Det er staten ved Finanstilsynet som har gått til sivilt søksmål mot Fredlys selskap Atlas Capital Management. Tilsynet har ilagt selskapet såkalt vinningsavståelse - det vil si at det de mener er ulovlig fortjeneste, skal tilbakebetales til statskassen.Våren 2010 ble det gjennomført en finansiell restrukturering i det børsnoterte selskapet Reservoir Exploration Technology ASA (RXT). Restruktureringen omfattet emisjon av aksjer gjennom kontantemisjon og konvertering av obligasjonsgjeld.Mellom 13. og 23. april oppsto det store og vedvarende leveringsproblemer i forbindelse med aksjehandel i RXT. Det gjorde at Finanstilsynet satte i gang undersøkelser av transaksjonene.Etterforskningen av handlene avdekket at leveringsproblemene i stor grad skyldtes at en rekke investorer begynte å selge RXT-aksjer som de ventet levert i forbindelse med emisjonen, men som de ikke hadde mottatt ennå. Handlene skjedde før aksjene var registrert i Foretaksregisteret, før prospektet var godkjent og før aksjene faktisk var levert på investorens konto hos Verdipapirsentralen (VPS).Finanstilsynet mener investorene fortsatte sine «raid» til tross for at de forsto eller burde forstått at de med stor sannsynlighet ikke kunne levere aksjene til rett tid.Det største enkeltkravet, 5,5 millioner kroner, ble rettet mot Fredly. Han var én av 20 investorer som tegnet aksjer i RXT-emisjonen, men solgte aksjene videre. Gevinsten av dette salget tilsvarer det beløpet Finanstilsynet nå krever.
Avfeier søksmålet
Moldenseren, med bostedsadresse i Monaco, avfeier søksmålet fra Finanstilsynet som oppkonstruert og en svertekampanje mot ham.- Dette er et grunnløst, sivilt søksmål. Jeg kunne selvsagt valgt å etterkomme kravet for å bli ferdig med saken, men for meg er dette et spørsmål om rett og galt, sier Fredly.Finanstilsynet opplyser at de seks øvrige investorene som handlet «udekket short» i RXT - altså at de solgte aksjer de ikke hadde ennå, men som de skulle få senere - har valgt å betale kravet tilsynet har rettet mot dem. Udekket shortsalg er ulovlig i Norge. (©NTB)