Vil åpne for å redusere statens eierskap

Cermaq-styret foreslår å fjerne styrets plikt til å nekte aksjekjøp som medfører at den norske stat vil eie mindre 34 prosent av aksjene i selskapet.

Jon Hindar. Foto: Finansavisen.
Børs

I Cermaqs innkalling til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 7. januar 2014 vises det til at Stortinget i juni 2013 ga fullmakt til at statens eierandel kan reduseres til under 34 prosent, og den foreslåtte vedtektsendringen er en naturlig følge av dette.Styret i Cermaq påepeker at selskapets fiskefôrvirksomhet er solgt, og foreslår å oppdatere selskapets vedtekter for bedre å reflektere det som nå er selskapets hovedvirksomhet.Selskapets vedtekter foreslås endret til:«Selskapets virksomhet er bærekraftig havbruk, samt annen virksomhet som står i naturlig sammenheng med dette. Selskapet skal ha en aktiv rolle knyttet til forskning og utvikling i havbruksnæringen.»Vedtektene § 10 endres til:«Selskapets aksjer er fritt omsettelige.»I tillegg foreslår styret at det utbetales et utbytte på 51 kroner pr aksje.Dersom styrets forslag vedtas, er intensjonen at utbyttet utbetales 17. januar 2014.

Nyheter
Børs