Seadrill får ikke fremme anke

John Fredriksens riggselskap Seadrills anke til Høyesterett mot Oslo Børs tillates ikke fremmet.

Børs

Høyesteretts ankeutvalg har behandlet Seadrills anke på Borgarting lagmannsretts dom av 9. mars 2009 i ugyldighetsspørsmålet Seadrill Limited hadde anlagt mot Oslo Børs i forbindelse med børsklagenemndens vedtak om Seadrills tilbudsplikt i Eastern Drilling ASA. Anken tillates ikke fremmet. Det skriver Oslo Børs i en pressemelding.Seadrill reiste i 2007 sivilt søksmål mot Oslo Børs med påstand om at børsklagenemndens vedtak av 12. desember 2006 var ugyldig.Børsklagenemndens vedtak slo fast at Seadrill hadde tilbudsplikt på aksjene i det børsnoterte selskapet Eastern Drilling på bakgrunn av konsolidering med Carnegie ASA, og at Seadrill ikke kunne fri seg fra tilbudsplikten ved å selge seg ned under tilbudspliktgrensen.Oslo tingrett frifant Oslo Børs i desember 2007. Seadrill anket tingrettens dom til Borgarting lagmannsrett, som i dom av 9. mars 2009 ikke ga Seadrill medhold i sin anke.Lagmannsrettens dom er dermed endelig.