Infratek med resultatvarsel

Infratek regner med å rapportere et negativt årsresultat for 2013.

Foto: Infratek.
Børs

I børsmelding 17. oktober 2013 varslet Infratek ASA om reduserte forventninger for resultat før finanskostnader og skatt (EBIT), i forhold til estimat per 26. juni 2013 på 116 millioner kroner. Hovedårsaken til nedjusteringen ble forklart med redusert lønnsomhet i Sverige, både som følge av pressede marginer og tap på prosjekter. I tillegg ble det formidlet en forventet nedjustering av estimatet som følge av potensiell nedskrivning av blant annet balanseverdier knyttet til goodwill og driftsmidler.Selskapet har i høst arbeidet med den varslede gjennomgangen av balanseførte verdier og forpliktelser innen konsernet. Det er gjort vedtak om nedskriving og avsetninger som vil redusere resultat før finanskostnader og skatt med 122 millioner kroner. Etter skatt er effekten på årsresultat beregnet til 99 millioner. Effekten blir belastet i 4. kvartal 2013.Konklusjonene bygger på analyser av resultatutviklingen, fremtidige forpliktelser, oppdaterte beregninger av immaterielle verdier, gjennomgang av aktiverte IT-kostnader samt verdsettelse av driftsmidler og varelager. De vesentligste balanseposter som blir berørt av analysen er:· Nedskrivning av goodwill på 40 millioner kroner· Utrangering og nedskrivning av driftsmidler og varelager på 37 millioner kroner· Tapsavsetninger for leiekontrakter på 25 millioner kroner· Kostnader knyttet til operative tilpasninger og sluttvederlag beregnet til 20 millioner kronerStyret forventer at Infratek ASA etter disse nedjusteringene vil rapportere et negativt årsresultat for 2013. Kontanteffekten for 2013 vil være negativ med omlag 15 millioner kroner. Den beregnede effekten på resultat før skatt vil være positiv fremover, og er beregnet til 10 millioner kroner i 2014 som følge av lavere avskrivninger og tilbakeføring av avsatt tap på leiekontrakter.Det er styrets oppfatning at disse justeringene bidrar til en mer korrekt verdsettelse av eiendeler i balansen for 2013 og en påfølgende korrigert avskrivningsprofil. Selskapet arbeider videre med å skape økt lønnsomhet i virksomheten.Styret gjør oppmerksom på at denne informasjonen er basert på selskapets vurderinger, som i forbindelse med fremleggelse av årsresultat vil bli revidert og gjennomgått på ordinær måte.

Nyheter
Børs