DNB har 225 mrd. i ekstra utlånskraft

DNB-aksjen smadres på børsen, men finansdirektøren mener banken står fjellstøtt: Nå har DNB frigjort minst 225 milliarder ekstra til utlån.

FORELØPIG TAP: Finansdirektør Ottar Ertzeid er kjent for å eie aksjer i egen bank. I forrige uke kjøpte han på kurs 120,95 kroner. Her fra rapporteringen av fjerde kvartal 6. februar. Foto: Iván Kverme

Salgspresset i DNB-aksjen bare øker, og nå er 45 prosent av bankens børsverdi pr. 10. februar økset bort.

– Vi har som bank aldri vært mer solide, mer likvide og hatt en høyere kredittrating enn ved inngangen til dette året, sier DNBs finansdirektør Ottar Ertzeid til Finansavisen.

Aksjemarkedet ser dog ut til å tvile. Forrige ukes fall på 19,4 prosent var ikke nok da børsen åpnet mandag. I løpet av mandagen var aksjekursen på det verste ned over 12 prosent.

– Jeg kjøpte selv aksjer i DNB i forrige uke, jevnfør med Innsideporteføljen i FA. Det sier vel sitt, sier Ertzeid på spørsmål om aksjemarkedet overreagerer og legger til:

– Hvis jeg ikke trodde kursen skulle opp over det jeg betalte, hadde jeg vel ikke kjøpt?

Tirsdag ble det nok en ny huskestue for DNB-aksjonærene. Selv om kursutviklingen tidvis var positiv, endte den med et fall på over 7 prosent. Ertzeids aksjepost er nå på totalt 25 millioner kroner.

Lik kongeriket

De seneste dagene har det også vært flere tegn til at likviditeten i kredittmarkedet har stoppet opp – selv for de sikreste selskapene. Eksempelvis svingte interbankrenten i Norge fra 1,0 og helt opp til 1,3 prosent fredag.

– Fredag var en helt spesiell situasjon. Først kom ekstreme markedsutslag, som Goldman Sachs omtalte som post mortem. Så måtte flere nordiske banker omstokke sine medarbeidere på grunn av deres interne tiltak mot coronaspredning. I slike situasjoner vil bankene prioritere sine kunder fremfor å prioritere ordinær toveis prisstillelse mellom bankene, kommenterer Ertzeid.

Han bedyrer at DNB ikke står overfor utfordringer som i finanskrisen, og at banken har tilgang på fremmedkapital.

– I november og desember lånte vi dessuten inn 60 milliarder kroner i obligasjonsmarkedet, og vi behøver fungingmessig ikke å gå ut med nye obligasjoner i første halvår. Vår strategi har alltid vært å gå i markedet i god tid før forfall. Vår fondsobligasjon som forfaller senere denne måneden ble eksempelvis refinansiert i november, sier finansdirektøren.

Han viser til at bankens lange kredittrating fra både S&P og Moody’s er i AA-klassen.

– Og vår korte rating er den best mulige, og på nivå med kongeriket. Vi har altså soliditet i form av egenkapital, vi har lånt inn nok for vår likviditet dette halvåret og vi har en kredittrating som vi kan være fornøyd med.

Fikk større buffer

Bankens totale eksponering var ved utgangen av 2019 på 2.708 milliarder kroner. Her utgjør utlånene den største andelen, og de var samlet på 1.667 milliarder kroner.

Når alle engasjementene risikovektes, blir balansen justert til 960 milliarder kroner i bankens rapport for fjerde kvartal. Her trekker blant annet boliglån totaleksponeringen kraftig ned.

Når Ertzeid hevder at banken er på sitt mest solide, viser han til at den rene kjernekapitaldekningen var på 18,6 prosent, som er forholdstallet mellom egenkapitalen på 178 milliarder kroner og den risikovektede balansen på 960 milliarder kroner.

– Vi holdt ved nyttår av mer egenkapital enn det vi trengte. Det nyter vi godt av nå. Kravet fra myndighetene var da på 17,1 prosent, og er nå redusert til 15,73 prosent etter at krav til motsyklisk kapitalbuffer ble redusert, sier Ertzeid.

225 mrd. i ekstramuskler

Folkelig forklart: Bankens ekstra buffer ved nyttår og myndighetenes lettelse, gjør nå at banken har fristilt over 30 milliarder kroner i egenkapital. I tillegg kommer overskuddet som er opparbeidet så langt i 2020. Denne egenkapitalen kan stilles bak nye lån og blir i tillegg til overskuddet en del av bankens buffer for å stå imot utlånstap.

Et regneeksempel: I tillegg til bankens overskudd kan banken sette av 10 milliarder kroner til potensielle nedskrivninger. Da vil banken fortsatt ha 20 milliarder kroner pluss årets resultat i egenkapital til ny utlånsvirksomhet. Gitt forholdene ved nyttår, vil det medføre utlånsmuligheter på 225 milliarder kroner.

Dette vil ikke Ertzeid kommentere, blant annet fordi volumet vil avhenge av hva slags lån som gis (og hvilken risikovekt de har) og hvor mange avdrag som blir betalt gjennom første kvartal.

– Overfor kundene våre understreker vi at vi finansielt og operasjonelt er til stede for dem. Det er samtidig viktig for oss er det at vi opprettholder tilliten til investorene i, slik at vi også har tilgang til kapital til å hjelpe kundene med det de trenger senere.

Går gjennom porteføljen

DNBs portefølje inneholder blant annet 7,7 milliarder kroner som har gått til finansiering av eiendomsmasse som leies ut til hoteller. Den inneholder også 19,1 milliarder kroner som er lånt ut til hotelldriftere.

– Vi går gjennom vår portefølje hvert kvartal, og det vil vi også gjøre denne gangen. De første som ble rammet var aktører innen reiseliv, men nå vil ringvirkningene potensielt bli litt bredere og vi følger med på alle sektorene nå, sier Ertzeid.

Ertzeid sier banken, som SSB, ikke ser nytten i å forsøke å lage prognoser for konkursene som kan komme i 2020 og 2021.

– Vi vil søke å finne løsninger som gjør at både personkunder og bedriftskunder, som vi vet er levedyktige, kommer gjennom dette. Det er viktig for oss at norsk næringsliv går godt, sier Ertzeid, som nå tilbyr boliglånskundene gratis avdragsfrihet, mens bedriftskundene kan få avdragsfrihet og økt kassakreditt.

Ertzeid mener at statens nye ordning for obligasjonslån og statens låne- og garantiordning vil vise seg å være nyttige.

– Enn så lenge er det for tidlig for oss å kommentere disse, da vi foreløpig ikke vet hvordan de skal innordnes, sier han.