Sluker børsnotert IT-selskap

Amerikanske Kroll legger inn bud på alle aksjene i Ibas Holding.

Kroll, Inc og Ibas Holding ASA har den 17. november 2005 inngått avtale som innebærer at Kroll vil gi et frivillig tilbud på alle aksjer i Ibas for et vederlag i kontanter lik 23,50 kroner pr. aksje. I går sluttet Ibas-aksjen på 19,80 kroner. Kroll, Inc og Ibas Holding ASA har den 17. november 2005 inngått avtale som innebærer at Kroll vil gi et frivillig tilbud på alle aksjer i Ibas for et vederlag i kontanter lik 23,50 kroner pr. aksje. I går sluttet Ibas-aksjen på 19,80 kroner. Tilbudet er støttet av styret i Ibas, og aksjonærer i Ibas som representerer 7.273.639 aksjer (57,35% av samtlige utestående aksjer) har gitt betingede forhåndssamtykker til Kroll med hensyn til tilbudet.I henhold til avtalen er den endelige fremsettelsen av tilbudet betinget av fullføring av en for Kroll tilfredsstillende juridisk og finansiell due diligence gjennomgang. Gjennomføring av transaksjonen er ellers basert på oppfyllelse av standard betingelser, så som at:(i) Kroll mottar aksept fra eiere av mer enn 90 % av aksjene i Ibas,(ii) Ingen endringer gjøres i aksjekapitalen eller selskapsstrukturen i Ibas-konsernet, og at ingen vesentlige salg, erverv eller utvidelse av forpliktelser finner sted,(iii) Kroll mottar de nødvendige samtykker fra kompetente offentlige organer på vilkår som ikke er urimelig tyngende, og at ingen kompetent konkurransemyndighet avgir en endelig beslutning som forbyr transaksjonen eller setter vilkår som er urimelig tyngende,(iv) Det mottas slike samtykker til transaksjonen som er nødvendige fra vesentlige forretningspartnere av Ibas, og(v) Ingen vesentlige negative hendelser har funnet sted (`no material adverse change`). Styret i Ibas mener at det er positivt for Ibas og de ansatte at kjøperen i dette tilfellet er en industriell eier som har til hensikt å videreutvikle selskapet