Leverer tilbake 20 millioner aksjer

Meglerhuset Arctic Securities leverer tilbake 20 millioner aksjer.

Børs

13. februar 2009 ble det flagget at Arctic Securities lånte 20 millioner aksjer i BWG Homes i forbindelse med oppgjør til tegnere i den rettede emisjonen i BWG. Innlånet representerte 30,3 prosent av utestående aksjer før emisjonen.Fra før eide Arctic Securities 4.000 aksjer i BWG.Arctic Securities har nå mottatt de nye aksjene som ble registrert ved emisjonen, og har derfor i dag levert tilbake 20 millioner aksjer i BWG. Disse aksjene vil ikke være godkjent for handel på Oslo Børs, frem til Oslo Børs godkjenner prospektet for emisjonen.Handelsbegrensningen gjelder ikke aksjer som allerede er tildelt tegnerne i emisjonen.Tilbakeleveringen representerer 21,28 prosent av utestående aksjer etter emisjonen.Arctic Securities vil etter transaksjonene eie 4.000 aksjer i BWG. Eierandelen er således ikke endret som følge av transaksjonene.

Nyheter
Børs