Folketrygdfondet tjente 23,5 milliarder i 2020

Statens pensjonsfond Norge, som forvaltes av Folketrygdfondet, tjente 23,5 milliarder i 2020.

GODT FJERDE KVARTAL: Kjetil Houg, adm. direktør i Folketrygdfondet. Foto: Jone Frafjord
Aktuell

Resultatet til Statens pensjonsfond Norge (SPN) er preget av børsoppgangen mot slutten av fjoråret. Pr. utgangen av tredje kvartal i fjor hadde SPN tjent rundt 3 milliarder kroner etter børssmell i første kvartal og innhenting i andre og tredje kvartal.

– Avkastning ble svært god, sier adm. direktør Kjetil Houg.

SPN eier rundt 11 prosent av hovedindeksen (OSEBX) ved Oslo Børs.

Avkastningen i 2020 var 8,8 prosent. Kapitalen var 292,2 milliarder kroner ved utgangen av året. 

Avkastningen til Statens pensjonsfond Norge (SPN) på 8,8 prosent var 0,9 prosentpoeng bedre enn markedet i 2020.

– Vi gjorde det langt bedre enn markedet i 2020 og lykkes med vår aktive forvaltning. Det kommer fellesskapet til gode, sier Houg.

Rekord i renter

Aksjeavkastningen i Norden utenom Norge var i 2020 høyere enn i Norge. Trenden har vart de seneste ti år.

– Vi har de siste årene fått bedre avkastning og bedre risikoegenskaper med en nordisk portefølje, sier Kjetil Houg.

Avkastningen for aksjeporteføljen var på 8,1 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn referanseindeksen for aksjer. Avkastningen til renteporteføljen var på 7,4 prosent, som var 2,5 prosentpoeng høyere enn referanseindeksen for renter. Dette er den høyeste meravkastningen oppnådd i renteporteføljen noen gang.

Folketrygdfondets aktive forvaltning har siden 2007 bidratt med over 35 milliarder kroner i meravkastning for fellesskapet.

Obligasjonsfondet trapper ned

Statens obligasjonsfond (SOF) fikk et resultat på 312 millioner kroner på investeringer i 90 obligasjonslån med en markedsverdi på 8,4 milliarder ved utgangen av året.

SOF ble etablert i slutten av mars 2020 og var ved utgangen av året investert i 90 lån utstedt av 66 utstedere. Kapitalen i SOF økte i 2020 med 312 millioner kroner til 50,3 milliarder kroner. Av dette var 8,4 milliarder kroner, en andel på 16,8 prosent, investert i markedet.

– Vi ser at SOF har utgjort en forskjell og bidratt med kapital, sier Kjetil Houg.

Obligasjonsmarkedet for de sikreste låntagerne har utviklet seg positivt og er nå velfungerende. På den bakgrunnen har SOF trappet ned aktiviteten for slike utstedere.

Uttak fra SPN

Statens pensjonsfond Norge er lillebror til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet), som forvaltes av NBIM. 

Folketrygdfondet har advart om at SPN er nær fullinvestert med dagens mandat, som innebærer at fondet kan eie maksimalt 15 prosent av et enkeltselskap. Folketrygdfondet foreslo derfor at SPN investerer mer i øvrige nordiske land. I fondsmeldingen i september i fjor slo imidlertid Finansdepartementet fast at utfordringene med høye eierandeler i noterte selskaper på Oslo Børs helt eller delvis må håndteres gjennom uttak fra SPN.

Folketrygdfondet

* Forvalter Statens pensjonsfond Norge (SPN) og Statens obligasjonsfond.

* SPN hadde en kapital på 292,5 milliarder kroner ved utgangen av året.

* SPNs referanseportefølje tilsier 60 prosent i aksjer og 40 prosent i obligasjoner, med 85 prosent av kapitalen investert i Norge og 15 prosent i Norden for øvrig.

* Statens obligasjonsfond hadde en kapital på 50,3 milliarder kroner, hvorav 8,4 milliarder var investert i markedet.