Nok et resultatvarsel

Grieg Seafood melder om et svakt resultat for fjerde kvartal 2008.

Foto: Scanpix

Ifølge en melding fra Grieg Seafood ASA forventer selskapet et svakt resultat for fjerde kvartal 2008 som følge av flere negative forhold:- Prisene på det amerikanske markedet har falt markant sammenlignet med 3Q. Effektiv netto salgspris er redusert med i overkant av 1 CAD pr. kg sammenlignet med foregående kvartal.- Ekstraordinær stor dødelighet på Shetland (UK) som følge av biologiske utfordringer (lakselus) har medført ekstraordinære nedskrivninger.- Forsert utslakting av fisk i Rogaland som tidligere har vært sterkt rammet av PD (Pancrease Disease) gir negativ lønnsomhet på denne fiskegruppen.- Høyere andel ørret av totalt slaktevolum fra Finnmark gir lavere gjennomsnittspris og høyere produksjonskost.- Slaktevolum i 4Q vil være ca. 2,500 tonn lavere enn guiding per 3Q. Avviket er hovedsakelig på Shetland (UK).- EBITDA resultatet for 4Q 2008 forventes foreløpig å ende i nivå 10-20 millioner kroner.Grieg Seafood har som en del av selskapets valutasikringsstrategi konvertert større deler av låneporteføljen til valuta (EUR, USD og GBP). Som følge av den sterke svekkelsen av norske kroner fra oktober til 31.12.08, har Grieg Seafood ved utgangen av 2008 store urealiserte valutatap (disagio). Pr. 31.12.08 beløper de urealiserte valutatap seg totalt til cirka 130 millioner kroner.Som følge av den negative utviklingen nevnt ovenfor, ventes Grieg Seafood per 31.12.2008 å være i brudd med minst ett av de øvrige lånecovenants som ikke ble waivet av banksyndikatet i november 2008. De regulære impairment-testene ifm. kvartalsavslutningen er foreløpig ikke konkludert, og kan gi nedskrivningsbehov av lisens- og goodwill-verdier i hht. IFRS reglementet.Grieg Seafood er som tidligere meldt, i god og konstruktiv prosess med banksyndikatet om å få etablert den nødvendige finansiering for å dekke selskapets økte kapitalbehov. En endelig avklaring forventes å foreligge i januar 2009.I påvente av en endelig avklaring på den nødvendige tilleggsfinansiering, har Grieg Seafood 05.01.2009 tatt opp et kortsiktig lån på 50 millioner kroner fra selskapets største aksjonær Grieg Holdings AS. Lånet forutsettes innløst ved konvertering til det konvertible aksjonærlånet som det ble redegjort for i selskapets resultatrapport for 3Q 2008. Rentebetingelsene på det kortsiktige lånet er også de samme som for det foreslåtte konvertible aksjonærlånet.Grieg Seafood vil offentliggjøre foreløpig årsresultat for 2008, fredag 27.februar.Aksjen er i skrivende stund ned 10,3 prosent, til 3,50 kroner.