Støtter Banklovkommisjonens lovutkast om sparebanknæringen- Sparebankforeningen er godt tilfreds med Bankklovkommisjonens utredning og lovutkast som i store trekk følger opp sparebanknæringens egne forslag i innstillingen fra det internt nedsatte Rammevilkårutvalget, sier administrerende direktør Arne Hyttnes.Banklovkommisjonen nå har avgitt sin utredning nr 22, NOU 2009: 2 Kapital- og organisasjonsformer i sparebanksektoren mv.Utredningen utgjør en separat del av det pågående arbeidet med en samlet lovgivning for finans-foretak og finanskonsern.Et viktig punkt gjelder næringens behov for et mer robust og bedre markedstilpasset egenkapitalinstrument, grunnfondsbeviset, som foreslås betegnet egenkapitalbevis (eierandelskapital for tilhørende kapital). Kommisjonen foreslår rettslige grep som Sparebankforeningen mener vil styrke grunnfondsbeviset i konkurranse med aksjer.- Et kjernepunkt i denne forbindelse er den såkalte utvanningseffekten som har vist seg å bli en markedsmessig ulempe, i første rekke for de største grunnfondsbevisbankene. Det nye lovutkastet vil, slik vi vurderer det, i hovedsak fjerne denne ulempen, sier Hyttnes.Sparebankforeningen er også positiv til at kommisjonen går inn for en rettslig ramme rundt grunnfondsbeviset som gjør det velegnet ved ønskede strukturelle tilpasninger i sparebanknæringen.- Det er svært bra at utredningen og lovutkastet følger opp hovedmodellene knyttet til mulige struktur- og foretaksendringer i næringen som Rammevilkårutvalgets hadde med i sin innstilling, sier Sparebankforeningens administrerende direktør.Sparebankforeningen har merket seg at kommisjonen, i tråd med sitt mandat, har valgt grunnfondsbank og grunnfondsbevisbank som de sentrale organisasjonsformer, samtidig som lovutkastet og motivene i tilstrekkelig grad fortsatt åpner for omdanning til aksjesparebank.Etter foreningens oppfatning er det utarbeidet hensiktsmessige regelsett for sparebankstiftelser, også dette i godt samsvar med forslagene i Rammevilkårutvalgets innstilling.Sparebankforeningen legger til grunn at utredningen blir sendt på høring om kort tid, og at Finansdepartementet følger saken raskt opp med en lovproposisjon som kan behandles allerede i vårsesjonen.