Kredittilsynet: Norske banker skånet fra subprime

Kredittilsynet mener norske banker og forsikringsselskaper i liten grad har vært direkte eksponert mot det amerikanske subprimemarkedet.

Børs

Både banker og forsikringsselskaper har lagt fram gode regnskapsresultater for tredje kvartal i år. Norske banker og forsikringsselskaper har i liten grad vært direkte eksponert mot det amerikanske subprime boliglånsmarkedet og i begrenset grad indirekte eksponert via strukturerte produkter eller hedgefond. Smittevirkningen fra krisen i de amerikanske boligmarkedene har ført til økte kredittpåslag på foretaksobligasjoner generelt, og dette har gitt noe kurstap på obligasjonsporteføljene i banker og forsikringsselskaper, skriver Kredittilsynet i en melding.- Som Kredittilsynet tidligere har uttalt, viser regnskapstallene pr. tredje kvartal 2007 at den internasjonale finansuroen foreløpig har hatt begrenset virkning på resultatene i norske banker og forsikringsselskaper, sier kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en kommentar.- Fortsatt lave tap gir gode resultater i bankene, mens oppskrivning av eiendomsverdier gir et noe overdrevet bilde av lønnsomheten i livsforsikringsselskapene i tredje kvartal. En kan ikke utelukke at fortsatt uro i de internasjonale finansmarkeder sammen med virkningene av dette for internasjonal økonomi etter hvert kan bidra til svakere resultater, men i utgangspunktet er både norske banker og forsikringsselskaper nå godt rustet til å møte en slik situasjon, sier Skogstad Aamo.Les mer her.

Nyheter
Børs