Glad for kronefall, ikke for valutaspekulasjon

At Norge har egen valuta som faller ved uro er bra, mener Senterpartiet, men vil samtidig innføre sand i maskineriet i form av Tobin-skatt.

KOMITÉLEDER: Marit Arnstad presenterte utkast til prinsipp- og handlingsprogram for Senterpartiet torsdag. Foto: NTB
Aktuell

Senterpartiet fremhever egen norsk valuta og pengepolitikk som avgjørende for å sikre tilpasningen til svingninger i norsk økonomi. Kronen falt kraftig mot euro under finanskrisen i 2008, under oljekrisen i 2014 og også under coronakrisen i år.

– Hvor godt ville det virkemiddelet vært hvis vi hadde hatt internasjonal Tobin-skatt på valuta, som dere også vil innføre?

– Det kan du problematisere, men det vi har forholdt oss til er det som også sentralbanksjefen har vært opptatt av: I nedturene vi har hatt de siste tyve årene har det vært en viktig side ved styringen av norsk pengepolitikk, sier Marit Arnstad, leder for Senterpartiets programkomité.

En Tobin-skatt er omsetningsavgift på handel med valuta for å begrense spekulasjon.

– Er da en Tobin-skatt en god idé?

– Det er mulig å problematisere det, men jeg synes likevel at Tobin-skatt i alle fall er en skatt vi må vurdere. Jeg ser ikke nødvendigvis noen motsetning mellom det og å ha en egen valuta. 

– Det er ikke en motsetning mellom det og egen valuta, men spørsmål om hvor godt økonomien da vil tilpasse seg.

– Ja, jo.

Ny konsesjonsplikt for skog

Denne uken kom nyheten om at Ola Mæle har solgt 591.000 mål skog i Namdalen til et tysk selskap for rundt 500 millioner kroner. Arnstad vil innføre konsesjonsplikt for å eie skog også for aksjeselskaper, og hadde gjerne sett at staten hadde kjøpt Mæles skog.

Nå selger vi til tyske interesser, men i neste omgang kan det være til en kinesisk interesse. Dét er utfordringen.
Marit Arnstad om Ola Mæles skogsalg

– Hvis lettelsene i konsesjonene har gitt økt investorinteresse og bidratt til økt aktivitet, er det ille?

– Det er ikke negativt med aktive eiere i skog. Det er ikke negativt at du får et skogbruk som er mer lønnsomt og mer aktivt, sier Arnstad.

– Men jeg synes det er veldig uheldig at vi selger norske skogressurser ut av landet. Nå selger vi til tyske interesser, men i neste omgang kan det være til en kinesisk interesse. Dét er utfordringen.

– Hvorfor er skog strategisk viktig? 

– Skog er strategisk viktig fordi det er en del av de samlede naturressursene. Senterpartiet synes norsk eierskap er særlig viktig knyttet til naturressursene. 

Senterpartiet la torsdag frem 20 forslag til ny industripolitikk. Folketrygdfondet skal dessuten være et verktøy for å gjøre strategiske investeringer på vegne av staten.

– Vi vurderer den muligheten også for Folketrygdfondet. Men vi er jo også opptatt av de eksisterende virkemidlene, og synes særlig at den måten regjeringen behandler Investinor på er veldig uheldig, sier Arnstad.

– Investinor kunne vært en motor i strategisk eierskap i norske bedrifter, men får jo beskjed om at de ikke får lov til å foreta den type direkte investeringer. 

«Klimatoll» på utenlandsk kjøtt

Programkomiteen vil utrede og vurdere «klimatoll på kjøtt».

– Hvis kjøtt er et klimaproblem, bør det da også være avgift på norskprodusert kjøtt?

– Nei. Dette med importtoll på kjøtt ser vi grunn til å vurdere fordi EU vurderer en importtoll på industrivarer til EU. Det gjør de ut fra den tenkningen at hvis de ikke har den type importtoll, risikerer de en karbonlekkasje til land utenfor EU, sier Arnstad.

– Den samme problemstillingen gjør seg gjeldende også når det gjelder norsk kjøttproduksjon i forhold til utenlandsk kjøttimport.

Ved for eksempel lavere etterspørsel, skal da norsk kjøttproduksjon reduseres eller skjermes i forhold til importert kjøtt, spør Arnstad, og velger skjerming.

– Er det noen grunn til å kalle det for «klimatoll» på importert kjøtt, og ikke bare toll?

– Det er fordi EU bruker det uttrykket om industrivarer. Vi synes det er en interessant tanke som vi også burde se på.

Mini-CV

Navn: Marit Arnstad (født 1962).

Stilling: Parlamentarisk leder for Senterpartiet. Leder av partiets programkomité.

Bakgrunn: Advokat i det sivile. Innvalgt på Stortinget fra Nord-Trøndelag i 1993-1997, 2001-2005 og siden 2013. Olje- og energiminister i 1997-2000 og samferdselsminister i 2012-2013.

Aktuell: La torsdag frem førsteutkastet til Senterpartiets prinsipp- og handlingsprogram 2021-2025.


marit arnstad
senterpartiet
norges bank
skog
ola mæle
folketrygdfondet
investinor
kjøtt
tobinskatt
Nyheter
Aktuell