Analyseselskapet IDC har i sin siste analyse for IT-markedet i Norden spådd en generell vekst på 5-10 prosent i 2005. Analyseselskapet IDC har i sin siste analyse for IT-markedet i Norden spådd en generell vekst på 5-10 prosent i 2005.observerer dette som en gradvis bedring av salgsmuligheter både med hensyn til antall og beslutningsmodenhet. observerer dette som en gradvis bedring av salgsmuligheter både med hensyn til antall og beslutningsmodenhet. 2004 ble preget av en positiv utvikling i selskapets virksomheter i Danmark, Sverige og Finland. Men året ble også preget av at Norge var kommet kortere med sin omstilling enn hva man hadde forventet. Med de organisasjonsmessige grep som nå er gjennomført, samt ervervet erfaring med ny løsningsfamilie, har man skapt et bedret utgangspunkt for 2005, heter det i selskapets kvartalsraport.Den positive utviklingen i Sverige, Danmark og Finland forventes å fortsette, men det knyttes fortsatt usikkerhet til hvor raskt man vil få effekt av iverksatte tiltak i Norge. Styret og ledelsen i Software Innovation har positive forventninger til den videre utviklingen. Det forventes vekst i omsetning og resultat for Software Innovation i 2005.