Meldepliktige handler i perioden fom. 27/05/2005 tom. 02/06/2005:AFG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 08:03:15KB- Gruppen som er innsider i AF Gruppen gjennom adm. dir. , kjøpte torsdag 25/5-0519400 aksjer i AF Gruppen til kurs 61,9072. Ny beholdning etter kjøpet er 2.483.148 aksjerMINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 09:11:33Rune Haglund har 26.05.05 solgt 950 tegningsretter i Sparebanken Midt-Norge til kurs 19,10 pr. tegningsrett. Ny beholdning totalt er 950 grunnfondsbevis.MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 09:12:32Rune Haglund har 26.05.05 solgt 950 tegningsretter i Sparebanken Midt-Norge til kurs 19,10 pr. tegningsrett. Ny beholdning totalt er 950 grunnfondsbevis.HJE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 09:14:39Styremedlem i Hjellegjerde ASA, Tore G.Drivenes, har gjennom sitt heleide selskap God Driv AS , torsdag inngått en ny terminkontrakt (rullert) på kjøp av 25 000 aksjer i selskapet med gjennomføring 26.november 2005. Drivenes har samtidig gjennomført et kjøp av det samme antall aksjer i henhold til tidligere inngått forwardavtale og solgt aksjene videre til kurs 41,30 Drivenes eier etter dette 483 894 aksjer samt 1 040 503 terminkontrakter i selskapet, tilsvarende en eierandel på28,2 %. RIE - MELDEPLIKTIG HANDEL/MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-05-27 09:38:14 Morten Vike har 26.05.05 kjøpt 800 aksjer i Rieber & Søn ASA til kurs NOK 49,- Ny beholdning er 2448. Morten Vike has 26.05.05 purchased 800 shares in Rieber & Søn ASA at NOK 49,- New holding is 2448. PSI - MELDEPLIKTIG HANDEL TILBAKEKJØP EGNE AKSJER 2005-05-27 09:39:26 PSI Group ASA har 26. mai 2005 kjøpt tilbake 12.500 aksjer til snittkurs 19,46. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 278.386. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 09:50:59 Torstein Arnet har 26.05.05 solgt 375 stk tegningsretter til kr. 20,00 pr. stk. i forbindelse med Sparebanken Midt- Norges fortrinnsrettemisjon. Total beholdning tegningsretter etter dette salg er 0 stk. Total beholdning grunnfondsbevis er 375 stk. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 09:51:52 Torstein Arnet har 26.05.05 solgt 375 stk tegningsretter til kr. 20,00 pr. stk. i forbindelse med Sparebanken Midt- Norges fortrinnsrettemisjon. Total beholdning tegningsretter etter dette salg er 0 stk. Total beholdning grunnfondsbevis er 375 stk. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 11:14:23 Torstein Arnet har 27/5-05 solgt 375 stk. grunnfondsbevis til kr. 271,33 pr. stk. Total beholdning grunnfondsbevis etter dette salg er 0 stk MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL MINGT 2005-05-27 12:33:01 Erik Lukashaugen har 27. mai 2005 solgt 125 tegningsretter til kr 20,50 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt- Norges fortrinsrettemisjon. Total beholdning tegningsretter etter dette salg er 0 stk. Total beholdning MING er 125 stk. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL MINGT 2005-05-27 12:33:39 Erik Lukashaugen har 27. mai 2005 solgt 125 tegningsretter til kr 20,50 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt- Norges fortrinsrettemisjon. Total beholdning tegningsretter etter dette salg er 0 stk. Total beholdning MING er 125 stk. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL MINGT 2005-05-27 13:00:06 Ståle Svenning har 27.5.2005 solgt 1250 tegningsretter til kr 20,50 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinsrettemisjon. Hans totale beholdning i MING er 1250. