Resultatvarsel

Sparebank har sendt ut resultatvarsel etter gjennomgang i forbindelse med fusjon.

Børs

Etter at fusjonen mellom Sparebanken Rana og Etter at fusjonen mellom Sparebanken Rana og Helgeland Sparebank ble gjennomført 1. april 2005 har administrerende banksjef og banksjef med ansvar næringsliv sammen med ledere fra begge de fusjonerte bankene foretatt en gjennomgang av bankens låneportefølje etter identiske vurderingsprinsipper og kriterier. ble gjennomført 1. april 2005 har administrerende banksjef og banksjef med ansvar næringsliv sammen med ledere fra begge de fusjonerte bankene foretatt en gjennomgang av bankens låneportefølje etter identiske vurderingsprinsipper og kriterier. I hovedsak bygger disse vurderingsprinsippene og kriteriene på tidligere Sparebanken Ranas etablerte praksis. I tillegg er det vedtatt ensartede rutiner for kredittgivning, oppfølging og tapsvurdering av bankens engasjementer.Etter et svært intensivt arbeid i andre kvartal, er det blitt identifisert tapsutsatte engasjementer som tidligere ikke har vært rubrisert som tapsutsatte. Dette gjelder flere mindre og noen mellomstore engasjementer. Større engasjement med tapsrisiko er tidligere identifisert (via begrenset due diligence i forbindelse med fusjonen). Videre er det etter fornyet vurdering av panteverdier på enkelte engasjement der det tidligere er foretatt tapsavsetninger, funnet grunnlag for å øke avsetningene.På bakgrunn av disse tapene, finner styret i Helgeland Sparebank det nødvendig å informere markedet om behovet for å foreta ytterligere tapsføringer i låneporteføljen i andre kvartal i år. De nye tapsføringene er nesten i sin helhet å henføre til utlånsporteføljen til tidligere Helgeland Sparebank.Etter denne omfattende gjennomgangen er det bare mindre engasjement uten misligholds-symptomer som ikke er gjennomgått. Det er derfor bankens vurdering at tapene i tiden som kommer vil bli normalisert, samt at man vil få en gradvis reduksjon av misligholdte/tapsutsatte engasjement.Resultatet for andre kvartal vil som følge av disse økte tapsføringene isolert sett vise et betydelig underskudd, og innebære at halvårs-resultatet etter skatt ventelig vil vise et null resultat. På tross av disse tapsføringene påregner banken et årsresultat som vil bidra til å styrke bankens kapitaldekning.Banken vil i forbindelse med fremleggelsen av tallene for andre kvartal 10. august 2005 redegjøre nærmere for disse forhold, samt tiltak som er etablert i forbindelse med bankens kredittarbeid.Styret ønsker samtidig å presisere at bankens likviditetssituasjon vurderes som tilfredsstillende, og at soliditeten er god.

Nyheter
Børs