Bankene venter noe strammere kredittpraksis

Med fleksibilitetskvoten tilbake på ordinært nivå, vil et flertall av bankene i Norges Banks utlånsundersøkelse stramme til sin utlånspraksis i fjerde kvartal. 

MER OPTIMISTISK: DNBs toppsjef, Kjerstin Braathen. Foto: Siv Dolmen
Bank

I september besluttet Finansdepartementet at de midlertidige endringene i boliglånsforskriften ikke ville bli videreført etter tredje kvartal. Fleksibilitetskvotene i boliglånsforskriften er nå tilbake til de opprinnelige nivåene på 8 prosent for Oslo og 10 prosent for resten av landet. 

«Med fleksibilitetskvoten tilbake på ordinært nivå, venter et flertall av bankene at forskriften trolig vil begrense både antallet personer som får innvilget lån og størrelsen på lånene», skriver Norges Bank i sin kvartalsvise undersøkelse, og legger til:

«Bankene rapporterer at boliglånsforskriften hadde denne effekten også ved inngangen til 2020, det vil si før de midlertidige lettelsene ble innført».

Det vil nok legge en liten demper på utlånsveksten fremover, men jeg tror fortsatt ikke dette har vært hoveddriveren i boligmarkedet, sier seniorøkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken.

– Slik vi ser det er det rentekuttene fra Norges Bank som har vært hoveddriveren i boligmarkedet. Og vi er heller ikke blant de som mener at hele renteeffekten nå er tatt ut, underforstått; det er fortsatt rom for at de lave rentene vil løfte boligprisene videre, sier Hov.

Uendret låneetterspørsel

I Norges Banks utlånsundersøkelse for andre kvartal, offentliggjort i august, rapporterte bankene om en kraftig økning i boliglånsetterspørselen, mens de ventet at etterspørselen ville falle marginalt i det kommende kvartalet. 

Den ferske utlånsundersøkelsen til Norges Bank for tredje kvartal viser at etterspørselen etter boliglån stort sett har vært uendret fra andre til tredje kvartal. Tilbakemeldingene varierer imidlertid mellom bankene. 

Fremover venter bankene marginale endringer i låneetterspørselen fra husholdningene. 

Mindre bruk av avdragsfrihet

Bankene rapporterer nå om en liten nedgang i bruk av avdragsfrihet fra en betydelig økning i andre kvartal. 

Bankene venter at bruken av avdragsfrihet skal fortsette å falle svakt, men presiserer at det er stor usikkerhet knyttet til situasjonen for husholdninger som er avhengig av sektorer som er mest påvirket av smitteverntiltakene.

Venter noe svakere marginer

Bankene rapporterte om noe sterkere konkurranse i tredje kvartal, og bankenes finansieringskostnader og utlånsrenter falt noe. Samlet ga dette om lag uendret margin på lån med pant i bolig i tredje kvartal. Fremover ventes marginen å falle svakt.

Samlet rapporterte bankene at låneetterspørselen fra ikke-finansielle foretak var om lag uendret i tredje kvartal 2020, men også disse svarene varierer mellom bankene. Noen rapporterer om økt etterspørsel, og andre om lavere etterspørsel. Bankenes finansieringskostnader og marginer på lån til foretak falt svakt i tredje kvartal. Fremover ventes det ingen endringer. 

norges bank
bank
utlånsundersøkelsen
utlånspraksis
Nyheter
Bank