Tjente 950 millioner på 90 dager

Gjensidige Forsikring har akkurat lagt frem sine kvartalstall.

Helge Leiro Baastad. Foto: Scanpix

I andre kvartal 2012 fikk Gjensidige Forsikring et nettoresultat på 950 millioner kroner, mot 898 millioner kroner for et år siden.Resultat før skatt endte på 1,22 milliarder kroner, mot 1,25 milliarder kroner året før.Netto kontantstrøm fra driften var 1,53 milliarder kroner, ned fra 2,17 milliarder kroner i samme kvartal i fjor.Gjensidige Forsikring premieinntekter fra skadeforsikring på 4,45 milliarder kroner, mot 4,41 milliarder kroner i andre kvartal 2011.Analytikerstanden forventet et resultat før skatt på 1,06 milliarder kroner av premieinntekter på 4,48 milliarder kroner.Samlet hadde selskapet driftsinntekter på 4,84 milliarder kroner, ned fra 4,94 milliarder kroner i samme kvartal året før.Totalt hadde konsernet 5,34 milliarder kroner i driftsinntekter og inntekter fra investeringer, ned fra 5,59 milliarder kroner i 2. kvartal 2011.Av kvartalsrapporten fremgår det at konsernets egenkapital beløp seg til 22.787,7 millioner kroner ved utgangen av perioden. Annualisert egenkapitalavkastning før skattekostnad endte på 22,8 prosent (18,0 i samme kvartal i fjor) hittil i år.Ved utløpet av perioden var kapitaldekningen 15,8 prosent (15,5). Solvensmarginen var 518,4 prosent (556,9).Aksjer, renter, tilknyttede selskaper og eiendom Av kvartalsrapporten fremgår at ved utløpet av perioden var samlet aksjeeksponering (inklusive private equity, men eksklusive tilknyttede selskaper) 2,6 milliarder kroner (3,0).Avkastningen fra omløpsaksjene ble negative 1,7 prosent (positive 0,4) hittil i år, omtrent på linje med markedsavkastningen generelt. Avkastningen på private equity ble 5,9 prosent (9,3) hittil i år.Renteinstrumentene i den frie porteføljen utgjorde 9,8 milliarder kroner (7,3) ved utløpet av perioden, og ga en avkastning på 3,0 prosent (2,5) hittil i år. High yield obligasjoner ga spesielt god avkastning.Tilknyttede selskaper utgjorde 4,8 milliarder kroner (4,4) ved utløpet av perioden. Aksjeposten i Storebrand var regnskapsført til 3.582,4 millioner kroner. Tilsvarende tall for investeringen i SpareBank1 SR-Bank var 1.174,3 millioner kroner. Avkastningen for tilknyttede selskaper ble 1,9 prosent (2,4).Ved utløpet av perioden utgjorde eiendomsporteføljen 5,0 milliarder kroner (6,5). Eiendomsporteføljen ga en avkastning på 2,7 prosent (3,5) hittil i år. Det var god avkastning på eiendommer i direkte eie, mens verdien av eiendomsfond var svakt negativ.-Det er fortsatt usikkerhet knyttet til internasjonale konjunkturer og finansielle utfordringer i flere av de sentrale økonomiene. Dette skaper usikkerhet også for Gjensidige, skriver selskapet i kvartalsrapporten.3.113 medarbeidere Konsernet hadde totalt 3.113 ansatte ved utløpet av perioden, mot 3.120 ansatte ved utløpet av første kvartal.Antall ansatte fordelte seg med 1.960 i skadeforsikringsvirksomheten i Norge (1.981), 120 i Gjensidige Bank (121), 52 i Gjensidige Pensjon og sparing (51), 451 (449) i Danmark, 91 (91) i Sverige og 439 (427) i Baltikum (eksklusive agenter). (Tallene i parentes refererer til antall ansatte ved utløpet av forrige kvartal.)Her finner du kvartalsrapporten Her er presentasjonen