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL MINGT 2005-05-27 13:00:35 Ståle Svenning har 27.5.2005 solgt 1250 tegningsretter til kr 20,50 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinsrettemisjon. Hans totale beholdning i MING er 1250. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 15:50:55 Anders Fiskvik har 27.05.2005 solgt 1118 tegningsretter i Sparebanken Midt-Norge. Ny beholding er 1118 grunnfondsbevis. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-27 15:51:40 Anders Fiskvik har 27.05.2005 solgt 1118 tegningsretter i Sparebanken Midt-Norge. Ny beholding er 1118 grunnfondsbevis. GRE - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-30 09:25:06 Atle Borge, daglig leder i Gresvig Service AS, har den 27.05.05 overdratt 6.038 aksjer til sitt heleide nystiftede aksjeselskap Borge Regnskap AS. Overdragelseskurs kr. 40 pr. aksje. Ny beholdning i privat eie er null aksjer og null opsjoner MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-30 09:28:14 Egil Søraker har den 27.05 2005 solgt 1121 tegningsretter til kr 20,10 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt- Norges fortrinsrettemisjon. Hans totale beholdning i MING er 1121 grundfondsbevis. STB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-30 09:52:54 Orkla ASA har den 27. mai solgt 4 millioner aksjer i Storebrand ASA til kurs 54,25 kroner og eier etter dette 23 648 956 aksjer tilsvarende 8,50 % av Storebrands stemmeberettigede og utestående aksjekapital. PRO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-31 08:01:16 Rosenlund ASA har den 30.05.2005 kjøpt 1.400 aksjer til kurs 85,- Rosenlund-selskapenes beholdning inkludert termin er etter dette 591.500 aksjer i Profdoc ASA. Jon G. Bjørtuft er styreformann i Profdoc ASA, Rosenlund ASA og Rosenlund & Co AS. RIE - MELDEPLIKTIG HANDEL/MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-05-31 08:30:04 Morten Vike har den 30.05.05 kjøpt 200 aksjer i Rieber & Søn ASA til kurs NOK 49,-.Ny beholdning er 2.648. Morten Vike has on 30.05.05 purchased 200 shares in Rieber & Søn ASA at a price of NOK 49. After the purchase he holds 2.648 shares. GOL - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-05-31 09:09:52 CEO Tor Olav Trøim renewed May 30th a forward contract with obligation to buy 100,000 shares in Golar LNG. The new forward contract expires November 20th 2005 and has a forward price of NOK 95,25 per share. Troim`s total holding in Golar, including forward contracts, is 260,000 shares. WWIB - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-31 09:44:07 Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse kjøpte i går 30. mai 2005 50,000 B-aksjer i Wilh. Wilhelmsen ASA til kurs 145. Styreformann Wilhelm Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen ASA er styreleder i Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse. Stiftelsen er ikke registert som primærinnsider i Wilh. Wilhelmsen ASA, men Stiftelsens aksjeeie i selskapet må ansees som en del av Wilhem Wilhelmsens eierkontroll i Wilh. Wilhelmsen ASA. Etter kjøpet eier Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse 370.400 A-aksjer og 226,000 B-aksjer i Wilh. Wilhelmsen ASA, hvilket tilsvarer henholdsvis 1,00% av A- aksjekapitalen, 1,77% av B-aksjekapitalen og 1,20% av totalt aksjekapital i selskapet. Etter gårsdagens aksjekjøp eier / kontrollerer styreformann Wilhelm Wilhelmsen med nærstående og selskaper : 20.295.940 Wilh. Wilhelmsen A-aksjer (uforandret), tilsvarerende 55,07% av A-aksjekapitalen, samt 2.383.144 