Holmefjord skal lede nytt maritimt utvalg

Et nytt utvalg skal utrede hvordan Norge kan styrke sin maritime kompetanse, sysselsetting og konkurransekraft.

UTVALGSLEDER: Avtroppende fiskeridirektør Liv Holmefjord. Foto: Anette Aase
Arbeidsliv

Siviløkonom og avtroppende fiskeridirektør Liv Holmefjord er oppnevnt som leder av det partssammensatte utvalget. 

Mandatet er å vurdere hvordan Norge kan styrke landets maritime kompetanse, sikre norske sjøfolk på norske skip og sikre norske rederiers konkurransekraft.

Utvalget skal særlig vurdere om det bør stilles krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel, og eventuelt hvordan.

Ønsker like vilkår

Sjømannsorganisasjonene er opptatt av å sikre like konkurransevilkår for sjøfolk i norske farvann og på norsk sokkel. De har tidligere vist til at over 80 land i dag har en eller annen form for særregler på sjøen med fortrinnsrett for lokale mannskaper på jobber.

Holmefjord-utvalget skal også vurdere om tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk - den såkalte nettolønnsordningen - bør endres, og eventuelt hvordan. Rapporten vil foreligge innen 31. desember i år.

De forskjellige partene innenfor maritim næring - LO, Unio, Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet, Maskinistforbundet, Rederiforbundet, Kystrederiene og NHO Sjøfart - vil alle være representert.

Det fremgår at utvalget må vurdere de økonomiske konsekvensene av eventuelle forslag og anslå virkningene for sysselsetting av norske sjøfolk og antall skip i de norske registrene NOR og NIS.

– Vi ser frem til et godt og konstruktivt arbeid om viktige problemstillinger for næringen, sier Rederiforbundets adm. direktør Harald Solberg.

liv holmefjord
Nyheter
Arbeidsliv