Orkla nedskriver REC

Orkla melder om en kostnadsføring knyttet til REC på 3,1 milliarder kroner i 1. halvår.

REC-logo og solcellepanel fra selskapet - Foto: Finansavisen

Orkla opplyser i rapporten for 2. kvartal at investeringen i REC i tråd med angitt prinsipp i årsregnskapet for 2009 blir ført til børskurs så lenge denne ligger under bokført verdi etter prinsippene for tilknyttede selskaper.Børskursen var 9,28 kroner pr. aksje pr. 30. juni mot 17,79 kroner ved årsskiftet. Dette har medført en kostnadsføring i 1. halvår knyttet til REC på 3,1 milliarder kroner.Rapportert resultat fra REC stemmer ikke direkte med endringer i børskursen multiplisert med antall aksjer. Bakgrunnen for dette er at underliggende omregningsdifferanser ført mot totalresultatet i REC vil bli resultatelement i Orklas regnskap. Omregningsdifferanser føres normalt mot andelen, men i en situasjon hvor verdien på andelen er låst mot børskurs, vil poster ført direkte mot andelen måtte kompenseres gjennom resultatføring.Resultatet fra REC pr. 30. juni er påvirket positivt med 272 millioner kroner som følge av denne effekten.