Verdibankens toppsjef går av

Administrerende direktør Toralf Østli i Verdibanken går av.

Foto: Scanpix
Børs

Verdibankens styre har mottatt Finanstilsynets rapport etter det stedlige tilsynet i november 2012. Rapporten retter kritikk mot Verdibankens kredittpraksis, og stiller spørsmål ved styrets og administrerende direktørs uavhengighet og kompetanse i forbindelse med investeringer som ble gjort i to valutaprodukter i selskapene Carat Financial Group og Forex Feeder.Verdibankens styre tar ifølge en melding kritikken fra Finanstilsynet på det største alvor og viser til de tiltakene banken allerede har iverksatt for å gjennomgå rutiner og sikre nødvendig uavhengighet. Styret erkjenner likevel at det er opp til eierne av Verdibanken å avgjøre om de har tillit til det sittende styret, og styret meddelte lederen for valgkomiteen allerede i begynnelsen av mars at de stiller sine plasser til disposisjon. Administrerende direktør Toralf Østli har samtidig meddelt styret at han i dag går av.- Som en finansinstitusjon er vi avhengig av tillit fra Finanstilsynet og samfunnet rundt oss. Bankens ledelse har vurdert tilsynets konklusjoner og ser at det er nødvendig å la nye krefter slippe til for å gjenopprette tillit og ta Verdibanken videre. Toralf Østli har stått på for Verdibanken i mange år, og på vegne av eierne vil vi rette en stor takk til ham for den innsatsen han har lagt ned. Vi vil også berømme de dyktige ansatte i banken, som har vist en stå-på vilje og et engasjement utenom det vanlige gjennom en krevende periode for banken, sier lederen for Verdibankens representantskap, Helge Etnestad.Verdibankens representantskap er allerede i gang med å vurdere ny sammensetning av styret, og dette arbeidet vil gå som planlagt frem mot generalforsamling og representantskapsmøtet 29. april. Arbeidet med å finne en ny administrerende direktør for banken er allerede i gang.Assisterende banksjef Truls Liland konstitueres i rollen som administrerende direktør inntil videre. Banken er i tillegg i gang med å legge en plan for å øke nivå for ren kjernekapital fra ca 13,2 prosent til minimum 15 prosent, etter anbefaling fra Finanstilsynet.

Nyheter
Børs