Instabank henter igjen norsk tap i Finland og Sverige

Instabank trimmer veksten etter diktat fra Finanstilsynet: Redusér i Norge, voks i Finland og Sverige.

VOKSER TROSS ALT: Instabank og Robert Berg. Foto: Eivind Yggeseth
Bank

– Utover at regnskapstallene er gode, har vi endelig et kvartal fritt for oppmerksomhet knyttet til hvordan vi skal tilpasse nye og strammere reguleringer, sier en lettet banksjef Robert Berg i Instabank.

Men på dagen han uttaler at bankvirksomheten endelig er «fritt for oppmerksomhet» knyttet til myndighetenes stadig tilstramning, gjør Finansavisen ham oppmerksom på at et nytt varslet tilsyn (se egen artikkel side 10 og11). Denne gangen fra Forbrukertilsynet:

– Jeg har ikke hørt noe om dette, men det ser jeg bare på som positivt. Vi har eksempelvis fått bekreftet fra våre agenter at de ikke bruker såkalte «sub-labels», sier Berg.

At et varslet tilsyn kan deise ned i pulten hans, får ham bare til å heise på skuldrene:

– Det er nå daily business. At Forbrukertilsynet kommer mer på banen er bare positivt for vår del, og jeg anser dette bare som en oppfølging av dagens regelverk.

Fortsatt ned i Norge

Banken hadde en foreløpig volumtopp i sine norske utlån da 2018-årsregnskapene ble oppsummert. I løpet av 2019 er drøyt 1,8 milliarder kroner blitt til knappe 1,6 milliarder etter hvert som norske kunder har redusert sine lån i banken med 240 millioner kroner, tilsvarende et volumfall på drøyt 13 prosent.

– Norske regulatorer har oppnådd det de ser ut til å ønske, at veksten i Norge reduseres. Da er vi godt posisjonert med utlånsvirksomhet i Sverige og Finland, og vi har derfor flyttet vår vekstkonsentrasjon til disse markedene, sier Berg.

Siden nyttår er totale utlån i banken økt fra snaue 2,5 til drøye 2,7 milliarder kroner. Volumreduksjonen i Norge er mer enn oppveid av lanseringen i Sverige og kraftig vekst i Finland.

Den norske kronens svekkelse gjennom tredje kvartal hjelper også på Instabank i så måte.

Billig i Finland

I sin investorpresentasjon skriver Instabank at «Finland er det mest attraktive markedet med de høyeste marginene og de laveste kapitalkravene».

– Vi nyter stor vekst i Finland, og vi kommer bare til å fortsette satsingen der.

Instabank hadde pr. september en total kjernekapitaldekning på 23,6 prosent, hvorav den rene kjernekapitalen utgjør 21,0 prosentpoeng, som også tilsvarer myndighetenes krav til total kjernekapital. Kravet til den rene kjernekapitalen er 17,45 prosent.

– I våre kapitalkrav må vi for våre norske utlån legge til en motsyklisk kapitalbuffer på 2 prosentpoeng. I Finland er det for tiden ingen motsyklisk buffer. Der er dessuten systemrisikobufferen kun på 1 prosent, mens den i Norge er på 3 prosent.

Dropper svensk flytting?

Berg oppfatter at Finanstilsynet ønsker at den nye systemrisikobufferen som trer i kraft fra årsskiftet skal fungere med lokal sats som gjelder i det enkelte land bankene opererer i. Dermed må også utenlandske banker legge denne til for sine utlån i Norge.

– Forhåpentligvis vil også de svenske bankene som tilbyr usikrede lån i Norge måtte forholde seg til disse særnorske kravene, slik at reglene blir harmonisert, sier Berg.

Tidligere har Instabank hatt en plan om svensk utflytting. Det kan nå bli mindre aktuelt, dersom reglene blir like og gjeldende for alle aktørene i de ulike lokale nordiske markedene.

– Forøvrig tror vi utlånsnedgangen i Norge er avtagende, det ser ut som om kundene blir lenger og da trenger vi ikke fylle på med like mange nye kunder. Det er god lønnsomhet i det. Nedgangen i Norge er forøvirg ikke bare et resultat av strengere reguleringer, men kommer like mye av at det egenkapitalmessig er billigere for oss å vokse i Finland.

Instabank 3. kvartal

(Mill. kr)3. kv./193. kv./18
Rentenetto64,648,2
Sum inntekter63,752,4
Resultat før utlånstap34,921,9
Resultat før skatt17,79,3
instabank
finanstilsynet
Nyheter
Finans
Bank