Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Opticom ASA som vil finne sted 20. desember 2005 i Vika Atrium Konferansesenter. Det innkalles til ekstraordinær generalforsamling i Opticom ASA som vil finne sted 20. desember 2005 i Vika Atrium Konferansesenter. Her er agendaen:1. Registrering av frammøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Den ekstraordinære generalforsamlingen åpnes av styrets leder. Innen den ekstraordinære generalforsamlingen vil styret foreslå en uavhengig advokat til å være møteleder på den ekstraordinære generalforsamlingen. Ytterligere informasjon blir gitt senere.Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt på norsk. For å unngå tvil bemerkes det at alle uttalelser fra de engelskspråklige styremedlemmene nødvendigvis vil være på engelsk.2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsordenÉn aksjonær som eier mer enn fem prosent av Selskapets aksjekapital har krevd at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling.3. Valg av styremedlemmerÉn aksjonær som har krevd at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling har bedt om at følgende punkt blir inntatt på dagsorden:"Valg av styremedlemmer"Aksjonæren har oppgitt som begrunnelse for dette krav at det forut for den ekstraordinære generalforsamling i selskapet den 7. desember 2005 har funnet sted udekket short-salg av aksjer i selskapet i et slikt omfang, at det medfører at det ikke er mulig på den ekstraordinære generalforsamlingen 7. desember å stemme for betydelige aksjeposter, og at det dermed er nødvendig med en ny generalforsamling hvor alle aksjonærer får mulighet til å stemme for de aksjer de har ervervet.4. Selskapets aksjer i Fast Search & Transfer ASA og Thin Film Electronics ASASelskapet har to eiendeler, henholdsvis aksjeposten i Fast Search & Transfer ASA og samtlige aksjer i Thin Film Electronics ASA. Styret ønsker at selskapets aksjonærer diskuterer og gjennom avstemming kommer med anbefaling til selskapets styre hvordan forvaltningen av disse eierandeler skal utøves.