Finanstilsynet skriver i rapportenat fornyet uro i finansmarkedene fremover isolert sett kan påvirke norske banker sterkere enn tilfellet var høsten 2008.Det slås fast at norske finansinstitusjoner i liten grad var direkte eksponert mot subprime-markedet under krisen høsten 2008. Virkningene på finansinstitusjonene kom i hovedsak gjennom deres avhengighet av utenlandsk valuta i interbankmarkedet og andre indirekte eksponeringer.Det er derfor grunn til å tro at indirekte eksponeringer fortsatt utgjør de største truslene for den norske banksektoren."Virkningene høsten 2008 var imidlertid kortvarige som følge av nasjonale og internasjonale stimulansetiltak. Internasjonale stimulansetiltak kan på grunn av svekkede statsfinanser og allerede lave styringsrenter, i mindre grad enn tidligere dempe effektene av økonomiske tilbakeslag og uro i finansmarkedene. Fornyet uro i finansmarkedene fremover kan derfor isolert sett påvirke banker sterkere enn tilfellet var høsten 2008", skriver tilsynet.- Usikkerheten rundt gjeldssituasjonen i en rekke euroland har tiltatt over sommeren og bidrar til betydelig uro i de internasjonale finansmarkedene. Norske finansinstitusjoners direkte eksponering mot de gjeldsutsatte eurolandene er samlet sett liten, men smitteeffekten via urolige internasjonale penge- og kapitalmarkeder vil påvirke norske banker og forsikringsselskaper, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.