Over og ut for CanArgo

Etter en rekke regelbrudd har børsstyret bestemt seg for å stryke CanArgo Energy Corporation fra notering på Oslo Børs. Aksjonærene har blitt advart.

Foto: iStockphoto
Børs

Styret ved Oslo Børs har i møte 27. august 2009 besluttet å stryke CanArgo Energy Corporation fra notering på Oslo Børs.Bakgrunnen for strykning av selskapet er at det ikke lenger tilfredsstiller kravene til å være et børsnotert selskap. Selskapet har brutt reglene i løpende forpliktelser ved at årsrapporten for 2008 ikke er offentliggjort.I tillegg er kursverdien for selskapets aksjer betydelig lavere enn minimumskravet og selskapets markedsverdi betydelig lavere enn minimumsvilkåret på 300 millioner kroner i børsens opptaksregler.Det er nødvendig at børsen kan kreve at de børsnoterte selskapene tilfredsstiller minstekrav for å sikre en tilstrekkelig kvalitet på markedsplassen. For CanArgo foreligger det grovt brudd på informasjonsplikten ved at årsrapport ikke er offentliggjort fire måneder etter fristen for offentliggjøring utløp og selskapet i tillegg ikke kan opplyse om når eller om årsrapporten i det hele tatt vil bli offentliggjort. I tillegg er kursverdien av selskapets aksje og selskapet samlet sett under minstekravet, uten at det i seg selv er tilstrekkelig for strykning.Et børsnotert selskap må være av en viss kvalitet og størrelse for at børsnoteringen skal ha en verdi både for investorene og markedet. Det er ikke tilfelle for CanArgo. I den interesseavveining som er gjort mellom aksjonærenes og selskapets interesse i fortsatt børsnotering og hensynet til minstekravene for notering i et regulert marked, er børsen kommet til at ulempene med strykning her må vike.Markedet har vært kjent med strykningsvarselet siden 6. juli 2009, herunder at saken vil behandles i børsstyremøtet 27. august 2009 fra 14. juli 2009. I lys av dette anses aksjonærene for å ha fått varsel nok til å selge aksjene mens de er notert.Vedtaket kan påklages til børsklagenemnden etter reglene i børsforskriftens kapittel 8. Klagefristen er to uker.

Nyheter
Børs