DnB NOR kutter resultatet med over 300 mill.

Det er foretatt "enkelte justeringer" i DnB NOR Bank-konsernets resultat for 2008. Resultatet kuttes med over 300 millioner kroner.

Rune Bjerke, konsernsjef DnB NOR - Foto: Scanpix/iStockphoto
Børs

Styret i DnB NOR Bank ASA behandlet årsregnskapet for 2008 i møte mandag 16. mars.Etter offentliggjøring av foreløpig og urevidert resultat for fjerde kvartal 2008 er det foretatt enkelte justeringer i DnB NOR Bank-konsernets resultat for 2008, opplyser banken i en melding. Resultatet for regnskapsåret 2008 er redusert med til sammen 315 millioner kroner, til 9.215 millioner kroner. Endringen representerer periodiseringseffekter, slik at foretatte verdijusteringer vil bli tilbakeført i løpet av perioden frem til reprising.Bak denne endringen ligger det en reduksjon i andre driftsinntekter på til sammen 396 millioner kroner og en redusert skattekostnad på 82 millioner kroner. Endringene i driftsinntektene gjelder en reduksjon i resultatet fra det tilknyttede selskapet Eksportfinans på 104 millioner kroner og en justering av utlån vurdert til virkelig verdi i DnB NOR Bank ASAs regnskap med 292 millioner.Utlånene i bankens portefølje har en gjennomsnittlig resterende løpetid til reprising på 1,2 år. Begge justeringer inngår i bankkonsernets tall og gjelder lån med fast margin som regnskapsføres til virkelig verdi i regnskapene. Økning i marginer på nye lån har medført negative verdijusteringer for redusert markedsverdi av eksisterende portefølje.Alle endringene gjelder årsregnskapet og regnskapet for fjerde kvartal 2008.

Nyheter
Børs