Schibsted-emisjon overtegnet 40%

Den endelige opptellingen i forbindelse med Schibsted ASAs fortrinnsrettsemisjon viser at det hele var en betinget suksess.

Administrerende direktør i Schibsted, Rolv Erik Ryssdal - Foto: Scanpix
Børs

Den endelige opptellingen i forbindelse med Schibsted ASAs fortrinnsrettsemisjon, hvor tegningsperioden utløp 2. juli 2009, viser at 38.297.186 nye aksjer, tilsvarende 99 prosent av de tilbudte aksjene, ble tegnet på grunnlag av tegningsretter.I tillegg ble 15.783.147 nye aksjer tegnet uten tegningsretter, tilsvarende 41 prosent av de tilbudte aksjene.Av de aksjer som ble tegnet uten tegningsretter har 456.429 aksjer blitt tildelt tegnere i henhold til prinsippene som er beskrevet i prospektet publisert 18. juni 2009.Her finner du fordelingen til primærinnsidere .Fortrinnsrettsemisjonen ble således overtegnet med 40 prosent og tegningsgarantistenes tegningsforpliktelser ble ikke utløst.Gjennom fortrinnsrettemisjonen vil Schibsted få et bruttoproveny tilsvarende rundt 1.318 millioner kroner før transaksjonskostnader.Les meldingen fra Schibsted vedrørende emisjonen her.