Nordea Bank Norge ASA har 6. juni 2005 mottatt tilbud om kjøp av samtlige av Nordeas 567.291.209 aksjer i Pan Fish ASA til kurs 1,35 kroner per aksje, det vil si totalt 765,8 millioner kroner. I tillegg omfatter tilbudet samtlige av de 20.403.869 aksjer i Pan som Nordea kan erverve gjennom konvertering av bankens ansvarlige konvertible lån til Pan på 45,9 millioner kroner.Totalt gir tilbudet Nordea et vederlag og en regnskapsmessig gevinst på 793,4 millinoer kroner. Tilbudet er fremsatt av Greenwich Holdings Limited, et selskap kontrollert av John Fredriksen.Dersom Greenwich gjennomfører et frivillig eller pliktig tilbud om kjøp av samtlige aksjer i Pan innen 6. september 2005 til en høyere kurs per aksje enn 1,35 kroner per aksje, skal Nordea motta et tilleggsvederlag tilsvarende differansen mellom slik høyere kurs per aksje og 1,35 kroner per aksje, multiplisert med antallet aksjer i Pan omfattet av tilbudet fra Greenwich til Nordea.Nordea har akseptert tilbudet og vil i dag sende melding til Pan om konvertering av det ansvarlige konvertible lånet til 20.403.869 nye aksjer i Pan. Transaksjonen med Greenwich vil bli gjennomført umiddelbart. Etter at transaksjonen er gjennomført, vil Nordea eie null aksjer i Pan.Nordea har fortsatt en andel av en kortsiktig trekkfasilitet til Pan på i alt 41.952.169 kroner, som kan konverteres til aksjer i Pan til konverteringskurs 2,00 kroner per aksje, hvilket gir Nordea en rett til å tegne inntil 20.976.084 nye aksjer i Pan, tilsvarende rundt 1,69 prosent.- I forbindelse med refinansieringen av Pan Fish ved årsskiftet 2002-2003, ble Nordea aksjonær i selskapet, i likhet med de øvrige bankene i lånesyndikatet. Nordeas intensjon har hele tiden vært å selge eierandelene i Pan Fish til en langsiktig aktør som kan føre oppdrettsselskapet videre. Vi mener at den nye eieren vil bidra positivt til Pan Fishs utvikling. Vi anser tilbudet på vår eierandel i Pan Fish som fair, og har derfor akseptert tilbudet, sier Tom Ruud, medlem av Group Executive Management (konsernledelsen) i Nordea