Norsk økonomi er i resesjon. Ifølge SSB, som viser til foreløpige sesongjusterte tall, falt bruttonasjonalproduktet (BNP) for Fastlands-Norge klart for andre kvartal på rad.Fallet i 1. kvartal 2009 var på 1,0 prosent, mens nedgangen i 4. kvartal 2008 er revidert fra 0,2 prosent til 0,8 prosent siden forrige publisering.Videre går det frem at industriproduksjonen falt markert gjennom andre halvår 2008, og nedgangen forsterket seg i 1. kvartal i år.Aktiviteten gikk ned i store deler av industrien i 1. kvartal, og metallindustri og trelast- og trevareindustri bidro særlig sterkt til nedgangen. Den svake utviklingen i disse næringene kan blant annet relateres til redusert eksport og lavere aktivitet innenfor bygge- og anleggsvirksomhet. Også i andre vare- og tjenesteproduserende næringer har aktiviteten falt markert. Produksjon av elektrisk kraft gikk kraftig ned i 1. kvartal, noe som ga et negativt vekstbidrag til BNP i Fastlands-Norge på om lag en fjerdedels prosentpoeng. Tjenesteproduksjonen ble hovedsakelig trukket ned av forretningsmessig tjenesteyting og varehandel, heter det.