Går for dobling

Rieber & Søn ASA legger frem nye mål. Blant annet skal resultatet per aksje dobles.

Foto: Scanpix Scanpix / Scanpix
Børs

Rieber & Søn ASA vil på kapitalmarkedsdagen i Oslo i dag legge frem nye finansielle mål for konsernet. Konsernet har målsatt å oppnå varige forbedringer på 400 millioner kroner akkumulert i 2012, og å doble resultat per aksje i 2011, sammenliknet med resultatet i 2008.Rieber & Søns strategiske plattform er å skape verdier gjennom organisk vekst, interne forbedringer, redusert kapitalbinding og lønnsomme oppkjøp. I tråd med kravet om å øke lønnsomheten til konsernet, er det foretatt prioriteringer av verdidriverne. Som en konsekvens av dette vil det i kommende tre-årsperiode være økt fokus på interne og operasjonelle forbedringer, som skal gi varige besparelser og økt lønnsomhet. Det vil være mindre fokus på større oppkjøp. Restrukturering eller salg av enkelte merkevarer og/eller kategorier med begrenset lønnsomhetspotensial, vil bli vurdert.Iverksatte programmer skal gi vesentlige og varige besparelser i kostnadsforbruket. Forbedringseffektene skal komme innen innkjøp, produksjon, administrasjon og salg/marked. Samlet skal disse forbedringene gi konsernet varige effekter på brutto 400 millioner kroner i 2012. Ekstra ressursbruk av engangskarakter for å realisere disse forbedringene er beregnet til 125 millioner kroner.Konsernet har satt seg følgende finansielle mål for perioden 2009-2011:

  • EBIT-marginen skal øke fra 7,1 prosent i 2008 til over 10 prosent i 2011.EBIT-marginen skal øke fra 7,1 prosent i 2008 til over 10 prosent i 2011.
  • EPS skal øke fra 2,47 i 2008 til 5,00 i 2011.EPS skal øke fra 2,47 i 2008 til 5,00 i 2011.
  • ROCE skal øke fra 10,9 prosent i 2008 til 17 prosent i 2011.ROCE skal øke fra 10,9 prosent i 2008 til 17 prosent i 2011.
I den nye finansielle planen er det lagt rammer for en kapitaleffektivisering. På bakgrunn av dette har styret vedtatt en oppdatert utbyttepolitikk:
  • Rieber & Søn har som mål å holde en egenkapitalandel i nivå 40 prosent. Konsernet har en ambisjon om å utbetale et stabilt økende utbytte. Årlig utbyttebetaling skal representere en utdelingsandel på mellom 40 og 60 prosent av et normalisert resultat per aksje. Ekstraordinært utbytte kan bli foreslått, dersom kapitalsituasjonen tilsier det.Rieber & Søn har som mål å holde en egenkapitalandel i nivå 40 prosent. Konsernet har en ambisjon om å utbetale et stabilt økende utbytte. Årlig utbyttebetaling skal representere en utdelingsandel på mellom 40 og 60 prosent av et normalisert resultat per aksje. Ekstraordinært utbytte kan bli foreslått, dersom kapitalsituasjonen tilsier det.

Nyheter
Børs