rotevatn

– Da snakker vi om en høyeste marginalskatt på over 50 prosent? 

– Vi har ikke satt noe nivå ennå. Vi skal finregne på skatteopplegget frem mot andreutkastet. Vi skal ikke øke det samlede skatte- og avgiftsopplegget, det kan jeg love.

I 2020 er høyeste marginalskatt på lønnsinntekt 46,4 prosent, på inntekter fra 999.551 kroner.

Skjerper boligskatt

Venstres programkomité vil fjerne rentefradrag for boligkjøp.

– Hvorfor et så inngripende tiltak i én spesiell sektor?

– Rentefradrag for bolig gir ikke noe mening, all den tid salg av bolig er fritatt for gevinstbeskatning. Du har lagt virkemiddel på virkemiddel på toppen som i sum gjør at boligprisene stiger for mye og folk tar opp stadig høyere lån, og det blir vanskeligere å komme inn i boligmarkedet, sier Rotevatn.

– Fordelen med å fase ut rentefradraget er at det gir et stort økonomisk handlingsrom til å gi skatteletter på mer fornuftige måter som kommer alle personer og bedrifter til gode. Er det én ting alle økonomer i verden er enige om, så er det at i Norge er det overinvesteringer i bolig og underinvestering i bedrifter. 

– Samtidig er alle boligkjøp basert på rentefradrag. Hvordan skal nye regler innføres i praksis?

– Jeg tenker det må innfases over tid og ved å bruke en del av provenyet til å gi lettelser i personbeskatningen, slik at folk ikke kommer dårligere ut, men ikke tar opp større lån enn de greier å betjene.

Lavere oljepengebruk, kutt i utgifter

Programkomiteen vil redusere uttaket fra Oljefondet til 2,5 prosent av balansen ved årsskiftet.

– Da nivået ble tatt ned fra 4 til 3 prosent, var det basert på en vurdering av langsiktig avkastning for Oljefondet. Når dere sier 2,5 prosent, er det basert på en egen tenkning om det, eller om ønske om ekstra margin?

– Det er både basert på avkastningsperspektivet, jeg er mildt sagt usikker på om 3 prosent er realistisk fremover, og på synet på offentlig pengebruk, sier Rotevatn.

– Da vi fikk 4 prosents-regelen, var det ingen som så for seg at det skulle gi så enorme oljeinntekter inn i norsk økonomi som det er blitt. Det gjelder også for 3 prosent. 

Torsdag var Oljefondet på 10.500 milliarder kroner. Et halvt prosentpoeng utgjør 50 milliarder kroner, samtidig som Venstre vil holde samlet skatte- og avgiftsnivå uendret.

– Det betyr vel da at utgiftene på budsjettet skal ned med 50 milliarder?

– Hvis du ser i programutkastet vårt, er vi nettopp veldig tydelige på at en del utgifter på statsbudsjettet må ned, sier Rotevatn.

– Vi ønsker en egenandel på sykelønn, vi ønsker å fjerne det statlige bidraget til AFP, vi ønsker å skalere en del offentlige byggeprosjekter. Det er jaggu ikke mange partier som vil kutte for tiden, men det bør det være, for dette blir krevende fremover og alle bør være ærlige med velgerne.

– Er det dette programmet som gjør at dere blir større enn det nye partiet Sentrum?

– Det nye partiet Sentrum har et program på tre sider. I og med at vårt er på 48 sider, får vi anslå at vi blir cirka 15 ganger større, sier Rotevatn.

Mini-CV

Navn: Sveinung Rotevatn (født 1987).

Stilling: Første nestleder i Venstre. Klima- og miljøminister.

Bakgrunn: Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen (2017). Leder i Unge Venstre (2010–13). Stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane (2013–17). Har vært statssekretær i Justisdepartementet og i Klima- og miljødepartementet. 

Aktuell: Leder for Venstres programkomité.

venstre
sveinung rotevatn
rentefradrag
formuesskatt
trinnskatt
handlingsregelen
Nyheter
Aktuell