Resultatvarsel fra sparebank

Sent fredag kveld meldte Sparebanken Narvik om store avskrivninger.

Børs

Klokken 20:18 fredag kveld kom et resultatvarsel fra Sparebanken Narvik.- Sparebanken Narvik vil fremlegge negativt resultat for 2008 til tross for at den ordinære driften er meget tilfredsstillende. Banken har hatt en tilfredsstillende vekst i privatmarkedet og en kontrollert utvikling i bedriftsmarkedet. Andelen utlån til bedriftsmarked utgjør 22% av samlede utlån. Rentenettoen har hatt en positiv utvikling og banken har god kontroll med kostnadene. Andelen misligholdte utlån er lav, heter det i meldingen.Banken har skrevet ned 64 millioner kroner på bankens eierpost i Hurtigruten, 30 millioner kroner på kursfall i obligasjonsporteføljen og avsetninger på 25 millioner kroner for å møte fremtidige tap på utlån.- Banken vurderer kredittrisikoen i obligasjonsporteføljen som lav. Sparebanken Narvik er fortsatt solid med en kjernekapitaldekning på nærmere 16 prosent. Likviditeten er god og banken opplever tilfredsstillende tilgang på kapital, heter det i meldingen.

Nyheter
Børs