Tar grep - skaffet til veie mer cash

Styret i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold tar grep og øker kjernekapitalen i banken.

Foto: Scanpix

Med bakgrunn i ønske om økt soliditet som følge av økte markeds-og myndighetskrav, et ønske om å opprettholde normal utlåns-kapasitet til husholdninger og næringsliv og derigjennom opprettholde bankens markeds-/konkurranseposisjon, har styret i SpareBank 1 Buskerud-Vestfold besluttet følgende vedtak:Styret i SpareBank 1 Buskerud Vestfold innstiller på å øke kjernekapitalen med inntil 1,6 %-poeng (inntil 200 millioner kroner)Enten via fondsobligasjon fra Statens Finansfond eller alternativt via privat kapitalinnskudd. Saken oversendes bankens forstanderskap for endelig beslutning.SpareBank 1 Buskerud - Vestfold hever måltallet for kjernekapitalen fra minimum 10 % til minimum 11 %.Konsernet SpareBank 1 Buskerud - Vestfold rapporterte en kjernekapitaldekning på 10,31 % pr 30.06.2009.Ved tilførsel av kjernekapital på NOK 200 mill ville konsernets kjernekapitaldekning ha økt til 11,92 %.Banken beregner sin kapitaldekning etter standardmetoden.