Tull med innsideinformasjon - får 400.000 kroner i bot

Brudd på verdipapirhandelloven straffes med bot på 400.000 kroner.

Oslo 19970527: Økokrim - skilt - calling - ringeklokke - ved hovedinngang .Foto: Erik Johansen/Scan-Foto Johansen, Erik
Børs

Økokrim har ilagt et norsk gruveselskap en bot på 400.000 kroner for brudd på verdipapirhandellovens krav om at børsnoterte selskaper skal føre lister over alle personer som har tilgang til innsideinformasjon.Statsadvokat Henrik Horn bekrefter overfor HegnarOnline at det er snakk om Intex Resources.Selskapet har besluttet ikke å vedta boten.Selskapet førte i desember 2011/januar 2012 forhandlinger om inngåelse av en MOU (intensjonsavtale) med et kinesisk selskap.Forelegget er basert på at forhandlingene var innsideinformasjon, og at selskapet ikke opprettet innsideliste, slik det kreves i verdipapirhandelloven § 3-5.Selskapet er av den oppfatning at forhandlingene var av en slik karakter at de ikke utløste plikt til å føre innsideliste.Saken vil bli sendt Oslo tingrett for avgjørelse.

Nyheter
Børs