Krangler om aksjehandel

Lars Haugen beskylder NattoPharmas adm. direktør Morten Sundstø for å ha utført en fiktiv aksjehandel.

Foto: Finansavisen

Styret i NattoPharma har sendt ut følgende børsmelding vedrørende omstridte aksjetransaksjoner i selskapet:Styret i NattoPharma ASA har mottatt en rekke e-poster fra Lars Haugen. Lars Haugen har beskyldt selskapets adm. direktør Morten Sundstø for å ha utført en fiktiv aksjehandel sommeren 2008 gjennom sitt selskap Anacott Steel AS, på et tidspunkt Sundstø var styreleder i NattoPharma ASA. Sundstø på sin side hevder at aksjehandelen er reell.Som følge av manglende oppgjør, har Sundstø rettet krav mot kjøper, Christian Fredrik Aarnes, på betaling av utestående omforent beløp. Berit Aarnes, som er kjøpers mor, har akseptert å hjelpe sin sønn ved å betale deler av beløpet. Lars Haugen, som er eller var samboer med Berit Aarnes, har i følge Sundstø kommet med konkrete forslag til Sundstø om å betale et redusert beløp mot "å slippe saken".Selskapet vil behandle saken grundig og forsvarlig. Selskapet har i den forbindelse engasjert ekstern advokat til å rettlede selskapet i håndteringen av saken, og styrets leder har også hatt samtaler og møte med Haugen.Haugen har opplyst at han har oversendt saken til Finanstilsynet for vurdering. Styret hensyntar dette i forbindelse med sin vurdering av sin handleplikt og videre behandling saken.Ettersom Haugen har stilt spørsmål om styrets uavhengighet i forhold til Sundstø, vil styret presisere at Christian Stang Våland har fratrådt som inhabil i anledning denne saken i det advokatfirmaet Kvale DA med Våland som ansvarlig partner har bistått Anacott Steel AS med å etablere en tilbakebetalingsavtale med Aarnes og hans mor, samt bistått ved inndrivelse da mor og sønn Aarnes misligholdt avtalen.Haugen har videre reist spørsmål om de honorarer som Sobona AS v/ styrets leder Ola Røthe har fakturert NattoPharma ASA, samt de honorar som Advokatfirmaet Kvale DA, hvor styremedlem Christian Stang Våland er partner, har fakturert NattoPharma ASA. Honoreringen er foretatt i samsvar med interne retningslinjer for denne type oppdrag, som styret anser å være tilfredsstillende, samt på markedsmessige vilkår. Forholdet er løpende redegjort for i selskapets avgitte informasjon, siste gang ved offentliggjøring av Q4-resultater, og styret henviser til den nærmere informasjonen inntatt der. Haugen har ønsket at dette tema behandles på selskapets generalforsamling, hvilket vil bli gjort.Styret vil for øvrig presisere at selskapet nå er inne i en meget viktig fase, som krever selskapets fulle oppmerksomhet, og som selskapet vil informere om på løpende basis. Det er også under planlegging å arrangere en kapitalmarkedsdag i nær fremtid, for å presentere selskapet i sin helhet, slik at aksjemarkedet kan bedre gjøre seg opp en kvalitativ mening om selskapet.