Wilh. Wilhelmsen B-aksjer, tilsvarende 18,25% av B- aksjekapitalen, hvilket i sum gir totalt 22.679.084 aksjer som igjen utgjør 45,69% av samlet aksjekapital i Wilh. Wilhelmsen ASA. NOD - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-31 10:00:56 I forbindelse med løpende opsjonsprogram for ansatte og i henhold til fullmakt tildelt styret i ordinær generalforsamling 18. april 2005, har styret i Nordic Semiconductor ASA i styremøte den 31. mai 2005 besluttet å utvide aksjekapitalen med NOK 37.841,85 ved utstedelse av 756.837 aksjer hver pålydende NOK 0,05 vedrørende utøvelse av opsjoner til ansatte. For 594.359 aksjer er utøvelsen gjort til kr. 6,32 pr.aksje, med tillegg av den arbeidsgiveravgift på kr 5,40 pr. aksje som påløper for selskapet ved utøvelsen og som betales av opsjonshaver. For de resterende 162.479 aksjer er utøvelsen gjort til kr. 24,50 pr. aksje, med tillegg av den arbeidsgiveravgift på kr 3,15 pr. aksje som påløper for selskapet ved utøvelsen og som betales av opsjonshaver. Av de 756.837 aksjene som er ervervet av ansatte i h.h.t. de anførte betingelser, er 181.545 ervervet av primærinnsidere. Disse primærinnsiderne har solgt tilsammen 99.733 aksjer til kurs 50,00. Aksjene selges i all hovedsak for å finansiere kjøp av opsjoner med tilhørende skatt og arbeidsgiveravgift. Oversikt over primærinnsideres erverv og salg av aksjer fremkommer nedenfor: Aksjer Aksjer Beh. Beh. kjøpt solgt aksjer opsj Navn Tor Helmersen 26.745 17.745 20.000 58.877 Svein-Egil Nielsen 26.745 0 26.745 58.877 Trond Sæther 26.745 20 000 97.038 58.877 Bertel-Eivind Flaten 26.745 12.348 200.400 58.877 Gunnar Nystu 19.624 19.624 107.815 44.633 Øystein Moldsvor 19.624 8.100 36.666 44.633 Ebbe Rømcke 14.269 13.269 3.500 32.230 Torstein Nesje 10.912 8.647 13.000 23.988 Alf Helge Omre 10.136 0 33.136 22.223 AFG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-31 10:18:01 AF Gruppen ASA har 31.05.2005 solgt 4.033 aksjer av egen beholdning til kurs NOK 49,60 pr. aksje. Aksjene har blitt solgt til en ansatt med 20% rabatt utfra omsetningskurs NOK 62,00 pr. aksje. Ny beholdning av egne aksjer er 371.253. WWIB - MELDEPLIKTIG HANDEL**KORR 2005-05-31 11:16:16 Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse kjøpte i går 30. mai 2005 50,000 B-aksjer i Wilh. Wilhelmsen ASA til kurs 145. Styreformann Wilhelm Wilhelmsen i Wilh. Wilhelmsen ASA er styreleder i Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse. Stiftelsen er ikke registert som primærinnsider i Wilh. Wilhelmsen ASA, men Stiftelsens aksjeeie i selskapet må ansees som en del av Wilhem Wilhelmsens eierkontroll i Wilh. Wilhelmsen ASA. Etter kjøpet eier Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse 370.400 A-aksjer og 226,000 B-aksjer i Wilh. Wilhelmsen ASA, hvilket tilsvarer henholdsvis 1,00% av A- aksjekapitalen, 1,77% av B-aksjekapitalen og 1,20% av totalt aksjekapital i selskapet. Etter gårsdagens aksjekjøp eier / kontrollerer styreformann Wilhelm Wilhelmsen med nærstående og selskaper : 20.295.940 Wilh. Wilhelmsen A-aksjer (uforandret), tilsvarerende 55,07% av A-aksjekapitalen, samt 2.383.144 Wilh. Wilhelmsen B-aksjer, tilsvarende 18,65%** av B- aksjekapitalen, hvilket i sum gir totalt 22.679.084 aksjer som igjen utgjør 45,69% av samlet aksjekapital i Wilh. Wilhelmsen ASA. