Børspause - Går selskapet konkurs?

Det er innført børspause i Exense i påvente av en melding fra selskapet. Går selskapet konkurs?

1
Børs

Det er innført børspause i Exense i påvente av en melding fra selskapet.I går kunne styret i Exense fortelle at det begjæres åpnet gjeldsforhandlinger, jf konkurslovens paragraf 2. Begrunnelsen for begjæringen er at Exense ASA i sin nåværende situasjon ikke er i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og derved er illikvid, heter det i en melding fra selskapet.Nåværende styre ble valgt for en uke siden. Styret har fått opplyst at det er en "pant for eldre gjeld" problemstilling knyttet til pantsettelser tinglyst høsten 2008 i favør av DnBNOR Bank ASA og Inmeta Consulting Execon AS, samt at disse to fordringshaverne har akseptert at de vil avstå fra å kreve dekning i de pantesikkerheter som ble etablert i Exense-konsernet høsten 2008 dersom det åpnes konkurs i noen av Exense-selskapene innen 31.03.2009, i den grad de aktuelle sikkerheter ikke kunne vært påberopt på grunn av de objektive omstøtelsesreglene dersom det hadde blitt etablert en fristdag innen 3 måneder etter sikkerhetsstillelsen.Erklæringen om å avstå fra å kreve dekning i de pantesikkerheter som ble etablert høsten 2008 har forutsatt konkursåpning, men etter styrets vurdering må det også ligge i dette at en etablering av fristdag etter konkursloven innen 31.3.09 ved begjæring om gjeldsforhandling vil forplikte de to panthavene til sine erklæringer om avståelse.De to panthaverne har ikke vært villige til å forlenge fristen utover 31. mars 2009, og Exense ASA finner det således korrekt å begjære gjeldsforhandlinger for å unngå en eventuell forfordeling av kreditorene. Som del av planen om gjeldsforhandling vil Exense ASA søke å realisere en stor del av sine aktiva for å dekke pantegjeld etablert før 2008, samt for å finansiere forslaget til gjeldsordning med usikrede kreditorer.Exense ASA ønsker å drifte selskapet videre både under og etter gjeldsforhandlingenes avslutning.. Styret og ledelsen vil i og etter gjeldsforhandlingsperioden lage planer for: Ny og lønnsom virksomhet/nye prosjekter, lavere risiko profil, reduksjon i husleiekostnader og andre kostnader.Målet er at en kommer tilbake til lønnsom drift ved at man har en verdiskapning som er tilstrekkelig til å dekke løpende driftsutgifter, finanskostnader og gi fortjeneste på egenkapital, heter det i meldingen.

Nyheter
Børs