Aker Biomarine: Refinansiering og emisjon

Aker BioMarine har fremforhandlet en løsning med obligasjonseierne om refinansiering av obligasjonslånet på 750 millioner kroner som forfaller i mai 2010. Den innebærer blant annet en emisjon.

Konsernsjef Hallvard Muri, Aker Biomarine. Foto: Finansavisen

Aker vil som tidligere meldt konvertere sin nettofordring til egenkapital, mens øvrige obligasjonseiere har akseptert å forlenge løpetiden på de resterende 305 millioner kronene i tre år mot en marginøkning på 0,25 prosentpoeng, forutsatt at Aker stiller en garanti. Det skriver selskapet i en børsmelding onsdag.- Vi har hatt en konstruktiv dialog med obligasjonseierne og Aker for å få på plass løsningen rundt obligasjonslånet. Vi er nå optimistiske med tanke på den helhetlige planen og har stor tro på at også den siste brikken faller på plass, sier konsernsjef Hallvard Muri i Aker BioMarine.Løsningen innbærer at selskapet får redusert obligasjonslånet til 305 millioner kroner og løpetiden forlenges med tre år til mai 2013. Lånemarginen økes med 0,25 prosentpoeng til NIBOR + 3,75 prosentpoeng. Enkelte vilkår i låneavtalen vil også bli fjernet eller forenklet og Aker BioMarine har til enhver tid rett til å innfri obligasjonslånet til pålydende.- Som betingelse for disse endringene har obligasjonseierne krevd at Aker ASA stiller garanti for det resterende obligasjonslånet på 305 millioner kroner. Det er utarbeidet et utkast til avtale som regulerer betingelsene for en slik garanti fra Aker. Avtalen vil fremlegges for godkjennelse av den ordinære generalforsamlingen i Aker BioMarine 8.april 2010. Avtalen må også endelig godkjennes av Aker ASA. Som betaling for garantien fra Aker ASA vil Aker BioMarine betale en årlig garantipremie til Aker på 5 prosent, slik at den totale finansieringskostnaden for Aker BioMarine blir NIBOR + 8,75 prosentpoeng. Garantipremien på 5,0 prosent vil imidlertid akkumuleres og forfaller først til betaling etter at obligasjonslånet er innfridd, senest mai 2013, heter det videre.Aker ASA har blant annet satt som betingelse for å utstede en slik garanti at refinansieringsplanen gjennomføres som meldt 8. februar 2010. Dette inkluderer blant annet at gjeld og fordringer mellom Aker BioMarine og Akers datterselskaper motregnes og at det foretas en emisjon i selskapet der Aker konverterer resterende nettofordring mot Aker BioMarine til egenkapital og de øvrige aksjonærer gis rett til å tegne seg tilsvarende sin eierandel i selskapet. Nettofordringen som vil konverteres vil være 488 millioner kroner.Emisjonen vil forelegges den ordinære generalforsamlingen i Aker BioMarine for godkjennelse, og styret i Aker BioMarine vil komme tilbake til emisjonsvilkårene i forbindelse med innkallingen til ordinær generalforsamling. Styret forventer at det vil foreslås et samlet emisjonsbeløp på minimum 586 millioner kroner og maksimum 638 millioner kroner, hvorav kontantdelen utgjør minimum 98 millioner kroner og maksimum 150 millioner kroner, og at emisjonskursen vil være en krone per aksje.- Selskapet vil med denne løsningen redusere sin brutto rentebærende gjeld fra om lag 1,4 milliarder kroner til ca. 400 millioner kroner, sier finansdirektør Fredrik D. Nygaard i Aker BioMarine. Dersom emisjonen gjennomføres med minimumsbeløpet blir netto rentebærende gjeld i størrelsesorden 300 millioner kroner etter emisjonen. Selv om dette vil øke noe fremover på grunn av arbeidskapitalinvesteringer, mener vi at selskapet nå kan få en transparent og god balanse sett opp mot det inntektsbilde vi ser fremover, sier Nygaard.Styret tar sikte på å foreslå ovennevnte emisjon og avtaler for beslutning på ordinær generalforsamling i Aker BioMarine, men vil komme tilbake med emisjonsvilkår og nærmere tidsplan for gjennomføring.Les hele pressemeldingen fra Aker her