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-05-31 14:59:53 Roy Hassel har 27. mai 2005 solgt 125 tegningsretter til kr 20,60 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinsrettemisjon. Total beholdning tegningsretter etter dette salg er 0 stk. Total beholdning MING er 125 stk. STB - MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA 2005-06-01 08:55:59 Styremedlem Mette K. Johnsen har den 31/5- 05 kjøpt 77 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 51 under Storebrands kjøps-/salgstilbud til aksjonærer med mindre enn 200 aksjer. Videre har Mette K. Johnsen den 31/5- 05 kjøpt 500 aksjer til kurs 54,50. Mette K. Johnsen eier 700 aksjer i Storebrand ASA etter kjøpene. IMAREX - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 09:04:10 Spencer Trading Inc., ett selskap kontrollert av styremedlem i Imarex ASA, Arne Blystad, har onsdag 1. juni 2005 kjøpt 287.300 IMAREX aksjer fra Spencer Finance Corp. og Hermanas AS, to selskaper kontrollert av Arne Blystad m/nærstående, til kurs NOK 73 pr. aksje. Etter dagens transaksjon er beholdning av Imarex ASA aksjer kontrollert av styremedlem Arne Blystad m/nærstående uforandret på 287.300 aksjer. STB - MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA 2005-06-01 09:09:23 Nærstående Øystein Skurdal har den 31/5- 05 kjøpt 50 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 51 under Storebrands kjøps- /salgstilbud til aksjonærer med mindre enn 200 aksjer. Øystein Skurdal eier 200 aksjer i Storebrand ASA etter kjøpet. IGNIS - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 09:15:49 Som en følge av en styrt avviklingsprosess av Ullevaal Utvikling AS, et selskap 50 % kontrollert av Ivar Formo styreformann i Ignis ASA, har selskapet i dag solgt 576 189 aksjer i Ignis ASA til kurs NOK 0,69. Ullevaal Utvikling AS har etter salget ingen aksjer i Ignis ASA. Ivar Formo har i dag kjøpt 300 527 aksjer i Ignis ASA til NOK 0,69 pr. aksje. Formo har etter dette 5 200 000 aksjer i Ignis ASA. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 09:44:07 Foreningsparebanken har 31.05.05 solgt 300.000 MINGT til kurs 22.25. Total beholdning etter dette er 747.875 MING og 447.875 MINGT. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 10:25:19 Jorunn Nordskag Marken har 01.06.05 solgt 250 grunnfondsbevis til en kurs på kr 278,- pr stk. Gammel beholdning 250, ny beholdning 0. Jorunn Nordskag Marken har 01.06.05 solgt 250 tegningsretter til kr 21,- pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinsrettemisjon. Gammel beholdning 250 ny beholdning 0. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 10:25:51 Jorunn Nordskag Marken har 01.06.05 solgt 250 grunnfondsbevis til en kurs på kr 278,- pr stk. Gammel beholdning 250, ny beholdning 0. Jorunn Nordskag Marken har 01.06.05 solgt 250 tegningsretter til kr 21,- pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinsrettemisjon. Gammel beholdning 250 ny beholdning 0. TEC - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 12:05:56 Atle Strømme har i dag kjøpt 2.500 aksjer i Technor ASA til kurs 9,85. Beholdning etter kjøpet er 2.500 TST - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 12:37:07 I forbindelse med emisjonen i Tandberg Storage ASA har Tandberg Data ASA tegnet seg for 1.940.000 aksjer til kurs kr. 2,35 pr aksje. Tandberg Data ASA eier etter dette 12.257.058 aksjer i Tandberg Storage ASA tilsvarende 19,3%. I tillegg kontrollerer Tandberg Data ASA 9.068.000 aksjer i Tandberg Storage ASA som er kjøpt på termin. Tandberg Data ASA kontrollerer med dette 33,6% av Tandberg Storage ASA. VEI - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 12:39:16 OBOS Forretningsbygg AS har 01.06.05 solgt 550.000 aksjer i Veidekke ASA Aksjene er solgt til kurs NOK 130,- pr aksje. Ny beholdning er 7.287.288 aksjer. Transaksjonen medfører at eierposisjonen i Veidekke ASA er redusert fra 27,4% til 25,5 %. OBOS Forretningsbygg AS er et heleid datterselskap av OBOS. Martin Mæland, som er administrerende direktør i OBOS og styreleder i OBOS Forretningsbygg AS, er styremedlem i Veidekke ASA. