Cermaq styrets forslag til vedtak om fortrinnsrettsemisjon til finansiering av oppkjøpet av Copeinca ASA fikk tilslutning fra majoriteten av stemmene representert i generalforsamlingen, men oppnådde ikke det nødvendige 2/3 flertall, heter det i en fersk melding fra selskapet tirsdag.Totalt stemte 62,48 prosent stemte for styrets forslag om fortrinnsrettsemisjon, mens 37,52 prosent stemte mot.Selskapet viser til at forslaget om rettet emisjon med samme formål dermed ikke ble tatt opp til votering.
Aksjen stiger 6,6 prosent til 113 kroner etter at børspausen ble opphevet.Godkjenner utbytteSkal kjøpe egne aksjerGjenvalg og nye styremedlemmer
Generalforsamlingen godkjente at det utdeles et utbytte på 1,00 kroner per aksje for regnskapsåret 2012.Utbetalingen behandles som tilbakebetaling av innbetalt kapital, og vil bli utbetalt den 28. mai 2013 til selskapets aksjeeiere per 21. mai 2013.Det opplyses om at aksjen noteres eksklusiv utbytte fra og med 22. mai 2013.Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi 46.250.000 kroner, likevel skal selskapets beholdning av egne aksjer aldri utgjøre mer enn fem prosent av utestående aksjer til enhver tid, vektlegges det.Cemaq opplyser om at Rebekka Glasser Herlofsen, Helge Midttun, Åse Aulie Michelet ble gjenvalgt til styret i Cermaq ASA for en periode på to år.I tillegg ble Samuel Dyer Coriat valgt som styremedlem for en periode på to år med virkning fra datoen for (og dermed forutsatt) gjennomføring av Cermaqs frivillige tilbud om kjøp av aksjer i Copeinca ASA.Styreleder Bård Mikkelsen var ikke på valg.