Ifølge en melding mener direktør Bjørn Skogstad Aamo i Kredittilsynet at bankene må regne med høyere tap utover i 2009, melder TDN Finans.- Når bankenes samlede resultater for første kvartal ble ganske gode skyldes det høye inntekter fra verdipapirmarkedet. Tapene var lavere enn i fjerde kvartal 2008, men det må påregnes høyere tap utover i 2009 som følge av konjunkturnedgangen, sier han.Aamo mener videre at man må regne med at det vil være en viss nedgang i utlån til næringslivet utover i 2009, og viser til at slike lån økte med 50 prosent fra 2006 til 2008.Ifølge nyhetsbyrået peker tilsynet på at nettorenten i bankene er svekket som følge av lavere utlånsvekst og press på rentemarginene.- Lavere rentemarginer og lavere rentenivå har gitt mindre inntekter for bankene. Skal bankene fylle sin rolle og bære de tap som nedgangskonjunkturen vil føre til i tiden som kommer, må kunder og samfunn akseptere at marginene ikke presses lenger ned, sier Aamo.