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 14:57:14 Dag Olav Uddu har 1.6.2005 solgt 531 tegningsretter til kr 22,10 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinsrettemisjon. Gammel beholdning 531, ny beholdning 0. Han har samtidig solgt 400 grunnfondsbevis i Sparebanken Midt-Norge til kr 280. Gammel beholdning 531, ny beholdning 131. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-01 14:57:44 Dag Olav Uddu har 1.6.2005 solgt 531 tegningsretter til kr 22,10 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinsrettemisjon. Gammel beholdning 531, ny beholdning 0. Han har samtidig solgt 400 grunnfondsbevis i Sparebanken Midt-Norge til kr 280. Gammel beholdning 531, ny beholdning 131. OIL - MANDATORY NOTIFICATION OF TRADE 2005-06-02 08:42:48 Kjetil Grønskag, Chairman of the Board in Odfjell Invest Ltd., has purchased 9.270 shares in Odfjell Invest Ltd. at NOK 11,75 per share. Following this transaction Kjetil Grønskag owns 11.000 shares in Odfjell Invest Ltd. SMEB - MELDEPLIKTIG HANDEL EGNE AKSJER 2005-06-02 09:07:09 SMEB MELDEPLIKTIG HANDEL EGNE AKSJER Smedvig asa har 1. juni 2005 solgt 15.000 B-aksjer til kurs kr 29,00. Salget er gjennomført i forbindelse med innløsning av aksjeopsjoner for ansatte i konsernet. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer 1.050.000 A-aksjer og 2.013.500 B-aksjer. TOTG - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 09:25:31 Totens Sparebank har for alle ansatte en likelydende bonusordning, der det avhengig av oppnådd egenkapitalavkastning tildeles bonus i form av grunnfondsbevis i Totens Sparebank. Nedenfor følger oversikt over tildeling av grunnfondsbevis til primærinnsidere med bakgrunn i resultatet for 2004 (ny beholdning i parentes): Adm. banksjef Herbjørn J. Steinsvik 83 GFB (1160) Banksjef finans Tormod Stenberg 83 GFB (1160) Banksjef marked Odd Fjellby 83 GFB (160) Banksjef stab Stig Håvard Blikseth 83 GFB (1160) Regnskapssjef Ingrid L. Lundborg 83 GFB (510) Direksjonssekretær Ola Langedal 83 GFB (160) Ansattes styremedlem Unni Hoel 83 GFB (260) Ansattes varamedlem Kjell Arne Nyhus 83 GFB (260) Grunnfondsbevisene er tildelt fra banken egenbeholdning som er redusert med totalt 8422 grunnfondsbevis (60). Tildelingene skjedde til kurs kr. 182,-. DNO - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 09:26:11 Selskap kontrollert av styreformann i DNO, Berge Gerdt Larsen, har onsdag 01.06.05 solgt 170.000 DNO aksjer til kurs NOK 76,60 pr. aksje. Gjenværende beholdning av DNO aksjer kontrollert av styreformann er 3.196.824 aksjer. ORK - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 10:04:57 Orkla ASA har den 1.6.2005 tildelt konsernsjef Dag J. Opedal 20.000 opsjoner. Opsjonene gir rett til å kjøpe et tilsvarende antall Orkla-aksjer. Strikekursen er NOK 242 . Orkla ASA har videre forpliktet seg til å tildele Opedal tilsvarende 50.000 opsjoner (hans tidligere avtale var 30.000) henholdsvis om et år og to år med strikekurs lik børskurs på tildelingstidspunktet tillagt 10%. Orkla ASA har den 1.6.2005 tildelt konsernsjef Dag J. Opedal 20.000 opsjoner. Opsjonene gir rett til å kjøpe et tilsvarende antall Orkla-aksjer. Strikekursen er NOK 242 Disse opsjonene kan utøves i perioden