Kvinner i finans mener de har færre muligheter

Kvinner i finansbransjen har mindre tro på at de har en fremtid i selskapet sammenlignet med menn, viser målinger fra plattformen Equality Check. 

BEKYMRET: - Jeg synes det er bekymringsfullt at kvinnene scorer så mye lavere enn mennene, sier Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet. Foto: Finansforbundet
Arbeidsliv

Finansforbundet har sluttet seg til plattformen Equality Check, som er et verktøy som måler likestillingsutfordringer i bedrifter og næringer, ved at de ansatte svarer på spørsmål om egen arbeidsplass.

Ubevisst

En fersk måling gjennomført blant de ansatte i finans, viser at nesten 40 prosent av kvinnene opplever ubevisst diskriminering, og at 16,3 prosent av kvinnene opplever at det ødelegger karrieren å ta foreldrepermisjon.

I undersøkelsen svarer kvinner gjennomgående at de føler seg mindre inkludert, opplever mindre like muligheter og har mindre tro på at de har en fremtid i selskapet sammenlignet med menn. De svarer også at de har en dårligere work/life-balance.

– Jeg synes det er bekymringsfullt at kvinnene scorer så mye lavere enn mennene, sier Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet.

– At mange kvinner mener de har færre muligheter i finans er et problem, for da vil de sannsynligvis slutte. Og rekruttering er dyrt, ansatte som slutter etter kort tid er derfor en stor kostnad for selskapet.

Starter tidlig

Vigids Mathisen har selv jobbet i finansbransjen i over 30 år, blant annet som konsernhovedtillitsvalgt i DNB.

– Noe av det vi så da, var at skjevheten startet allerede da de ble ansatt. Menn er nemlig, i gjennomsnitt, flinkere til å forhandle startlønn enn damer. Og arbeidsgiveren ønsker normalt ikke å betale mer for enn ansatt enn nødvendig, så er ikke arbeidsgiveren bevisst kan det da bli en lønnsforskjell mellom kjønnene.

– Det å lære opp jentene til å bli litt mindre beskjedne i lønnsforhandlinger er nok et element som kan bidra til å tette lønnsgapet, sier hun.

– Lik lønn for likt arbeid høres veldig lett ut, men er ofte ikke så lett å avdekke når det skal tas hensyn til realkompetanse og arbeidserfaring. Man må være sikker på at man sammenligner epler med epler.

– Jeg tror dette er ting som må diskuteres, og da er det en fordel at man har verktøy å vurdere ut i fra, sier Mathiesen.

Likevel fornøyd

I gjennomsnitt vurderer både kvinner og menn i finans arbeidsplassen sin høyt, med en gjennomsnittsskår på henholdsvis 4,13 og 4,26, der 5 er maksimal score. Over 600 ansatte i finansnæringen har vurdert sin arbeidsplass, 421 kvinner og 202 menn.

Undersøkelsen sier ikke noe om hvorfor kvinner tror de har mindre muligheter i selskapet. At det er færre kvinnelige ledere innenfor finans, og dermed færre kvinnelige forbilder å se opp til, kan være en mulig årsak.

Hun er klar på at om kvinner i større grad skal se en fremtid i finansbransjen, må likestilling stå på ledergruppens agenda.

– Det blir ikke bedre om ikke toppledelsen fokuserer på det, så eierskapet ligger hos ledelsen og styret, sier hun.

Ulike roller

For to år siden utarbeidet Finansforbundet i samarbeid med Core en rapport om nettopp kvinner i finansbransjen, basert på en kvantitativ studie.

– Den studien viste blant annet at kvinner og menn ofte tar veldig ulike roller innenfor finans. Der mennene gjerne jobber kunderettede funksjoner, mens kvinnene gjerne jobber mer i bakapparatet. Og det kan ofte påvirke lønnsnivået. Denne rapporten viste også til at en annen organisering kunne ført til mer likestilling. For eksempel er det en utfordring for kvinner som er i foreldrepermisjon i åtte måneder, at kundene deres blir overført til andre, slik at de må bygge opp en ny portefølje når de kommer tilbake. Menn, som er i permisjon i en kortere periode, får oftere egne kunder tilbake etter permisjonen, sier hun.

– Men hvis bedriftene i større grad organiserer virksomheten i team, vil fleksibiliteten bli større både ved både foreldrepermisjon, sykdom og andre situasjoner som kan oppstå, sier hun.

Hun er overbevist om at foreldrepermisjon er en av de viktigste årsakene til at mange blir hengende etter. 

– Derfor har vi fått inn i tariffavtalene våre, at alle som er på mer enn 5 måneders foreldrepermisjon automatisk får et lønnsopprykk når de kommer tilbake. Og det er uavhengig om det er kvinner eller menn, sier Mathisen.