fra tidspunktet for offentliggjørelse av Orklas årsresultat for 2007 (februar 2008) og utløper 28. februar 2011. Orkla ASA har videre forpliktet seg til å tildele Opedal tilsvarende 50.000 opsjoner (hans tidligere avtale var 30.000) henholdsvis om et år og om to år med strikekurs lik børskurs på tildelingstidspunktet tillagt 10%. Etter dette fremkommer følgende for Dag J. Opedal: Ny tildeling: 20.000 opsjoner. Sum opsjoner etter tildeling 180.000. Hvis i uoppsagt stilling; tildeling i 2006: 50.000 og tildeling i 2007: 50.000. Total aksjebeholdning 21.213. Kontantbonus (syntetiske opsjoner): 70.000 Samlet utstedte opsjoner er 1.705.477. I tillegg har Orkla en eksponering gjennom finansielt, kontantavregnet derivat en sikringsposisjon på 450.000 underliggende aksjer i sikringsposisjonen knyttet til 430.500 syntetiske opsjoner i gjenværende del av kontantbonusordningen. Videre eier Orkla 6.279.413 egne aksjer. Generalforsamlingens vedtak om å amortisere 4.016.071 aksjer ventes effektuert i august d.å. Når denne er gjennomført, vil Orklas beholdning av egne aksjer være 2.263.342. PFI - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 10:05:17 Fururlund AS, som kontrolleres av Jens Kristian Thune, styreformann i P4 Radio Hele Norge ASA, har 1. juni 2005 kjøpt 7.500 aksjer i P4 til en gjennomsnittskurs på 20,50 kr pr aksje. Etter det kontrollerer Jens Kristian Thune og hans nærmeste familie direkte og indirekte, 463.000 aksjer, eller ca 1,44% av aksjene i selskapet. QFR - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 10:22:32 Roar Østbø, finansdirektør i Q-Free ASA, har utøvet avtalte opsjoner med utstedelse av 10 000 aksjer i Q-Free ASA til kurs 15,50. Hans nye beholdning av aksjer i selskapet er 10 000. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 13:34:16 Knut Vestbø har 02.06.2005 solgt 750 tegningsretter til kr 21,90 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinnsrettemisjon. Hans totale beholdning i MING er 750 grunnfondsbevis knyttet til SMN. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 14:43:55 Marvin Wiseth har 02. juni 2005 solgt 1000 grunnfondsbevis til kr 276,50 pr stk. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 375. . Marvin Wiseth har idag solgt 1375 tegningsretter til kr 21,10 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinnsemisjon. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 0. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 14:44:13 Marvin Wiseth har 02. juni 2005 solgt 1000 grunnfondsbevis til kr 276,50 pr stk. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 375. . Marvin Wiseth har idag solgt 1375 tegningsretter til kr 21,10 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinnsemisjon. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 0. MING - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 14:45:35 Marvin Wiseth har 02. juni 2005 solgt 1000 grunnfondsbevis til kr 276,50 pr stk. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 375. . Marvin Wiseth har idag solgt 1375 tegningsretter til kr 21,10 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinnsemisjon. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 0. MINGT - MELDEPLIKTIG HANDEL 2005-06-02 14:46:14 Marvin Wiseth har 02. juni 2005 solgt 1000 grunnfondsbevis til kr 276,50 pr stk. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 375. . Marvin Wiseth har idag solgt 1375 tegningsretter til kr 21,10 pr stk i forbindelse med Sparebanken Midt-Norges fortrinnsemisjon. Gammel beholdning 1375 ny beholdning 0.